ՀՀ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով

Հանձնաժողովի անդամի օգնականի թափուր հաստիքի հայտարարություն

15.10.2020


 1. Հանձնաժողովի անդամի օգնականի հիմնական գործառույթների համառոտ նկարագիրը`

  • կազմակերպչական և ադմինիստրատիվ աշխատանքի իրականացում, հեռախոսազանգերի սպասարկում,

  • հասարակական կապերի ապահովում,

  • հանդիպումների պլանավորում և կազմակերպում,

  • Հանձնաժողովի անդամի կողմից իրականացվող գործառույթներից և խնդիրներից բխող ընթացիկ և հեռանկարային աշխատանքային ծրագրերի, գրությունների, առաջարկությունների, եզրակացությունների, և այլ փաստաթղթերի նախագծերի կազմում,

  • ոլորտային ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների իրականացում,

  • Հանձնաժողովի նախագահի/անդամի համակարգման ոլորտներում առկա իրավիճակի և արդի հիմնահարցերի վերաբերյալ պարբերաբար ամփոփ տեղեկատվության տրամադրում,

  • այլ հանձնարարականների կատարում։

 2. Օգնականին ներկայացվող պահանջները՝

  • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն

  • Բարձրագույն կրթություն /ցանկալի է իրավունք կամ տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ /,

  • համապատասխան բնագավառի կամ մասնագիտական աշխատանքային փորձ,

  • տիրապետում է հայերեն լեզվին,

  • տիրապետում է ռուսերեն և անգլերեն լեզուներին (ազատ),

  • տեղեկատվության հավաքագրման, վերլուծության և կառավարման ունակություն,

  • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

  Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում, արագ սովորելու, սեղմ ժամկետներում աշխատելու, խնդիրները լուծելու և անսովոր իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն:

 3. Դիմումների ներկայացման վերջնաժամկետն է՝
  12 նոյեմբերի 2020թ.
 4. Աշխատանքիվայրը՝ՀՀ, ք. Երևան, Կորյունի 15
 5. Դիմողիկողմիցներկայացվողփատաթղթերիանհրաժեշտցանկ՝

  • տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմ(ների), վկայականի(ների) պատճենները, աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթի պատճենները,

  • արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր՝ զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը կամ համապատասխան տեղեկանք,

  • ինքնակենսագրական,

  • անձնագրի և հանրային ծառայության համարանիշի (սոցիալական քարտի) կամ նույնականացման քարտի պատճենները:

 6. Ընտրություն կատարելու եղանակն է՝դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն և հարցազրույց:

Դիմողը փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով (Օրենսդրության պահանջներին համապատասխան),

Էլ. փոստ՝hr@cpcarmenia.am: Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով՝ հասցե՝ք. Երևան, Կորյունի 15, 1-ին հարկ, հեռախոսոսահամար՝ 012 77 77 24: