ՀՀ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով

Հայտարարագրերի ռեեստր

Հայտարարատուի ստորագրությունը ____________
Հավելված N
ՀՀ կառավարության 2020 թվականի հունվարի 30-ի N 102-Ն որոշման

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ա Գ Ի Ր
ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆԴԱՄԻ՝ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ ՊԱՇՏՈՆԵԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՍՏԱՆՁՆԵԼՈՒ ԿԱՄ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱՌԿԱ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ
Ա. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
NN ը/կԱ1. Հայտարարատու պաշտոնատար անձի ընտանիքի անդամի տվյալները

Անունը, Ազգանունը, Հայրանունը ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ՋԱՎԱՀԻՐ ՌԱՖԻԿԻ

Ծննդյան օր, ամիս, տարի Պաշտպանված

Հանրային ծառայությունների համարանիշ Պաշտպանված

Հաշվառման հասցեն Պաշտպանված

Փաստացի բնակության հասցե (եթե տարբերվում է հաշվառման հասցեից) Պաշտպանված

Մարմնի անվանումը, որտեղ պաշտոն է զբաղեցնում ՀՀ Ազգային ժողով

Զբաղեցրած պաշտոնը ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր

Պաշտոնը ստանձնելու օրը, ամիսը, տարին 2021-08-02

էլեկտրոնային փոստի հասցե, հեռախոսահամարներ Պաշտպանված

Հայտարարագրի ներկայացման օրը, ամիսը, տարին 01-10-2021
Բ. ՀԱՅՏԱՐԱՐԱՏՈՒ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆԴԱՄԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ՝ ՊԱՇՏՈՆԵԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ
Բ.1. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ
Բ.1.1. Անշարժ գույք
NN ը/կ Անշարժ գույքի տեսակը Սեփականության իրավունքի տեսակը (համատեղ, բաժնային) Հայտարարատու սեփականատիրոջ բաժինը (%) Համասեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Համասեփականատիրոջ բաժինը (%) Հայտարարատուի և համասեփականատիրոջ միջև կապի բնույթը Գտնվելու վայրի հասցեն Անշարժ գույքի հաշվառման համարը Անշարժ գույքի մակերեսը Անշարժ գույքը ձեռք բերելու օրը, ամիսը, տարին Անշարժ գույքը ձեռք բերելու եղանակը Նկարագրություն

Բազմաբնակարան շենքի ոչ բնակելի տարածքը (բազմաբնակարան շենքում բնակարան, հասարակական, արտադրական նշանակության շինություն չհամարվող, իրավունքների պետական գրանցումն իրականացնող լիազորված մարմնում առանձին ծածկագրով գրանցված և համարակալված տարածքը համատեղ սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԵՐԵՎԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 1998 Գնում -

Բազմաբնակարան շենքի ոչ բնակելի տարածքը (բազմաբնակարան շենքում բնակարան, հասարակական, արտադրական նշանակության շինություն չհամարվող, իրավունքների պետական գրանցումն իրականացնող լիազորված մարմնում առանձին ծածկագրով գրանցված և համարակալված տարածքը համատեղ սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԵՐԵՎԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 1998 Գնում -

Բնակարանը` բազմաբնակարան բնակելի շենքում ֆիզիկական անձանց բնակության համար նախատեսված, իրավունքների պետական գրանցումն իրականացնող լիազոր մարմնում առանձին ծածկագրով գրանցված և համարակալված տարածքը, համատեղ սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԵՐԵՎԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2015 Գնում -

Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) համատեղ սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2015 Գնում -

Հողամաս համատեղ սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2015 Գնում -

Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) համատեղ սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ՎԵՐԻՆ ՊՏՂՆԻ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2016 Գնում -

Հողամաս համատեղ սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ՎԵՐԻՆ ՊՏՂՆԻ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2016 Գնում -
Բ.1.2. Հայտարարատուի կողմից հաշվետու ժամանակաշրջանում 90 օրից ավելի փաստացի տիրապետվող անշարժ գույքը կամ հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռքբերված, երրորդ անձի սեփականության իրավունքով պատկանող անշարժ գույքը, կամ անշարժ գույքը, որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ այն տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Անշարժ գույքի տեսակը Գույքի սեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և սեփականատիրոջ միջև կապի բնույթը Գտնվելու վայրի հասցեն Անշարժ գույքի հաշվառման համարը Անշարժ գույքի մակերեսը
Տվյալներ չկան
Բ.2. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ
Բ.2.1. Տրանսպորտի միջոցները
NN ը/կ Տրանսպորտի միջոցի տեսակը Մակնիշը, սերիան Թողարկման տարին Նույնականացման համարը Տրանսպորտի միջոցի ձեռք բերելու օրը, ամիսը, տարին Տրանսպորտի միջոցի ձեռք բերելու եղանակը Նկարագրություն
Տվյալներ չկան
Բ.2.2. Հայտարարատուի կողմից հաշվետու ժամանակաշրջանում 90 օրից փաստացի տիրապետվող տրանսպորտի միջոցը կամ հայատարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռքբերված, երրորդ անձի սեփականության իրավունքով պատկանող տրանսպորտի միջոցը, կամ տրանսպորտի միջոցը, որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ այդ գույքը տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Տրանսպորտի միջոցի տեսակը Մակնիշը Թողարկման տարին Նույնականացման համարը Գույքի սեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և սեփականատիրոջ միջև կապի բնույթը
Տվյալներ չկան
Բ.3. ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԸ
Բ.3.1. Բաժնային արժեթղթեր և այլ ներդրումներ
NN ը/կ Ընկերության լրիվ անվանումը Արժեթղթի կամ այլ ներդրման տեսակը Լրացուցիչ տեղեկություններ Ձեռքբերման տարին Ձեռքբերման եղանակը Նկարագրություն Պաշտոնի ստանձման կամ դադարեցման օրվա դրությամբ առկա բաժնային արժեթղթի կամ այլ ներդրման Գործարքի մյուս կողմի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը, հասցեն Հայտարարատուի և սեփականատիրոջ միջև կապի բնույթը
Արժեքը (գինը) Արժույթը Բաժնեմասնակցության %

Պաշտպանված Բաժնեմաս Պաշտպանված 2016 Գնում - 5,000.00 ՀՀ դրամ 1.00 Գագիկ Կոլյայի Ծառուկյան,ՀՀ Կոտայքի մարզ,գ Առինջ,Բաղրամյան փ.8 տուն Պաշտպանված

Պաշտպանված Բաժնեմաս Պաշտպանված 2010 Այլ Հիմնադրում 29,718,568,500.00 ՀՀ դրամ 49.00 - Պաշտպանված

Պաշտպանված Բաժնեմաս Պաշտպանված 2009 Գնում - 825,900.00 Եվրո 10.00 Եվգենի Գորանով,Բուլղարիայի քաղաքացի Պաշտպանված
Բ.3.2. Հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռքբերված, երրորդ անձի սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնային արժեթղթեր և այլ ներդրումներ կամ բաժնային արժեթղթեր և այլ ներդրումներ, որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ այն տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Ընկերության լրիվ անվանումը Արժեթղթի կամ այլ ներդրման տեսակը Լրացուցիչ տեղեկություններ Պաշտոնի ստանձման կամ դադարեցման օրվա դրությամբ առկա բաժնային արժեթղթի կամ այլ ներդրման Բաժնային արժեթղթերի և այլ ներդրումների սեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և սեփականատիրոջ միջև կապի բնույթը
Արժեքը (գինը) Արժույթը Բաժնեմասնակցության %
Տվյալներ չկան
Բ.3.3.Պարտքային և այլ արժեթղթեր
NN ը/կ Արժեթղթի տեսակը Լրացուցիչ տեղեկություններ Ձեռքբերման տարին Ձեռքբերման եղանակը Նկարագրություն Պաշտոնի ստանձման կամ դադարեցման օրվա դրությամբ առկա պարտքային և այլ արժեթղթերի Գործարքի մյուս կողմի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը, հասցեն Հայտարարատուի և սեփականատիրոջ միջև կապի բնույթը
գինը (արժեքը) արժույթը
Տվյալներ չկան
Բ.3.4. Հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռքբերված, երրորդ անձի սեփականության իրավունքով պատկանող պարտքային և այլ արժեթղթեր, կամ պարտքային և այլ արժեթղթեր, որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Արժեթղթի տեսակը Պաշտոնի ստանձման կամ դադարեցման օրվա դրությամբ առկա պարտքային և այլ արժեթղթերի Պարտքային և այլ արժեթղթերի սեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և սեփականատիրոջ միջև կապի բնույթը Լրացուցիչ տեղեկություններ
գինը (արժեքը) արժույթը
Տվյալներ չկան
Բ.4. ՀԱՆՁՆՎԱԾ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԱՎԱՆԴՆԵՐ
Բ.4.1. Հանձնած փոխառություններ
NN ը/կ Պարտապանի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Կողմերի միջև կապի բնույթը Պարտապանի հասցեն Փոխառության գումարը (չափը) Փոխառության արժույթը Փոխառության տոկոսադրույքը Լրացուցիչ տեղեկություններ
Տվյալներ չկան
Բ.4.2. Հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռքբերված, երրորդ անձի հանձնված և վերադարձված փոխառությունները, որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Փոխառության գումարը (չափը) Փոխառության արժույթը Փոխառության տոկոսադրույքը Երրորդ անձի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և երրորդ անձի միջև կապի բնույթը
Տվյալներ չկան
Բ.4.3. Բանկային ավանդներ
NN ը/կ Բանկի անվանումը Բանկի հասցեն (օտարերկրյա բանկի դեպքում) Ավանդի գումարը (չափը) Ավանդի արժույթը
Տվյալներ չկան
Բ.4.4. Հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռքբերված, երրորդ անձի բանկային ավանդները, որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Բանկի անվանումը Բանկի հասցեն (օտարերկրյա բանկի դեպքում) Ավանդի գումարը (չափը) Ավանդի արժույթը Երրորդ անձի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և երրորդ անձի միջև կապի բնույթը
Տվյալներ չկան
Բ.5. ՉՈՐՍ ՄԻԼԻՈՆ ԴՐԱՄԻՑ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻՑ ԱՎԵԼԻ ԱՐԺԵՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ
Բ.5.1. ՉՈՐՍ ՄԻԼԻՈՆ ԴՐԱՄԻՑ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻՑ ԱՎԵԼԻ ԱՐԺԵՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ
NN ը/կ Թանկարժեք գույքի տեսակը Թանկարժեք գույքի ձեռք բերելու տարին Թանկարժեք գույքը ձեռք բերելու եղանակը Նկարագրություն Արժեքը (գինը) Արժույթը

Ոսկե մատանի ադամանդե քարերով կնոջ 1998 Գնում Պաշտպանված 250,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ոսկե մատանի ադամանդե քարերով կնոջ 1998 Գնում Պաշտպանված 300,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ոսկե մատանի ադամանդե քարերով կնոջ 1999 Գնում Պաշտպանված 197,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ոսկե մատանի ադամանդե քարերով կնոջ 2000 Գնում Պաշտպանված 380,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ոսկե մատանի ադամանդե քարերով կնոջ 2000 Գնում Պաշտպանված 500,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ոսկե մատանի ադամանդե քարերով կնոջ 2001 Գնում Պաշտպանված 285,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ոսկե մատանի ադամանդե քարերով կնոջ 2002 Գնում Պաշտպանված 350,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ոսկե մատանի ադամանդե քարերով կնոջ 2002 Գնում Պաշտպանված 410,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ոսկե մատանի ադամանդե քարերով կնոջ 2005 Գնում Պաշտպանված 290,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ոսկե մատանի ադամանդե քարերով կնոջ 2005 Գնում Պաշտպանված 700,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ոսկե ականջօղ ադամանդե քարերով 2008 Գնում Պաշտպանված 59,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ոսկե ականջօղ ադամանդե քարերով 2008 Գնում Պաշտպանված 100,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ոսկե ականջօղ ադամանդե քարերով 2008 Գնում Պաշտպանված 100,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ոսկե ականջօղ ադամանդե քարերով 2008 Գնում Պաշտպանված 70,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ոսկե վզնոց ադամանդե քարերով 2009 Գնում Պաշտպանված 168,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ոսկե վզնոց ադամանդե քարերով 2009 Գնում Պաշտպանված 190,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ոսկե ապարանջան ադամանդե քարերով 2010 Գնում Պաշտպանված 265,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ոսկե ապարանջան ադամանդե քարերով 2010 Գնում Պաշտպանված 400,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ոսկե ժամացույց ադամանդե քարերով 2010 Գնում Պաշտպանված 370,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ոսկե ժամացույց ադամանդե քարերով 2011 Գնում Պաշտպանված 450,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ոսկե ժամացույց ադամանդե քարերով 2011 Գնում Պաշտպանված 500,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ոսկե վնզոց ադամանդե քարերով(կոլյե) 2011 Գնում Պաշտպանված 1,610,000.00 ԱՄՆ դոլար

Սպասք 2013 Գնում Պաշտպանված 8,534,425.00 ՀՀ դրամ

Պլատինե կախազարդ 2014 Գնում Պաշտպանված 490,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ապարանջան 2014 Գնում Պաշտպանված 35,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ականջօղ 2014 Գնում Պաշտպանված 25,000.00 ԱՄՆ դոլար

Պլատինե մանյակ 2014 Գնում Պաշտպանված 470,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ականջօղ 2015 Գնում Պաշտպանված 12,493,000.00 ՀՀ դրամ

Ականջօղ 2016 Գնում Պաշտպանված 30,000.00 ԱՄՆ դոլար

Մարգարիտե վզնոց 2018 Գնում Պաշտպանված 25,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ադամանդե վզնոց և ականջօղ 2018 Գնում Պաշտպանված 380,000.00 Եվրո

Մատանի զմրուխտե քարով և ականջօղ 2018 Գնում Պաշտպանված 300,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ոսկե ժամացույց 2019 Գնում Պաշտպանված 56,478.00 ԱՄՆ դոլար

4 մլն և ավելի արժեք ունեցող այլ գույք 2021 Նվիրատվություն Պաշտպանված 572,000.00 Եվրո
Բ.5.2. Հայտարարատուի կողմից հաշվետու ժամանակաշրջանում 90 օրից ավել փաստացի տիրապետվող՝ չորս միլիոն դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի արժեք ունեցող գույքը (թանկարժեք գույք) կամ հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռքբերված, երրորդ անձի սեփականության իրավունքով պատկանող թանկարժեք գույքը, կամ թանկարժեք գույքը, որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ այդ գույքը տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Թանկարժեք գույքի տեսակը Թանկարժեք գույքի նկարագրությունը Արժեքը (գինը) Արժույթը Գույքի սեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և սեփականատիրոջ միջև կապի բնույթը
Տվյալներ չկան
Բ.6. ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ
Բ.6.1. Բանկային հաշիվների մնացորդներ (բացառությամբ ավանդների)
NN ը/կ Գումարը (չափը) Արժույթը Ծագման աղբյուրը Նկարագրություն Բանկի անվանումը Բանկի հասցեն (օտարերկրյա բանկի դեպքում)

5,749.66 ԱՄՆ դոլար Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված

44.00 Եվրո Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված
Բ.6.2. Հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռքբերված, երրորդ անձի սեփականության իրավունքով պատկանող բանկային հաշիվների մնացորդները (բացառությամբ ավանդների), կամ այն բանկային հաշիվների մնացորդները (բացառությամբ ավանդների), որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ այն տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Գումարը (չափը) Արժույթը Ծագման աղբյուրը Նկարագրություն Բանկի անվանումը Բանկի հասցեն (օտարերկրյա բանկի դեպքում) Երրորդ անձի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և երրորդ անձի միջև կապի բնույթը
Տվյալներ չկան
Բ.6.3. Էլեկտրոնային հաշիվներ և կրիպտոարժույթ
NN ը/կ Դրամական միջոցի տեսակը Տեսակը Գումարը (չափը) Արժույթը Ծագման աղբյուրը Նկարագրություն
Տվյալներ չկան
Բ.6.4. Հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռքբերված, երրորդ անձի սեփականության իրավունքով պատկանող էլեկտրոնային հաշիվներ և կրիպտոարժույթ, կամ էլեկտրոնային հաշիվներ և կրիպտոարժույթ, որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ այն տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Դրամական միջոցի տեսակը Տեսակը Գումարը (չափը) Արժույթը Ծագման աղբյուրը Նկարագրություն Էլեկտրոնային հաշիվների և կրիպտոարժույթի սեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Բանկի հասցեն (օտարերկրյա բանկի դեպքում)
Տվյալներ չկան
Բ.6.5. Կանխիկ դրամ
NN ը/կ Գումարը (չափը) Արժույթը Ծագման աղբյուրը Նկարագրություն

8,367,000.00 ՀՀ դրամ Պաշտպանված Պաշտպանված

15,240.00 ԱՄՆ դոլար Պաշտպանված Պաշտպանված

5,320.00 Եվրո Պաշտպանված Պաշտպանված
Բ.6.6. Հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռքբերված, երրորդ անձի պատկանող կանխիկ դրամ, կամ կանխիկ դրամ, որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ այն տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Գումարը (չափը) Արժույթը Ծագման աղբյուրը Նկարագրություն Կանխիկ դրամի սեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և սեփականատիրոջ միջև կապի բնույթը
Տվյալներ չկան
Բ.7. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Տվյալներ չկան
Գ.1. ՀԱՅՏԱՐԱՐԱՏՈՒ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆԴԱՄԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ
Գ.1.1. Հաշվետու ժամանակաշրջանի եկամուտները
NN ը/կ Եկամտի տեսակը Նկարագրություն Եկամուտ վճարող կազմակերպության անվանումը կամ ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը և հայրանունը Հայտարարատուի և եկամուտ վճարողի միջև կապի բնույթը Եկամուտ վճարողի հասցեն Ստացված եկամտի Բնամթերային ձևով ստացված եկամուտը
Գումարը Արժույթը
Տվյալներ չկան
Գ.1.2. ՍՏԱՑՎԱԾ ՎԱՐԿԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՅՐ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄՆԱՑՈՐԴԸ ՊԱՇՏՈՆԻ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ
NN ը/կ Վարկատուի կամ փոխատուի անվանումը կամ անունը, ազգանունը և հայրանունը Փոխառության տվյալները Վարկի տվյալները
Մնացորդի չափը Արժույթը Տոկոսադրույքը Նպատակային նշանակությունը Մայր գումարի մնացորդի չափը Արժույթը Վարկի նպատակային նշանակությունը Հիփոթեքի դեպքում՝ հիփոթեքի առարկան Հիփոթեքի դեպքում՝ հիփոթեքի առարկայի գտնվելու վայրը Վարկատուի կամ փոխատուի հասցեն
Տվյալներ չկան
Գ.2. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Տվյալներ չկան
Դ. ՀԱՅՏԱՐԱՐԱՏՈՒ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆԴԱՄԻ ԾԱԽՍԵՐԸ
NN ը/կ Ծախսի տեսակը Ծախսի չափը Արժույթը Ծախսի բովանդակությունը
Տվյալներ չկան
Դ.1. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Տվյալներ չկան
Նշումներ
Պաշտպանված

Սույն հայտարարագիրը լրացվում է «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 32-35-րդ հոդվածներով, ինչպես նաև հայտարարատու պաշտոնատար անձի գույքի և եկամուտների հայտարարագրի լրացման ուղեցույցի պահանջներին համապատասխան:

Եթե սույն հայտարարագրի լրացման ընթացքում՝ հայտարարագրման ենթակա տվյալների լրացման համար նախատեսված համապատասխան սյունակները բավարար չեն հայտարարագրման ենթակա բոլոր տվյալների լրացման համար, ապա հայտարարագրին կցվում են սույն հայտարարագրի համապատասխան կետերը պարունակող լրացուցիչ էջեր:

Եկամուտները աղյուսակի «Ընդամենը» տողը լրացվում է հայտարարատու պաշտոնատար անձի գույքի և եկամուտների հայտարարագրի լրացման ուղեցույցի պահանջներին համապատասխան: