ՀՀ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով

Հայտարարագրերի ռեեստր

Հայտարարատուի ստորագրությունը ____________
Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2012 թվականի փետրվարի 23-ի N 205-Ն որոշման

Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1819-Ն որոշման

Հսկիչ համար - 24898
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ա Գ Ի Ր
2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱՏՈՒ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԿԱԶՄԻ ՄԵՋ ՄՏՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ
ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ
NN ը/կՀայտարարատու պաշտոնատար անձի ամուսնու տվյալները

Հայտարարատու պաշտոնատար անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը ԱԶԱՐՅԱՆ ՄԱՐԳԱՐԻՏ ԳԵՎՈՐԳԻ

Հայտարարատու պաշտոնատար անձի զբաղեցրած պաշտոնը ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի կադրերի վարչության պետ

Ամուսնու (անչափահաս զավակի,խնամակալության կամ հոգաբարձության տակ գտնվող անձի,համատեղ բնակվող անձի)ազգանունը, անունը, հայրանունը ՎԱՆԵՑՅԱՆ ԳԱԳԻԿ ԼԻՊԱՐԻՏԻ

Ամուսնու (անչափահաս զավակի,խնամակալության կամ հոգաբարձության տակ գտնվող անձի,համատեղ բնակվող անձի) անձնագրի սերիան, համարը, տրման ամսաթիվը, ում կողմից է տրված Պաշտպանված

Ամուսնու հեռախոսահամարները, էլեկտրոնային փոստի հասցեն Պաշտպանված Պաշտպանված

Ամուսնու (անչափահաս զավակի,խնամակալության կամ հոգաբարձության տակ գտնվող անձի,համատեղ բնակվող անձի) հայտարարագիրը ներկայացնելու օրը, ամիսը, տարեթիվը 26-03-2018

Հայտարարագիրը բաղկացած է
ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ ԱՄՈՒՍՆՈՒ ԳՈՒՅՔԸ
Հայտարարատու պաշտոնատար անձի ամուսնու հարկային տարում ձեռք բերած և օտարած անշարժ գույքը
NN ը/կ Տեսակը Գտնվելու վայրի հասցեն Առկա է հարկային տարվա սկզբին Ձեռք է բերվել հարկային տարում Օտարվել է հարկային տարում Առկա է հարկային տարվա վերջում
գինը (արժեքը) արժույթը գինը (արժեքը) արժույթը

1.1

Անհատական բնակելի տունը` հողամասի վրա կառուցված, իր տնտեսական շինություններով Պաշտպանված ՈՉ48,000,000.00 ՀՀ դրամ ԱՅՈ

1.2

Անհատական բնակելի տունը` հողամասի վրա կառուցված, իր տնտեսական շինություններով Պաշտպանված ՈՉ198,440,000.00 ՀՀ դրամ ԱՅՈ
Հայտարարատու պաշտոնատար անձի ամուսնու հարկային տարում ձեռք բերած և օտարած շարժական գույքը
NN ը/կ Տեսակը Սերիան, մակնիշը Առկա է հարկային տարվա սկզբին Ձեռք է բերվել հարկային տարում Օտարվել է հարկային տարում Առկա է հարկային տարվա վերջում
գինը (արժեքը) արժույթը գինը (արժեքը) արժույթը

2.1

Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց MERCEDES-BENZ C 200 ՈՉ22,000,000.00 ՀՀ դրամ ԱՅՈ
Հայտարարատու պաշտոնատար անձի ամուսնու հարկային տարում ձեռքբերած և օտարած արժեթղթերը և այլ ներդրումները
NN ը/կ Տեսակը Արժույթը Գինը հարկային տարվա սկզբին Ձեռք է բերվել հարկային տարում Օտարվել է հարկային տարում Գինը հարկային տարվա վերջում
գինը (արժեքը) գինը (արժեքը)
Տվյալներ չկան
Հայտարարատու պաշտոնատար անձի ամուսնու հարկային տարում հանձնված կամ վերադարձված փոխառությունները
NN ը/կ Պարտապանի անվանումը կամ ազգանունը, անունը և հայրանունը Պարտապանի հասցեն Արժույթը Փոխառության գումարը (չափը) հարկային տարվա սկզբում Հանձնվել է հարկային տարում Վերադարձվել է հարկային տարում Փոխառության գումարը (չափը) հարկային տարվա վերջում
Տվյալներ չկան
Հայտարարատու պաշտոնատար անձի ամուսնու հարկային տարում ձեռքբերած և օտարած թանկարժեք գույքը
NN ը/կ Գույքի անվանումը Առկա է հարկային տարվա սկզբին Ձեռք է բերվել հարկային տարում Օտարվել է հարկային տարում Առկա է հարկային տարվա վերջում
գինը (արժեքը) արժույթը գինը (արժեքը) արժույթը
Տվյալներ չկան
Հայտարարատու պաշտոնատար անձի ամուսնու դրամական միջոցները
NN ը/կ Արժույթը Չափը (գումարը) հարկային տարվա սկզբում Չափը (գումարը) հարկային տարվա վերջում

6.1

ՀՀ դրամ 420,000,000.00 372,000,000.00
Հայտարարատու պաշտոնատար անձի ամուսնու եկամուտները հարկային տարում
NN ը/կ Եկամտի տեսակը Վճարողի անվանումը կամ ազգանունը, անունը և հայրանունը Վճարողի հասցեն Արժույթը Եկամտի չափը (գումարը)
ՀՀ դրամով արտարժույթով բնամթերքով

7.1

Աշխատանքի վարձատրություն և/կամ դրան հավասարեցված այլ վճարումներ Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 1,200,000.00 0.00

7.2

Շահաբաժին Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 473,526,779.00 0.00
Ընդամենը 474,726,779.00-
Նշումներ
Պաշտպանված

Սույն հայտարարագիրը լրացվում է «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 32-35-րդ հոդվածներով, ինչպես նաև Հայտարարատու պաշտոնատար անձի գույքի և եկամուտների հայտարարագրի լրացման ուղեցույցի պահանջներին համապատասխան:

Եթե սույն հայտարարագրի լրացման ընթացքում՝ հայտարարագրման ենթակա տվյալների լրացման համար նախատեսված համապատասխան սյունակները բավարար չեն հայտարարագրման ենթակա բոլոր տվյալների լրացման համար, ապա հայտարարագրին կցվում են սույն հայտարարագրի համապատասխան կետերը պարունակող լրացուցիչ էջեր:

Եկամուտները աղյուսակի «Ընդամենը» տողը լրացվում է հայտարարատու պաշտոնատար անձի գույքի և եկամուտների հայտարարագրի լրացման ուղեցույցի պահանջներին համապատասխան: