ՀՀ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով

Հայտարարագրերի ռեեստր

Հայտարարատուի ստորագրությունը ____________
Հավելված N
ՀՀ կառավարության 2020 թվականի հունվարի 30-ի N 102-Ն որոշման

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ա Գ Ի Ր
ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ՝ ՊԱՇՏՈՆԵԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՍՏԱՆՁՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ
ԱՌԿԱ ԳՈՒՅՔԻ, ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ՇԱՀԵՐԻ
Ա. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
NN ը/կԱ1. Հայտարարատու պաշտոնատար անձի տվյալները

Անունը, Ազգանունը, Հայրանունը ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԳՈՒՐԳԵՆ ԲԱԲԿԵՆԻ

Ծննդյան օր, ամիս, տարի 1959-12-22

Հանրային ծառայությունների համարանիշ Պաշտպանված

Հաշվառման հասցեն Պաշտպանված

Փաստացի բնակության հասցե (եթե տարբերվում է հաշվառման հասցեից) Պաշտպանված

Մարմնի անվանումը, որտեղ պաշտոն է զբաղեցնում ՀՀ Ազգային Ժողով

Զբաղեցրած պաշտոնը ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր

Պաշտոնը ստանձնելու օրը, ամիսը, տարին 2021-08-02

էլեկտրոնային փոստի հասցե, հեռախոսահամարներ Պաշտպանված

Հայտարարագրի ներկայացման օրը, ամիսը, տարին 01-10-2021
Ա.2. Հայտարարատու պաշտոնատար անձի ընտանիքի անդամների մասին տվյալները
NN
ը/կ
Անունը, ազգանունը, հայրանունը Կապը հայտարարատու պաշտոնատար անձի հետ Ծննդյան օրը, ամիսը, տարին Անձնագրի տվյալները Հանրային ծառայությունների համարանիշը (առկայության դեպքում) Քաղաքացիությունը Հաշվառման հասցեն Բնակության հասցեն Պաշտոնը (աշխատանքային գործունեությունը) Գործատուի անվանումը
Տվյալներ չկան
Ա.3. Հայտարարատու պաշտոնատար անձի հետ մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված համատեղ չբնակվող անձանց մասին տվյալները
NN ը/կ Կապը հայտարարատու պաշտոնատար անձի հետ Անունը, ազգանունը, հայրանունը Ծննդյան օրը, ամիսը, տարին

Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված

Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված

Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված
Բ. ՀԱՅՏԱՐԱՐԱՏՈՒ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ, ՆՐԱ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԵՎ ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿ ԳՏՆՎՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԳՈՒՅՔԸ ՊԱՇՏՈՆԵԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՍՏԱՆՁՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ
Բ.1. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ
Բ.1.1. Անշարժ գույք
NN ը/կ Հայտարարատու սեփականատիրոջ անուն, ազգանուն, հայրանունը Անշարժ գույքի տեսակը Սեփականության իրավունքի տեսակը (համատեղ, բաժնային) Հայտարարատու սեփականատիրոջ բաժինը (%) Համասեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Համասեփականատիրոջ բաժինը (%) Հայտարարատուի և համասեփականատիրոջ միջև կապի բնույթը Գտնվելու վայրի հասցեն Անշարժ գույքի հաշվառման համարը Անշարժ գույքի մակերեսը Անշարժ գույքը ձեռք բերելու օրը, ամիսը, տարին Անշարժ գույքը ձեռք բերելու եղանակը Նկարագրություն

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Անհատական բնակելի տունը` հողամասի վրա կառուցված, իր տնտեսական շինություններով միանձնյա սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԵՐԵՎԱՆ ԱՐԱԲԿԻՐ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2001 Գնում -

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Հողամաս միանձնյա սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԵՐԵՎԱՆ ԱՐԱԲԿԻՐ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2001 Գնում -

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք միանձնյա սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԵՐԵՎԱՆ ԱՐԱԲԿԻՐ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2001 Գնում -

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Անհատական բնակելի տունը` հողամասի վրա կառուցված, իր տնտեսական շինություններով միանձնյա սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԵՐԵՎԱՆ ԱՐԱԲԿԻՐ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2011 Գնում -

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Հողամաս միանձնյա սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԵՐԵՎԱՆ ԱՐԱԲԿԻՐ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2011 Գնում -

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Անհատական բնակելի տունը` հողամասի վրա կառուցված, իր տնտեսական շինություններով միանձնյա սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ՇԻՐԱԿ ԳՅՈՒՄՐԻ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2006 Գնում -

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Հողամաս միանձնյա սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ՇԻՐԱԿ ԳՅՈՒՄՐԻ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2006 Գնում -

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) միանձնյա սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԵՐԵՎԱՆ ԱՐԱԲԿԻՐ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2014 Գնում -

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) միանձնյա սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ՏԱՎՈՒՇ ԴԻԼԻՋԱՆ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2014 Գնում -

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) միանձնյա սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ՏԱՎՈՒՇ ԴԻԼԻՋԱՆ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2014 Գնում -

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Հողամաս միանձնյա սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ՏԱՎՈՒՇ ԴԻԼԻՋԱՆ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2014 Գնում -

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) միանձնյա սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԵՐԵՎԱՆ ԱՐԱԲԿԻՐ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 1999 Գնում -

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Հողամաս համատեղ սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԵՐԵՎԱՆ ԱՐԱԲԿԻՐ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 1999 Գնում -

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Հողամաս միանձնյա սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԱՐՄԱՎԻՐ ԱՐՏԱՄԵՏ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2008 Գնում -

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Հողամաս միանձնյա սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԱՐՄԱՎԻՐ ՏԱԼՎՈՐԻԿ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2008 Գնում -

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Հողամաս միանձնյա սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԱՐՄԱՎԻՐ ՆՈՐ ԿԵՍԱՐԻԱ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2009 Գնում -

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Հողամաս միանձնյա սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԱՐՄԱՎԻՐ ՆՈՐ ԿԵՍԱՐԻԱ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2009 Գնում -

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Հողամաս միանձնյա սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ՀՐԱԶԴԱՆ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2015 Գնում -

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Հողամաս միանձնյա սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ՀՐԱԶԴԱՆ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2015 Գնում -
Բ.1.2. Հայտարարատուի կողմից հաշվետու ժամանակաշրջանում 90 օրից ավելի փաստացի տիրապետվող անշարժ գույքը կամ հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռքբերված, երրորդ անձի սեփականության իրավունքով պատկանող անշարժ գույքը, կամ անշարժ գույքը, որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ այն տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Հայտարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Գույքի սեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և սեփականատիրոջ միջև կապի բնույթը Անշարժ գույքի տեսակը Գտնվելու վայրի հասցեն Անշարժ գույքի հաշվառման համարը Անշարժ գույքի մակերեսը
Տվյալներ չկան
Բ.2. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ
Բ.2.1. Տրանսպորտի միջոցները
NN ը/կ Հայտարարտուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Տրանսպորտի միջոցի տեսակը Մակնիշը, սերիան Թողարկման տարին Նույնականացման համարը Տրանսպորտի միջոցի ձեռք բերելու օրը, ամիսը, տարին Տրանսպորտի միջոցի ձեռք բերելու եղանակը Նկարագրություն

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց NISSAN Պաշտպանված 2018 Պաշտպանված 2020 Գնում -

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց BENTLEY Պաշտպանված 2019 Պաշտպանված 2020 Գնում -

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց MERCEDES-BENZ Պաշտպանված 2015 Պաշտպանված 2015 Գնում -

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց RANGE ROVER Պաշտպանված 2014 Պաշտպանված 2014 Գնում -
Բ.2.2. Հայտարարատուի կողմից հաշվետու ժամանակաշրջանում 90 օրից փաստացի տիրապետվող տրանսպորտի միջոցը կամ հայատարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռքբերված, երրորդ անձի սեփականության իրավունքով պատկանող տրանսպորտի միջոցը, կամ տրանսպորտի միջոցը, որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ այդ գույքը տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Հայտարարտուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Գույքի սեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և սեփականատիրոջ միջև կապի բնույթը Տրանսպորտի միջոցի տեսակը Մակնիշը, սերիան Թողարկման տարին Նույնականացման համարը
Տվյալներ չկան
Բ.3. ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԸ
Բ.3.1. Բաժնային արժեթղթեր և այլ ներդրումներ
NN ը/կ Հայտարարտուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Ընկերության լրիվ անվանումը Արժեթղթի կամ այլ ներդրման տեսակը Լրացուցիչ տեղեկություններ Ձեռքբերման տարին Ձեռքբերման եղանակը Նկարագրություն Պաշտոնի ստանձման կամ դադարեցման օրվա դրությամբ առկա բաժնային արժեթղթի կամ այլ ներդրման Գործարքի մյուս կողմի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը, հասցեն Հայտարարատուի և գործարքի մյուս կողմի միջև կապի բնույթը
Արժեքը (գինը) Արժույթը Բաժնեմասնակցության %

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Պաշտպանված Բաժնետոմս Պաշտպանված 1997 Գնում - 764,430,000.00 ՀՀ դրամ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Պաշտպանված Բաժնետոմս Պաշտպանված 2004 Գնում - 1,000,000.00 ՀՀ դրամ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Պաշտպանված Բաժնետոմս Պաշտպանված 2004 Գնում - 1,000,000.00 ՀՀ դրամ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Պաշտպանված Բաժնետոմս Պաշտպանված 2004 Գնում - 1,000,000.00 ՀՀ դրամ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Պաշտպանված Բաժնետոմս Պաշտպանված 2004 Գնում - 1,000,000.00 ՀՀ դրամ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Պաշտպանված Փայ Պաշտպանված 2017 Գնում - 1,000,000.00 ՀՀ դրամ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Պաշտպանված Փայ Պաշտպանված 2014 Գնում - 3,250.00 Ռուսական ռուբլի Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Պաշտպանված Փայ Պաշտպանված 2015 Գնում - 26,000.00 ՀՀ դրամ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված
Բ.3.2. Հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռքբերված, երրորդ անձի սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնային արժեթղթեր և այլ ներդրումներ կամ բաժնային արժեթղթեր և այլ ներդրումներ, որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ այն տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Հայտարարտուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Ընկերության լրիվ անվանումը Արժեթղթի կամ այլ ներդրման տեսակը Լրացուցիչ տեղեկություններ Պաշտոնի ստանձման կամ դադարեցման օրվա դրությամբ առկա բաժնային արժեթղթի կամ այլ ներդրման Բաժնային արժեթղթերի և այլ ներդրումների սեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և գործարքի մյուս կողմի միջև կապի բնույթը
Արժեքը (գինը) Արժույթը Բաժնեմասնակցության %
Տվյալներ չկան
Բ.3.3. Պարտքային և այլ արժեթղթեր
NN ը/կ Հայտարարտուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Արժեթղթի տեսակը Ձեռքբերման տարին Ձեռքբերման եղանակը Լրացուցիչ տեղեկություններ Նկարագրություն Պաշտոնի ստանձման կամ դադարեցման օրվա դրությամբ առկա պարտքային և այլ արժեթղթերի Գործարքի մյուս կողմի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը, հասցեն Կողմերի միջև կապի բնույթը
գինը (արժեքը) արժույթը

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Այլ արժեթուղթ 2020 Գնում Պաշտպանված - 8,000,000.00 ԱՄՆ դոլար Նյու Յորք Nasdaq Պաշտպանված
Բ.3.4. Հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռքբերված, երրորդ անձի սեփականության իրավունքով պատկանող պարտքային և այլ արժեթղթեր, կամ պարտքային և այլ արժեթղթեր, որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Հայտարարտուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Արժեթղթի տեսակը Լրացուցիչ տեղեկություններ Պաշտոնի ստանձման կամ դադարեցման օրվա դրությամբ առկա պարտքային և այլ արժեթղթերի Պարտքային և այլ արժեթղթերի սեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և սեփականատիրոջ միջև կապի բնույթը
գինը (արժեքը) արժույթը
Տվյալներ չկան
Բ.4. ՀԱՆՁՆՎԱԾ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԱՎԱՆԴՆԵՐ
Բ.4.1. Հանձնած փոխառություններ
NN ը/կ Պարտատիրոջ անունը, ազգանունը, հայրանունը Պարտապանի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Կողմերի միջև կապի բնույթը Պարտապանի հասցեն Փոխառության գումարը (չափը) Փոխառության արժույթը Տոկոսադրույքը Լրացուցիչ տեղեկություններ

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Յունիքորն սերվիս ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 48,350,000.00 ՀՀ դրամ 0.00 Պաշտպանված

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Յունիքորն գրուպ ՓԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 8,800,000.00 ՀՀ դրամ 0.00 Պաշտպանված

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Վկրեդիտ24 ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 400,000.00 ԱՄՆ դոլար 0.00 Պաշտպանված

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Արսենյան Բաբկեն Գուրգենի Պաշտպանված Պաշտպանված 1,120,000.00 ԱՄՆ դոլար 0.00 Պաշտպանված

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Փամբուկյան Հարություն Կարոյի Պաշտպանված Պաշտպանված 300,000.00 ԱՄՆ դոլար 2.00 Պաշտպանված

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Վելեա Հոլդինգս Պաշտպանված Պաշտպանված 600,000.00 ԱՄՆ դոլար 2.00 Պաշտպանված

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Հովհաննիսյան Արտակ Պաշտպանված Պաշտպանված 200,000.00 ԱՄՆ դոլար 0.00 Պաշտպանված
Բ.4.2. Հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռքբերված, երրորդ անձի հանձնված և վերադարձված փոխառությունները, որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Հայտարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Երրորդ անձի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և երրորդ անձի միջև կապի բնույթը Փոխառության գումարը (չափը) Փոխառության արժույթը Տոկոսադրույքը
Տվյալներ չկան
Բ.4.3. Բանկային ավանդներ
NN ը/կ Հայտարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Բանկի անվանումը Բանկի հասցեն (օտարերկրյա բանկի դեպքում) Ավանդի գումարը (չափը) Ավանդի արժույթը
Տվյալներ չկան
Բ.4.4. Հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռքբերված, երրորդ անձի բանկային ավանդները, որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Հայտարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Բանկի անվանումը Բանկի հասցեն (օտարերկրյա բանկի դեպքում) Ավանդի գումարը (չափը) Ավանդի արժույթը Երրորդ անձի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և երրորդ անձի միջև կապի բնույթը
Տվյալներ չկան
Բ.5. ՉՈՐՍ ՄԻԼԻՈՆ ՀՀ ԴՐԱՄԻՑ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻՑ ԱՎԵԼԻ ԱՐԺԵՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԳՈՒՅՔԸ (ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ)
Բ.5.1. Չորս միլիոն ՀՀ դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի արժեք ունեցող գույքը (թանկարժեք գույք)
NN ը/կ Հայտարարտուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Թանկարժեք գույքի տեսակը Թանկարժեք գույքի ձեռք բերելու տարին Թանկարժեք գույքը ձեռք բերելու եղանակը Նկարագրություն Արժեքը (գինը) Արժույթը

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Ժամացույց 2010 Գնում Պաշտպանված 51,300,000.00 ՀՀ դրամ

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Ժամացույց 2019 Գնում Պաշտպանված 82,000,000.00 ՀՀ դրամ

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Ոսկյա ձուլակտոր 2020 Գնում Պաշտպանված 32,055,700.00 ՀՀ դրամ

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Ոսկյա հուշադրամների հավաքածու 2 հատ 2015 Գնում Պաշտպանված 18,000,000.00 ՀՀ դրամ

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Նկարների հավաքածու 1996 Գնում Պաշտպանված 235,900,000.00 ՀՀ դրամ

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Նկարների հավաքածու 2010 Գնում Պաշտպանված 143,000,000.00 ՀՀ դրամ

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Նկարների հավաքածու 2008 Գնում Պաշտպանված 154,000,000.00 ՀՀ դրամ

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Ճաշասենյակի կահույքի հավաքածու 1995 Գնում Պաշտպանված 300,000.00 ԱՄՆ դոլար

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Հյուրասենյակի կահույքի հավաքածու 2001 Գնում Պաշտպանված 18,000,000.00 ՀՀ դրամ

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Խոհանոցի կահույքի հավաքածու 2019 Գնում Պաշտպանված 110,000,000.00 ՀՀ դրամ

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Հեռուստացույց 2017 Գնում Պաշտպանված 5,000,000.00 ՀՀ դրամ

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Ակոսափող հրացան 2016 Գնում Պաշտպանված 6,000,000.00 ՀՀ դրամ

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Հեռադիտակ 2008 Գնում Պաշտպանված 8,500.00 ԱՄՆ դոլար

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Ննջասենյակի կահույքի հավաքածու 2001 Գնում Պաշտպանված 62,000,000.00 ՀՀ դրամ

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Ճաշի սպասքի անվանական հավաքածու 1995 Գնում Պաշտպանված 70,000.00 ԱՄՆ դոլար

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Արծաթյա սպասքի հավաքածու 1998 Գնում Պաշտպանված 48,000.00 ԱՄՆ դոլար
Բ.5.2. Հայտարարատուի կողմից հաշվետու ժամանակաշրջանում 90 օրից ավել փաստացի տիրապետվող՝ չորս միլիոն դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի արժեք ունեցող գույքը (թանկարժեք գույք) կամ հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռքբերված, երրորդ անձի սեփականության իրավունքով պատկանող թանկարժեք գույքը, կամ թանկարժեք գույքը, որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ այդ գույքը տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Հայտարարտուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Թանկարժեք գույքի տեսակը Նկարագրություն Արժեքը (գինը) Արժույթը Գույքի սեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և սեփականատիրոջ միջև կապի բնույթը
Տվյալներ չկան
Բ.6. ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ
Բ.6.1. Բանկային հաշիվների մնացորդներ (բացառությամբ ավանդների)
NN ը/կ Հայտարարտուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Բանկի անվանումը Բանկի հասցեն (օտարերկրյա բանկի դեպքում) Գումարը (չափը) Արժույթը Ծագման աղբյուրը Նկարագրություն

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Պաշտպանված Պաշտպանված 1,805.41 ԱՄՆ դոլար Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Պաշտպանված Պաշտպանված 0.84 Եվրո Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Պաշտպանված Պաշտպանված 1,348.00 ՀՀ դրամ Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Պաշտպանված Պաշտպանված 436,813.00 ԱՄՆ դոլար Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Պաշտպանված Պաշտպանված 136.26 Եվրո Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Պաշտպանված Պաշտպանված 65.50 Ռուսական ռուբլի Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Պաշտպանված Պաշտպանված 375.65 ԱՄՆ դոլար Պաշտպանված Պաշտպանված
Բ.6.2. Հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռքբերված, երրորդ անձի սեփականության իրավունքով պատկանող բանկային հաշիվների մնացորդները (բացառությամբ ավանդների), կամ այն բանկային հաշիվների մնացորդները (բացառությամբ ավանդների), որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ այն տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Հայտարարտուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Բանկի անվանումը Բանկի հասցեն (օտարերկրյա բանկի դեպքում) Գումարը (չափը) Արժույթը Ծագման աղբյուրը Նկարագրություն Բանկային հաշիվների մնացորդների սեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և սեփականատիրոջ միջև կապի բնույթը
Տվյալներ չկան
Բ.6.3. Էլեկտրոնային հաշիվներ և կրիպտոարժույթ
NN ը/կ Հայտարարտուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Դրամական միջոցի տեսակը Տեսակը Գումարը (չափը) Արժույթը Ծագման աղբյուրը Նկարագրություն
Տվյալներ չկան
Բ.6.4. Հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռքբերված, երրորդ անձի սեփականության իրավունքով պատկանող էլեկտրոնային հաշիվներ և կրիպտոարժույթ, կամ էլեկտրոնային հաշիվներ և կրիպտոարժույթ, որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ այն տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Հայտարարտուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Դրամական միջոցի տեսակը Տեսակը Գումարը (չափը) Արժույթը Ծագման աղբյուրը Նկարագրություն Էլեկտրոնային հաշիվների և կրիպտոարժույթի սեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և սեփականատիրոջ միջև կապի բնույթը
Տվյալներ չկան
Բ.6.5. Կանխիկ դրամ
NN ը/կ Հայտարարտուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Գումարը (չափը) Արժույթը Ծագման աղբյուրը Նկարագրություն

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ 4,835,000.00 ՀՀ դրամ Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ 694,000.00 ԱՄՆ դոլար Պաշտպանված Պաշտպանված
Բ.6.6. Հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռքբերված, երրորդ անձի պատկանող կանխիկ դրամ, կամ կանխիկ դրամ, որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ այն տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Հայտարարտուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Գումարը (չափը) Արժույթը Ծագման աղբյուրը Նկարագրություն Կանխիկ դրամի սեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և սեփականատիրոջ միջև կապի բնույթը
Տվյալներ չկան
Բ.7. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Տվյալներ չկան
Գ.1. ՀԱՅՏԱՐԱՐԱՏՈՒ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ, ՆՐԱ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԵՎ ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿ ԳՏՆՎՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ
Գ.1.1. Հաշվետու ժամանակաշրջանի եկամուտները
NN ը/կ Եկամուտ ստացող հայտարարատուի անուն, ազգանուն հայրանունը Եկամտի տեսակը Նկարագրություն Եկամուտ վճարող կազմակերպության անվանումը կամ ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը և հայրանունը Եկամուտ վճարողի հասցեն Ստացված եկամտի Բնամթերային ձևով ստացված եկամուտը Հայտարարատուի և եկամուտ վճարողի միջև կապի բնույթը
Գումարը Արժույթը

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Շահաբաժին Պաշտպանված Յունիքորն գրուպ ՓԲԸ Պաշտպանված 3,400,000.00 ՀՀ դրամ 0.00 Պաշտպանված

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Վարձակալության դիմաց ստացված վճարը կամ այլ հատուցումը Պաշտպանված Յունիքորն գրուպ ՓԲԸ Պաշտպանված 1,260,000.00 ՀՀ դրամ 0.00 Պաշտպանված
Ընդամենը 4,660,000.00 ՀՀ դրամ
Գ.1.2. Ստացված վարկերի և փոխառությունների մայր գումարի մնացորդը պաշտոնի ստանձնման օրվա դրությամբ
NN ը/կ Վարկատուի կամ փոխատուի անվանումը կամ անունը, ազգանունը և հայրանունը Փոխառության տվյալները Վարկի տվյալները
Մնացորդի չափը Արժույթը Տոկոսադրույքը Նպատակային նշանակությունը Մայր գումարի մնացորդի չափը Արժույթը Վարկի նպատակային նշանակությունը Հիփոթեքի դեպքում՝ հիփոթեքի առարկան Հիփոթեքի դեպքում՝ հիփոթեքի առարկայի գտնվելու վայրը Վարկատուի կամ փոխատուի հասցեն
Տվյալներ չկան
Գ.2. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Տվյալներ չկան
Ե. ՀԱՅՏԱՐԱՐԱՏՈՒ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ ՇԱՀԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ
Ե.1. Մասնակցությունն առևտրային կազմակերպություններում
NN ը/կ Հայտարարատու պաշտոնատար անձի և (կամ) նրա ընտանիքի անդամի անուն, ազգանուն հայրանուն Կազմակերպության անվանումը Կազմակերպության հարկ վճարողի հաշվառման համարը Հասցեն Հայտարարատու պաշտոնատար անձի և (կամ) նրա ընտանիքի անդամի կազմակերպությունում ունեցած մասնակցության (փայեր, բաժնետոմսեր, բաժնեմասեր) տոկոսը Հայտարարատու պաշտոնատար անձի և (կամ) նրա ընտանիքի անդամի կազմակերպությունում ունեցած մասնակցության (փայեր, բաժնետոմսեր, բաժնեմասեր) քանակը Հայտարարատու պաշտոնատար անձի և (կամ) նրա ընտանիքի անդամների՝ կազմակերպությունում ունեցած մասնակցության ձեռք բերելու օրը, ամիսը, տարին

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Արսօյլ ՓԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 100 1535 1997-12-17

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Յունիքորն Ֆլորա ՓԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 100 200 2004-11-02

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Յունիքորն փրինթ ՓԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 100 200 2004-11-02

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Յունիքորն քոնսթրաքշըն ՓԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 100 200 2004-11-02

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Յունիքորն գրուպ ՓԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 100 200 2004-11-02

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Յունիքորն սերվիս ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 100 1 2016-12-28

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Էլդորադո-Արմեն ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 51 1 1997-03-26

ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Վկրեդիտ 24 ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 13 1 2014-05-15
Ե.2. Ներկայացվածությունն առևտրային կազմակերպությունների կառավարման, վարչական կամ վերահսկողական մարմիններում
NN ը/կ Հայտարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Կարգավիճակը կազմակերպությունում Կազմակերպության անվանումը Կազմակերպության հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) Կազմակերպության հասցեն
Տվյալներ չկան
Ե.3. Պաշտոն զբաղեցնող անձի մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունում բաժնեմասը հավատարմագրային կառավարման հանձնելը
NN ը/կ Կազմակերպության անվանումը, որի նկատմամբ պաշտոնատար անձի գույքային իրավունքը հանձնվել է հավատարմագրային կառավարման Հավատարմագրային կառավարչի անվանումը կամ անուն, ազգանունը Հավատարմագրային կառավարչի հարկ վճարողի հաշվառման համարը կամ հանրային ծառայությունների համարանիշը Գտնվելու վայրը կամ բնակության հասցեն Հավատարմագրային կառավարման պայմանագրի կնքման օրը, ամիսը, տարին Պայմանագրի գործողության ժամկետը
Տվյալներ չկան
Ե.4. Հայտարարատուի անդամակցությունը ոչ առևտրային կազմակերպություններին և ներկայացվածությունը դրանց կառավարման, վարչական կամ վերահսկողական մարմիններում
NN ը/կ Կազմակերպության անվանումը Հարկ վճարողի հաշվառման համարը Հասցեն Կազմակերպությունում հայտարարատուի կարգավիճակը
Տվյալներ չկան
Ե.5. Հայտարարատուի անդամակցությունը կուսակցություններին և ներկայացվածությունը դրանց կառավարման, վարչական կամ վերահսկողական մարմիններում
NN ը/կ Կուսակցության անվանումը Կուսակցությունում անձի կարգավիճակը

Միավորված աշխատանքային կուսակցություն Նախագահ
Ե.6. Պաշտոն զբաղեցնող անձի և նրա ընտանիքի անդամների կողմից, ինչպես նաև նրանց մասնակցությամբ կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետության կամ համայնքների հետ կնքված՝ հինգ միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը գերազանցող պայմանագրերը
NN ը/կ Պաշտոն զբաղեցնող անձը կամ նրա մասնակցությամբ կազմակերպությունը Պայմանագրի տեսակը Պայմանագրի առարկան Պայմանագրի կողմը (ՀՀ պետական մարմին, համայնք) Պայմանագրի կողմի (ՀՀ պետական մարմին, համայնք) հասցե Տվյալներ պայմանագրի կնքման գործընթացի մասին Պայմանագրի կնքման օրը, ամիսը, տարին Գործողության ժամկետը Գինը (արժեքը) Փաստացի վճարված գումարն ըստ պայմանագրի
Տվյալներ չկան
Ե.7. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Տվյալներ չկան
Նշումներ
Պաշտպանված

Սույն հայտարարագիրը լրացվում է «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 32-35-րդ հոդվածներով, ինչպես նաև հայտարարատու պաշտոնատար անձի գույքի և եկամուտների հայտարարագրի լրացման ուղեցույցի պահանջներին համապատասխան:

Եթե սույն հայտարարագրի լրացման ընթացքում՝ հայտարարագրման ենթակա տվյալների լրացման համար նախատեսված համապատասխան սյունակները բավարար չեն հայտարարագրման ենթակա բոլոր տվյալների լրացման համար, ապա հայտարարագրին կցվում են սույն հայտարարագրի համապատասխան կետերը պարունակող լրացուցիչ էջեր:

Եկամուտները աղյուսակի «Ընդամենը» տողը լրացվում է հայտարարատու պաշտոնատար անձի գույքի և եկամուտների հայտարարագրի լրացման ուղեցույցի պահանջներին համապատասխան: