ՀՀ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով

Նախագահի օգնականի թափուր հաստիքի հայտարարություն

15.10.2020


Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը հայտարարում է բաց մրցույթ՝

Հանձնաժողովի նախագահի օգնականի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

 1. Հանձնաժողովի նախագահի օգնականի հիմնական գործառույթների համառոտ նկարագիրը .

  • Աջակցում է նախագահին Հանձնաժողովի աշխատանքային ծրագրերի կազմման և հանձնարարականների ներկայացման գործում,

  • իրականացնում է համապատասխան թեմատիկ ուսումնասիրություններ, վերլուծություններ,

  • օժանդակում է համապատասխան թեմատիկ ոլորտների գործունեության ծրագրերի նախագծերի մշակմանը,

  • մասնակցում է միջազգային գործընկերների հետ համագործակցության ծրագրերի կազզմանը և իրականացմանը,

  • պլանավորում է նախագահի մասնակցությամբ իրականացնող աշխատանքները, հանդիպումները,

  • գրանցում է Հանձնաժողովի նախագահին ուղղված նամակները, հեռախոսազանգերը,

  • կազմակերպում է Հանձնաժողովի նախագահի և Հանձնաժողովի մյուս անդամների մոտ քննարկումների և խորհրդակցությունների անցկացումը.

  • ապահովում է նախագահի և կառուցվածքայինստորաբաժանումների միջև հաղորդակցությունը,

  • աջակցում է օժանդակող մասնագիտական գործառույթ իրականացնող անձանց հետաշխատանքայինքննարկումներիևխորհրդակցությունների իրականացմանը,

  • աջակցում է օժանդակող մասնագիտական գործառույթ իրականացնող անձանց գործունեությանհաշվետվություններիևմյուս ստորաբաժանումներիգործունեության վերաբերյալտեղեկատվությունների հավաքագրմանը,

  • աջակցում է մասնագիտական գործառույթ իրականացնող անձանց և նախագահի հաղորդակցության կազմակեպմանը,

  • օժանդակում է հանձնաժողովի նախագահի հանրային հաղորդակցության և հասարակության հետ կապերի ապահովմանը,

  • նախագահինառաջարկություններէներկայացնումկառուցվածքայինստորաբաժանումներիաշխատանքների կազմակերպականհարցերիվերաբերյալ,

  • մասնակցում է Հանձնաժողովի նիստերին և աշխատանքային քննարկումներին։

 2. Օգնականին ներկայացվող պահանջները

  • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն,

  • Իրավունք, տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն,

  • համապատասխան բնագավառի կամ մասնագիտական աշխատանքային փորձ,

  • տիրապետում է հայերեն լեզվին,

  • տիրապետում է ռուսերեն և անգլերեն լեզուներին (ազատ),

  • տեղեկատվության հավաքագրման, վերլուծության և կառավարման ունակություն,

  • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն

  • ծրագրերի կառավարման փորձ 1-2 տարի

  • այլ կազմակերպությունների հետ համագործակցության շրջանակներում աշխատելու փորձ:

  Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում, արագ սովորելու, սեղմ ժամկետներում աշխատելու, խնդիրները լուծելու և անսովոր իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն:

 3. Դիմումների ներկայացման վերջնաժամկետն է՝
  12 նոյեմբերի 2020թ.

 4. Աշխատանքիվայրը՝ՀՀ, ք. Երևան, Կորյունի 15

 5. Դիմողի կողմից ներկայացվող փատաթղթերի անհրաժեշտ ցանկ՝

  • մոտիվացիոն նամակ

  • տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմ(ների), վկայականի(ների) պատճենները, աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթի պատճենները,

  • արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր՝ զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը կամ համապատասխան տեղեկանք,

  • ինքնակենսագրական,

  • անձնագրի և հանրային ծառայության համարանիշի (սոցիալական քարտի) կամ նույնականացման քարտի պատճենները:

 6. Ընտրություն կատարելու եղանակն է՝դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն և հարցազրույց:

Դիմողը փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով (Օրենսդրության պահանջներին համապատասխան),

Էլ. փոստ՝ hr@cpcarmenia.am

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով` հասցե՝ք. Երևան, Կորյունի 15, 1-ին հարկ, հեռախոսահամար՝ 012 77 77 24: