ՀՀ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով

Հայտարարագրերի ռեեստր

Հայտարարատուի ստորագրությունը ____________
Հավելված N
ՀՀ կառավարության 2020 թվականի հունվարի 30-ի N 102-Ն որոշման

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ա Գ Ի Ր
ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ՝ ՊԱՇՏՈՆԵԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱՌԿԱ
ԳՈՒՅՔԻ, ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ, ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ՇԱՀԵՐԻ
Ա. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
NN ը/կԱ1. Հայտարարատու պաշտոնատար անձի տվյալները

Անունը, Ազգանունը, Հայրանունը ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԳԱԳԻԿ ԿՈԼՅԱՅԻ

Ծննդյան օր, ամիս, տարի 1956-11-25

Հանրային ծառայությունների համարանիշ Պաշտպանված

Հաշվառման հասցեն Պաշտպանված

Փաստացի բնակության հասցե (եթե տարբերվում է հաշվառման հասցեից) Պաշտպանված

Մարմնի անվանումը, որտեղ պաշտոն է զբաղեցնում ՀՀ ազգային ժողով

Զբաղեցրած պաշտոնը ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր

Պաշտոնը դադարեցնելու օրը, ամիսը, տարին 2021-08-02

էլեկտրոնային փոստի հասցե, հեռախոսահամարներ Պաշտպանված

Հայտարարագրի ներկայացման օրը, ամիսը, տարին 01-10-2021
Ա.2. Հայտարարատու պաշտոնատար անձի ընտանիքի անդամների մասին տվյալները
NN
ը/կ
Անունը, ազգանունը, հայրանունը Կապը հայտարարատու պաշտոնատար անձի հետ Ծննդյան օրը, ամիսը, տարին Անձնագրի տվյալները Հանրային ծառայությունների համարանիշը (առկայության դեպքում) Քաղաքացիությունը Հաշվառման հասցեն Բնակության հասցեն Պաշտոնը (աշխատանքային գործունեությունը) Գործատուի անվանումը

ՋԱՎԱՀԻՐ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ՌԱՖԻԿԻ Ամուսին (կին) Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն Պաշտպանված Պաշտպանված - -

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԳԱԳԻԿԻ Անչափահաս զավակ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված - -
Ա.3. Հայտարարատու պաշտոնատար անձի հետ մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված համատեղ չբնակվող անձանց մասին տվյալները
NN ը/կ Կապը հայտարարատու պաշտոնատար անձի հետ Անունը, ազգանունը, հայրանունը Ծննդյան օրը, ամիսը, տարին

Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված

Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված

Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված

Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված

Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված

Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված

Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված

Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված

Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված

Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված
Բ. ՀԱՅՏԱՐԱՐԱՏՈՒ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ, ՆՐԱ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԵՎ ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿ ԳՏՆՎՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Բ.1. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ
Բ.1.1. Անշարժ գույք
NN ը/կ Հայտարարտուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Անշարժ գույքի տեսակը Սեփականության իրավունքի տեսակը (համատեղ, բաժնային) Հայտարարատու սեփականատիրոջ բաժինը (%) Համասեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Համասեփականատիրոջ բաժինը (%) Հայտարարատուի և համասեփականատիրոջ միջև կապի բնույթը Գտնվելու վայրի հասցեն Անշարժ գույքի հաշվառման համարը Անշարժ գույքի մակերեսը Անշարժ գույքը ձեռք բերելու օրը, ամիսը, տարին Անշարժ գույքը ձեռք բերելու եղանակը Նկարագրություն

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք համատեղ սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ ՍԵՎԱՆ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2008 Գնում -

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն նոր կառուցված, ձեռք բերված և անշարժ գույքի կադաստր վարող լիազոր մարմնի կողմից հաշվառված ու գնահատված այն շինությունները, որոնք դեռևս չեն ստացել իրավունքների պետական գրանցում, ինչպես նաև սեփականության կամ հողօգտագործման իրավունք ունեցող անձանց կողմից այդ հողամաuի վրա ինքնակամ կառուցված շենքերը և շինությունները, այդ թվում՝ բազմաբնակարան շենքերում կամ շենքերին կից ինքնակամ կառույցները: համատեղ սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2004 Գնում -

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հողամաս համատեղ սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2010 Գնում -

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) համատեղ սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2008 Գնում -

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) համատեղ սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2008 Գնում -

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն նոր կառուցված, ձեռք բերված և անշարժ գույքի կադաստր վարող լիազոր մարմնի կողմից հաշվառված ու գնահատված այն շինությունները, որոնք դեռևս չեն ստացել իրավունքների պետական գրանցում, ինչպես նաև սեփականության կամ հողօգտագործման իրավունք ունեցող անձանց կողմից այդ հողամաuի վրա ինքնակամ կառուցված շենքերը և շինությունները, այդ թվում՝ բազմաբնակարան շենքերում կամ շենքերին կից ինքնակամ կառույցները: համատեղ սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԾԱՂԿԱՁՈՐ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2004 Գնում -

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն նոր կառուցված, ձեռք բերված և անշարժ գույքի կադաստր վարող լիազոր մարմնի կողմից հաշվառված ու գնահատված այն շինությունները, որոնք դեռևս չեն ստացել իրավունքների պետական գրանցում, ինչպես նաև սեփականության կամ հողօգտագործման իրավունք ունեցող անձանց կողմից այդ հողամաuի վրա ինքնակամ կառուցված շենքերը և շինությունները, այդ թվում՝ բազմաբնակարան շենքերում կամ շենքերին կից ինքնակամ կառույցները: համատեղ սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2004 Գնում -

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն նոր կառուցված, ձեռք բերված և անշարժ գույքի կադաստր վարող լիազոր մարմնի կողմից հաշվառված ու գնահատված այն շինությունները, որոնք դեռևս չեն ստացել իրավունքների պետական գրանցում, ինչպես նաև սեփականության կամ հողօգտագործման իրավունք ունեցող անձանց կողմից այդ հողամաuի վրա ինքնակամ կառուցված շենքերը և շինությունները, այդ թվում՝ բազմաբնակարան շենքերում կամ շենքերին կից ինքնակամ կառույցները: համատեղ սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2013 Գնում -

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հողամաս համատեղ սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2014 Գնում -

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հողամաս համատեղ սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2015 Գնում -

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք համատեղ սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2017 Գնում -

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն նոր կառուցված, ձեռք բերված և անշարժ գույքի կադաստր վարող լիազոր մարմնի կողմից հաշվառված ու գնահատված այն շինությունները, որոնք դեռևս չեն ստացել իրավունքների պետական գրանցում, ինչպես նաև սեփականության կամ հողօգտագործման իրավունք ունեցող անձանց կողմից այդ հողամաuի վրա ինքնակամ կառուցված շենքերը և շինությունները, այդ թվում՝ բազմաբնակարան շենքերում կամ շենքերին կից ինքնակամ կառույցները: համատեղ սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2018 Գնում -

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն նոր կառուցված, ձեռք բերված և անշարժ գույքի կադաստր վարող լիազոր մարմնի կողմից հաշվառված ու գնահատված այն շինությունները, որոնք դեռևս չեն ստացել իրավունքների պետական գրանցում, ինչպես նաև սեփականության կամ հողօգտագործման իրավունք ունեցող անձանց կողմից այդ հողամաuի վրա ինքնակամ կառուցված շենքերը և շինությունները, այդ թվում՝ բազմաբնակարան շենքերում կամ շենքերին կից ինքնակամ կառույցները: համատեղ սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2004 Գնում -

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հողամաս համատեղ սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ՊՌՈՇՅԱՆ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2004 Գնում -

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հողամաս համատեղ սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2004 Գնում -

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հողամաս համատեղ սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2008 Գնում -

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հողամաս համատեղ սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2008 Գնում -

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հողամաս համատեղ սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԾԱՂԿԱՁՈՐ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2004 Գնում -

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հողամաս համատեղ սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2004 Գնում -

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հողամաս համատեղ սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2013 Գնում -

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հողամաս համատեղ սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2017 Գնում -

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հողամաս համատեղ սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2018 Գնում -

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հողամաս համատեղ սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2004 Գնում -

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Բնակարանը` բազմաբնակարան բնակելի շենքում ֆիզիկական անձանց բնակության համար նախատեսված, իրավունքների պետական գրանցումն իրականացնող լիազոր մարմնում առանձին ծածկագրով գրանցված և համարակալված տարածքը, համատեղ սեփականություն - Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԵՐԵՎԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2000 Գնում -
Բ.1.2. Հայտարարատուի կողմից հաշվետու ժամանակաշրջանում 90 օրից ավելի փաստացի տիրապետվող անշարժ գույքը կամ հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռքբերված, երրորդ անձի սեփականության իրավունքով պատկանող անշարժ գույքը, կամ անշարժ գույքը, որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ այն տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Հայտարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Գույքի սեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և սեփականատիրոջ միջև կապի բնույթը Անշարժ գույքի տեսակը Գտնվելու վայրի հասցեն Անշարժ գույքի հաշվառման համարը Անշարժ գույքի մակերեսը
Տվյալներ չկան
Բ.2. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ
Բ.2.1. Տրանսպորտի միջոցները
NN ը/կ Հայտարարտուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Տրանսպորտի միջոցի տեսակը Մակնիշը, սերիան Թողարկման տարին Նույնականացման համարը Տրանսպորտի միջոցի ձեռք բերելու օրը, ամիսը, տարին Տրանսպորտի միջոցի ձեռք բերելու եղանակը Նկարագրություն

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց BMW Պաշտպանված 2002 Պաշտպանված 2005 Գնում -

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց TOYOTA Պաշտպանված 2004 Պաշտպանված 2004 Գնում -

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց JEEP Պաշտպանված 2006 Պաշտպանված 2007 Գնում -

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց ROLLS-ROYCE Պաշտպանված 2008 Պաշտպանված 2009 Գնում -

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց NISSAN Պաշտպանված 2006 Պաշտպանված 2018 Գնում -

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց RANGE ROVER Պաշտպանված 2007 Պաշտպանված 2016 Գնում -

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Բեռնատար (բեռնաուղևորատար) ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց TOYOTA Պաշտպանված 2014 Պաշտպանված 2014 Գնում -

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց MERCEDES-BENZ Պաշտպանված 2016 Պաշտպանված 2018 Գնում -

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց BMW Պաշտպանված 2017 Պաշտպանված 2017 Գնում -

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց TOYOTA Պաշտպանված 2015 Պաշտպանված 2018 Գնում -

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց ROLLS-ROYCE Պաշտպանված 2007 Պաշտպանված 2008 Գնում -

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց TOYOTA Պաշտպանված 2012 Պաշտպանված 2019 Գնում -

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց TOYOTA Պաշտպանված 2012 Պաշտպանված 2019 Գնում -

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց BENTLEY Պաշտպանված 2016 Պաշտպանված 2019 Գնում -

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց ROLLS-ROYCE Պաշտպանված 2019 Պաշտպանված 2019 Գնում -

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց NISSAN Պաշտպանված 2018 Պաշտպանված 2019 Նվիրատվություն -

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց BMW Պաշտպանված 2017 Պաշտպանված 2019 Գնում -
Բ.2.2. Հայտարարատուի կողմից հաշվետու ժամանակաշրջանում 90 օրից փաստացի տիրապետվող տրանսպորտի միջոցը կամ հայատարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռքբերված, երրորդ անձի սեփականության իրավունքով պատկանող տրանսպորտի միջոցը, կամ տրանսպորտի միջոցը, որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ այդ գույքը տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Հայտարարտուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Գույքի սեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և սեփականատիրոջ միջև կապի բնույթը Տրանսպորտի միջոցի տեսակը Մակնիշը, սերիան Թողարկման տարին Նույնականացման համարը
Տվյալներ չկան
Բ.3. ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԸ
Բ.3.1. Բաժնային արժեթղթեր և այլ ներդրումներ
NN ը/կ Հայտարարտուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Ընկերության լրիվ անվանումը Արժեթղթի կամ այլ ներդրման տեսակը Լրացուցիչ տեղեկություններ Ձեռքբերման տարին Ձեռքբերման եղանակը Նկարագրություն Պաշտոնի ստանձման կամ դադարեցման օրվա դրությամբ առկա բաժնային արժեթղթի կամ այլ ներդրման Գործարքի մյուս կողմի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը, հասցեն Հայտարարատուի և գործարքի մյուս կողմի միջև կապի բնույթը
Արժեքը (գինը) Արժույթը Բաժնեմասնակցության %

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնետոմս Պաշտպանված 2018 Այլ Հիմնադրում 11,400.00 ՀՀ դրամ 20 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնետոմս Պաշտպանված 2007 Այլ Հիմնադրում 305,025,000.00 ՀՀ դրամ 100 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնեմաս Պաշտպանված 2005 Այլ Հիմնադրում 25,000.00 ՀՀ դրամ 50 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնեմաս Պաշտպանված 2018 Այլ Հիմնադրում 25,000.00 ՀՀ դրամ 50 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնեմաս Պաշտպանված 2009 Այլ Հիմնադրում 25,000.00 ՀՀ դրամ 50 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնետոմս Պաշտպանված 2008 Այլ Հիմնադրում 50,000.00 ՀՀ դրամ 50 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնեմաս Պաշտպանված 2018 Այլ Հիմնադրում 42,500.00 ՀՀ դրամ 85 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնեմաս Պաշտպանված 2008 Այլ Հիմնադրում 50,000.00 ՀՀ դրամ 100 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնեմաս Պաշտպանված 2008 Այլ Հիմնադրում 50,000.00 ՀՀ դրամ 100 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնեմաս Պաշտպանված 2010 Այլ Հիմնադրում 29,718,568,500.00 ՀՀ դրամ 49 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնեմաս Պաշտպանված 2011 Այլ Հիմնադրում 333.40 Եվրո 33 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնեմաս Պաշտպանված 2013 Այլ Հիմնադրում 30,651,500,000.00 ՀՀ դրամ 99 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնեմաս Պաշտպանված 2014 Այլ Հիմնադրում 13,229.08 Բելառուսական ռուբլի 95 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնեմաս Պաշտպանված 2015 Այլ Հիմնադրում 6,042,829,000.00 ՀՀ դրամ 64 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնեմաս Պաշտպանված 2015 Այլ Հիմնադրում 25,000.00 ՀՀ դրամ 50 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնեմաս Պաշտպանված 2016 Այլ Հիմնադրում 45,000.00 ՀՀ դրամ 90 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնեմաս Պաշտպանված 2016 Այլ Հիմնադրում 25,000.00 ՀՀ դրամ 50 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնեմաս Պաշտպանված 2016 Այլ Հիմնադրում 1,000.00 Բուլղարական լեվ 50 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնեմաս Պաշտպանված 2016 Այլ Հիմնադրում 1,000.00 Բուլղարական լեվ 50 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնեմաս Պաշտպանված 2017 Այլ Հիմնադրում 50,000.00 ՀՀ դրամ 100 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնեմաս Պաշտպանված 2017 Այլ Հիմնադրում 50,000.00 ՀՀ դրամ 100 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնեմաս Պաշտպանված 2017 Այլ Հիմնադրում 25,000.00 ՀՀ դրամ 50 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնեմաս Պաշտպանված 2017 Այլ Հիմնադրում 25,000.00 ՀՀ դրամ 50 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնեմաս Պաշտպանված 2017 Այլ Հիմնադրում 6,620,429,730.00 ՀՀ դրամ 100 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնեմաս Պաշտպանված 2019 Այլ Հիմնադրում 50,000.00 ՀՀ դրամ 100 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնեմաս Պաշտպանված 2019 Այլ Հիմնադրում 25,000.00 ՀՀ դրամ 50 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնեմաս Պաշտպանված 2019 Այլ Հիմնադրում 50,000.00 ՀՀ դրամ 100 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնեմաս Պաշտպանված 2019 Այլ Հիմնադրում 35,000.00 ՀՀ դրամ 70 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնեմաս Պաշտպանված 2019 Այլ Հիմնադրում 25,000.00 ՀՀ դրամ 50 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնեմաս Պաշտպանված 2002 Գնում - 6,088,788,000.00 ՀՀ դրամ 66 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնեմաս Պաշտպանված 2010 Գնում - 117,543,390.00 ՀՀ դրամ 50 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնետոմս Պաշտպանված 2007 Գնում - 50,000.00 ՀՀ դրամ 50 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնետոմս Պաշտպանված 2002 Գնում - 94,985,000.00 ՀՀ դրամ 100 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնեմաս Պաշտպանված 2002 Գնում - 536,990,000.00 ՀՀ դրամ 100 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնետոմս Պաշտպանված 1995 Գնում - 251,825,000.00 ՀՀ դրամ 41.00 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնեմաս Պաշտպանված 2018 Գնում - 27,000.00 ՀՀ դրամ 50 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնետոմս Պաշտպանված 2007 Գնում - 200,040,000.00 ՀՀ դրամ 40 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնեմաս Պաշտպանված 2009 Գնում - 24,802,000.00 ՀՀ դրամ 90 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնեմաս Պաշտպանված 2011 Գնում - 227,000,000.00 ՀՀ դրամ 100 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնեմաս Պաշտպանված 2011 Գնում - 13,000,000.00 Եվրո 100 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնեմաս Պաշտպանված 2010 Գնում - 33,500.00 ՀՀ դրամ 67 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնետոմս Պաշտպանված 2012 Գնում - 2,656,990,000.00 ՀՀ դրամ 100 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնետոմս Պաշտպանված 2015 Գնում - 591,325,000.00 ՀՀ դրամ 50 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնեմաս Պաշտպանված 2015 Գնում - 10,000.00 ՀՀ դրամ 20 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնեմաս Պաշտպանված 2012 Գնում - 33,500.00 ՀՀ դրամ 67 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնետոմս Պաշտպանված 2017 Գնում - 50,000.00 ՀՀ դրամ 50 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնեմաս Պաշտպանված 2019 Գնում - 2,000,000.00 Եվրո 50 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնեմաս Պաշտպանված 2018 Գնում - 60,000.00 Ռուսական ռուբլի 60 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնետոմս Պաշտպանված 2001 Գնում - 2,722,759,000.00 ՀՀ դրամ 99 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնեմաս Պաշտպանված 2020 Այլ Հիմնադրում 1,200.00 Բուլղարական լեվ 60 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Բաժնետոմս Պաշտպանված 2020 Գնում - 194,248,000.00 ՀՀ դրամ 100 Պաշտպանված Պաշտպանված
Բ.3.2. Հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռքբերված, երրորդ անձի սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնային արժեթղթեր և այլ ներդրումներ կամ բաժնային արժեթղթեր և այլ ներդրումներ, որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ այն տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Հայտարարտուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Ընկերության լրիվ անվանումը Արժեթղթի կամ այլ ներդրման տեսակը Լրացուցիչ տեղեկություններ Պաշտոնի ստանձման կամ դադարեցման օրվա դրությամբ առկա բաժնային արժեթղթի կամ այլ ներդրման Բաժնային արժեթղթերի և այլ ներդրումների սեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և գործարքի մյուս կողմի միջև կապի բնույթը
Արժեքը (գինը) Արժույթը Բաժնեմասնակցության %
Տվյալներ չկան
Բ.3.3. Պարտքային և այլ արժեթղթեր
NN ը/կ Հայտարարտուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Արժեթղթի տեսակը Ձեռքբերման տարին Ձեռքբերման եղանակը Լրացուցիչ տեղեկություններ Նկարագրություն Պաշտոնի ստանձման կամ դադարեցման օրվա դրությամբ առկա պարտքային և այլ արժեթղթերի Գործարքի մյուս կողմի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը, հասցեն Կողմերի միջև կապի բնույթը
գինը (արժեքը) արժույթը
Տվյալներ չկան
Բ.3.4. Հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռքբերված, երրորդ անձի սեփականության իրավունքով պատկանող պարտքային և այլ արժեթղթեր, կամ պարտքային և այլ արժեթղթեր, որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Հայտարարտուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Արժեթղթի տեսակը Լրացուցիչ տեղեկություններ Պաշտոնի ստանձման կամ դադարեցման օրվա դրությամբ առկա պարտքային և այլ արժեթղթերի Պարտքային և այլ արժեթղթերի սեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և սեփականատիրոջ միջև կապի բնույթը
գինը (արժեքը) արժույթը
Տվյալներ չկան
Բ.4. ՀԱՆՁՆՎԱԾ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԱՎԱՆԴՆԵՐ
Բ.4.1. Հանձնած փոխառություններ
NN ը/կ Պարտատիրոջ անունը, ազգանունը, հայրանունը Պարտապանի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Կողմերի միջև կապի բնույթը Պարտապանի հասցեն Փոխառության գումարը (չափը) Փոխառության արժույթը Տոկոսադրույքը Լրացուցիչ տեղեկություններ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ «Երևանի Արարատ կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ» ԲԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 4,488,526,351.00 ՀՀ դրամ 24 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ «Երևանի Արարատ կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ» ԲԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 5,597,325.00 ԱՄՆ դոլար 24 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ «Երևանի Արարատ կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ» ԲԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 318,990.00 Եվրո 24 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ «Շուստով» առևտրի տուն ՓԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 3,651,357.00 ՀՀ դրամ 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Գլոբալ Մոթորս" ՓԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 1,311,764,473.00 ՀՀ դրամ 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Բելլեզզա ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 280,588,053.00 ՀՀ դրամ 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Բելլեզզա ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 65,000.00 ԱՄՆ դոլար 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Գրուպ" կոնցեռն ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 1,552,237,878.00 ՀՀ դրամ 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Գրուպ" կոնցեռն ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 1,570,328.00 Եվրո 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Գրուպ" կոնցեռն ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 6,188,062.00 ԱՄՆ դոլար 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Ակվամարին" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 320,532,163.00 ՀՀ դրամ 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Ակվամարին" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 18,580.00 Եվրո 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Ակվամարին" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 173,870.00 ԱՄՆ դոլար 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Ավիա-Սերվիս" ՀՁՓԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 594,862,756.00 ՀՀ դրամ 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Օնիրա Քլաբ" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 126,185,277.00 ՀՀ դրամ 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Օնիրա Քլաբ" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 610,228.00 Եվրո 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Օնիրա Քլաբ" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 436,953.00 ԱՄՆ դոլար 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Օնիրա Քլաբ" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 595.00 Ֆունտ ստեռլինգ 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Կոտայքի Գարեջրի Գործարան" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 1,169,686,621.00 ՀՀ դրամ 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Կոտայքի Գարեջրի Գործարան" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 6,990,032.00 ԱՄՆ դոլար 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Կոտայքի Գարեջրի Գործարան" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 24,750.00 Եվրո 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մեգա Մոթորս" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 210,564,977.00 ՀՀ դրամ 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Միրա-Ջի" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 35,841,782.00 Եվրո 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Միրա-Ջի" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 14,396,890.00 ԱՄՆ դոլար 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Ռեստ Հաուս" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 426,061,619.00 ՀՀ դրամ 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Ռեստ Հաուս" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 176,460.00 ԱՄՆ դոլար 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Ռեստ Հաուս" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 264,399.00 Եվրո 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Գագիկ Ծառուկյան" Բարեգործական Հիմնադրամ Պաշտպանված Պաշտպանված 4,290,000.00 ՀՀ դրամ 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "ԱրարատՑեմենտ" ՓԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 100,000,000.00 ՀՀ դրամ 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Մոթորս" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 523,491.00 ԱՄՆ դոլար 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Տեխնալյումին" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 126,100.00 ԱՄՆ դոլար 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Ա.Ա.Դ. Հոթել" ՓԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 514,953,797.00 ՀՀ դրամ 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Օլիմպավան" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 103,019.00 ԱՄՆ դոլար 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Սոլառ" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 1,196,475.00 ԱՄՆ դոլար 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Կլեոպատրա" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 850,000,000.00 ՀՀ դրամ 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "ԱՐՍԻԼԻՑԻՈՒՄ" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 276,500.00 ԱՄՆ դոլար 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "ԱՐՍԻԼԻՑԻՈՒՄ" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 299,044,150.00 ՀՀ դրամ 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մագաս Ինվեստ" ՓԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 220,350,991.00 ՀՀ դրամ 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ «Եուրոմոթորս» ՓԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 782,633,938.00 ՀՀ դրամ 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ «Եուրոմոթորս» ՓԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 2,033,041.00 ԱՄՆ դոլար 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ «Եուրոմոթորս» ՓԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 208,545.00 Եվրո 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Մեդիա-Կենտրոն Թիվի" ՓԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 487,960,000.00 ՀՀ դրամ 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "ԳՐՈՒՊ ԱԼԴԵԼԻԱ" Բաժնետիրական Ընկերություն Պաշտպանված Պաշտպանված 75,000.00 Եվրո 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Ավտոտրանս" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 820,362,000.00 ՀՀ դրամ 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Ավտոտրանս" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 762,950.00 ԱՄՆ դոլար 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ ՖԻՐՄԱՆՅՈՒ" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 1,561,388,965.00 ՀՀ դրամ 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Օլիմպավան" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 185,780.00 Եվրո 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Էկոֆիշ Թռեյդ" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 260,624.00 Եվրո 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "ԱՐՄՕՅԼ" ՓԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 4,591,000.00 ԱՄՆ դոլար 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ «Երևանի քիմիա-դեղագործական ֆիրմա» ԲԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 384,580,000.00 ՀՀ դրամ 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Գրուպ" կոնցեռն ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 12,779,000.00 Ռուսական ռուբլի 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Ավտոտրանս" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 30,200.00 Եվրո 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ ՏԻԽՎԻԶ ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 240,000,000.00 Ռուսական ռուբլի 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "ՖԻՐՄԱՆՅՈՒ" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 441,920.00 ԱՄՆ դոլար 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "ՖԻՐՄԱՆՅՈՒ" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 100,000.00 Եվրո 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Թրեյդ Հաուս" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 3,596,543,550.00 ՀՀ դրամ 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ «Մուլտի Գրուպ Սթոուն» ՓԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 45,501,850.00 ՀՀ դրամ 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մեգա Մոթորս" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 121,988.00 ԱՄՆ դոլար 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Մոթորս" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 336,999,652.00 ՀՀ դրամ 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հայաստանի Ազգային Օլիմպիական Կոմիտե Պաշտպանված Պաշտպանված 30,000,000.00 ՀՀ դրամ 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Տաբակ" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 547,511,577.00 ՀՀ դրամ 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Գրուպ Ինվեստբել" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 1,150.00 ԱՄՆ դոլար 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Օլիմպ Իմպերիալ ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 30,000,000.00 Ռուսական ռուբլի 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ժ ինվեստ ՍՊՏ Պաշտպանված Պաշտպանված 216,634,000.00 Ռուսական ռուբլի 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հայաստանի Հանրապետության Քննչական Կոմիտե Պաշտպանված Պաշտպանված 1,000,000,000.00 ՀՀ դրամ 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Մեդիա-Կենտրոն Թիվի" ՓԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 448,000.00 ԱՄՆ դոլար 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Տաբակ" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 41,300.00 ԱՄՆ դոլար 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Գոլդ Սիլվեր Չեյն Քամփնի" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 280,000.00 Եվրո 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Տաբակ" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 9,407,935.00 Եվրո 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Տաբակ" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 295,562.00 Ռուսական ռուբլի 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Կոտայք Թիվի ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 15,570,000.00 ՀՀ դրամ 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Թրաք" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 1,039,480.00 Եվրո 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Թրաք" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 260,106,868.00 ՀՀ դրամ 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Սպորտ Փոինթ Օլիմպ ՓԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 3,940,000.00 ՀՀ դրամ 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Սպորտ Փոինթ Օլիմպ ՓԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 100,000.00 Եվրո 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Սպորտ Փոինթ Օլիմպ ՓԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 1,840,000.00 Ռուսական ռուբլի 0.00 Պաշտպանված
Բ.4.2. Հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռքբերված, երրորդ անձի հանձնված և վերադարձված փոխառությունները, որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Հայտարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Երրորդ անձի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և երրորդ անձի միջև կապի բնույթը Փոխառության գումարը (չափը) Փոխառության արժույթը Տոկոսադրույքը
Տվյալներ չկան
Բ.4.3. Բանկային ավանդներ
NN ը/կ Հայտարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Բանկի անվանումը Բանկի հասցեն (օտարերկրյա բանկի դեպքում) Ավանդի գումարը (չափը) Ավանդի արժույթը

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Պաշտպանված 2,000,000.00 ԱՄՆ դոլար
Բ.4.4. Հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռքբերված, երրորդ անձի բանկային ավանդները, որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Հայտարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Բանկի անվանումը Բանկի հասցեն (օտարերկրյա բանկի դեպքում) Ավանդի գումարը (չափը) Ավանդի արժույթը Երրորդ անձի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և երրորդ անձի միջև կապի բնույթը
Տվյալներ չկան
Բ.5. ՉՈՐՍ ՄԻԼԻՈՆ ԴՐԱՄԻՑ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻՑ ԱՎԵԼԻ ԱՐԺԵՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ
Բ.5.1. Չորս միլիոն ՀՀ դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի արժեք ունեցող գույքը (թանկարժեք գույք)
NN ը/կ Հայտարարտուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Թանկարժեք գույքի տեսակը Թանկարժեք գույքի ձեռք բերելու տարին Թանկարժեք գույքը ձեռք բերելու եղանակը Նկարագրություն Արժեքը (գինը) Արժույթը

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ննջարանի կահույք 2002 Գնում Պաշտպանված 116,200.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ճաշասենյակի կահույք 2003 Գնում Պաշտպանված 42,800.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ննջարանի կահույք 2002 Գնում Պաշտպանված 73,970.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ննջարանի կահույք 2001 Գնում Պաշտպանված 79,760.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ննջարանի կահույք 2001 Գնում Պաշտպանված 80,700.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ննջարանի կահույք 2002 Գնում Պաշտպանված 117,900.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ննջարանի կահույք 2002 Գնում Պաշտպանված 41,500.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ննջարանի կահույք 2003 Գնում Պաշտպանված 69,600.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ննջարանի կահույք 2003 Գնում Պաշտպանված 61,500.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ադամանդե քարերով ձեռքի ժամացույց 2005 Գնում Պաշտպանված 300,000.00 ԱՄՆ դոլար

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ոսկե շղթայով և ադամանդե քարերով ձեռքի ժամացույց 2010 Գնում Պաշտպանված 500,000.00 ԱՄՆ դոլար

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ոսկե շղթայով և ադամանդե քարերով ձեռքի ժամացույց 2010 Գնում Պաշտպանված 500,000.00 ԱՄՆ դոլար

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ոսկե մատանի ադամանդե քարով(տղամարդու) 2011 Գնում Պաշտպանված 700,000.00 ԱՄՆ դոլար

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ոսկե մատանի ադամանդե քարով(տղամարդու) 2011 Գնում Պաշտպանված 1,000,000.00 ԱՄՆ դոլար

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ոսկե մատանի ադամանդե քարով(տղամարդու) 2011 Գնում Պաշտպանված 3,000,000.00 ԱՄՆ դոլար

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Փայտյա կահույք 2016 Գնում Պաշտպանված 118,485.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Վարագույր 2016 Գնում Պաշտպանված 251,799.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ննջարանի կահույք 2018 Գնում Պաշտպանված 180,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ննջարանի կահույք 2018 Գնում Պաշտպանված 175,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ննջարանի կահույք 2018 Գնում Պաշտպանված 180,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ննջարանի կահույք 2018 Գնում Պաշտպանված 193,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ննջարանի կահույք 2018 Գնում Պաշտպանված 220,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ննջարանի կահույք 2018 Գնում Պաշտպանված 207,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ննջարանի կահույք 2018 Գնում Պաշտպանված 201,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Խոհանոցի կահույք 2018 Գնում Պաշտպանված 110,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մեծ ճաշասենյակի կահույք 2018 Գնում Պաշտպանված 290,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մեծ ճաշասենյակի կահույք 2018 Գնում Պաշտպանված 305,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Միջին ճաշասենյակի կահույք 2018 Գնում Պաշտպանված 150,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Նախասրահի կահույք 2018 Գնում Պաշտպանված 270,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Նախասրահի կահույք 2018 Գնում Պաշտպանված 283,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Նախասրահի կահույք 2018 Գնում Պաշտպանված 298,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Նախասրահի կահույք 2018 Գնում Պաշտպանված 133,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Նախասրահի կահույք 2018 Գնում Պաշտպանված 142,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Նախասրահի կահույք 2018 Գնում Պաշտպանված 129,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Նախասրահի կահույք 2018 Գնում Պաշտպանված 130,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Նախասրահի կահույք 2018 Գնում Պաշտպանված 128,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Նախասրահի կահույք 2018 Գնում Պաշտպանված 101,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Նախասրահի կահույք 2018 Գնում Պաշտպանված 97,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ջահեր (20 հատ) 2018 Գնում Պաշտպանված 1,587,300.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ոսկե ձեռքի ժամացույց 2017 Գնում Պաշտպանված 300,000.00 ԱՄՆ դոլար

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ոսկե ձեռքի ժամացույց 2017 Գնում Պաշտպանված 100,000.00 ԱՄՆ դոլար

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ոսկե ձեռքի ժամացույց 2017 Գնում Պաշտպանված 100,000.00 ԱՄՆ դոլար

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ոսկե շղթա 2017 Գնում Պաշտպանված 100,000.00 ԱՄՆ դոլար

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ 4 մլն և ավելի արժեք ունեցող այլ գույք 2021 Գնում Պաշտպանված 1,012,500.00 ԱՄՆ դոլար
Բ.5.2. Հայտարարատուի կողմից հաշվետու ժամանակաշրջանում 90 օրից ավել փաստացի տիրապետվող՝ չորս միլիոն դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի արժեք ունեցող գույքը (թանկարժեք գույք) կամ հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռքբերված, երրորդ անձի սեփականության իրավունքով պատկանող թանկարժեք գույքը, կամ թանկարժեք գույքը, որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ այդ գույքը տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Հայտարարտուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Թանկարժեք գույքի տեսակը Նկարագրություն Արժեքը (գինը) Արժույթը Գույքի սեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և սեփականատիրոջ միջև կապի բնույթը
Տվյալներ չկան
Բ.6. ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ
Բ.6.1. Բանկային հաշիվների մնացորդներ (բացառությամբ ավանդների)
NN ը/կ Հայտարարտուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Բանկի անվանումը Բանկի հասցեն (օտարերկրյա բանկի դեպքում) Գումարը (չափը) Արժույթը Ծագման աղբյուրը Նկարագրություն

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Պաշտպանված 5,194,000.00 ՀՀ դրամ Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Պաշտպանված 205,272.00 ՀՀ դրամ Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Պաշտպանված 292,575.00 ՀՀ դրամ Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Պաշտպանված 320.00 Եվրո Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Պաշտպանված 2,668.00 Եվրո Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Պաշտպանված 44.00 Եվրո Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Պաշտպանված 3,745.00 ԱՄՆ դոլար Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Պաշտպանված 24,547.00 ԱՄՆ դոլար Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Պաշտպանված 1,327.00 ԱՄՆ դոլար Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Պաշտպանված 5,028,617.00 Ռուսական ռուբլի Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Պաշտպանված 145.00 Ռուսական ռուբլի Պաշտպանված Պաշտպանված
Բ.6.2. Հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռքբերված, երրորդ անձի սեփականության իրավունքով պատկանող բանկային հաշիվների մնացորդները (բացառությամբ ավանդների), կամ այն բանկային հաշիվների մնացորդները (բացառությամբ ավանդների), որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ այն տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Հայտարարտուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Բանկի անվանումը Բանկի հասցեն (օտարերկրյա բանկի դեպքում) Գումարը (չափը) Արժույթը Ծագման աղբյուրը Նկարագրություն Բանկային հաշիվների մնացորդների սեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և սեփականատիրոջ միջև կապի բնույթը
Տվյալներ չկան
Բ.6.3. Էլեկտրոնային հաշիվներ և կրիպտոարժույթ
NN ը/կ Հայտարարտուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Դրամական միջոցի տեսակը Տեսակը Գումարը (չափը) Արժույթը Ծագման աղբյուրը Նկարագրություն
Տվյալներ չկան
Բ.6.4. Հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռքբերված, երրորդ անձի սեփականության իրավունքով պատկանող էլեկտրոնային հաշիվներ և կրիպտոարժույթ, կամ էլեկտրոնային հաշիվներ և կրիպտոարժույթ, որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ այն տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Հայտարարտուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Դրամական միջոցի տեսակը Տեսակը Գումարը (չափը) Արժույթը Ծագման աղբյուրը Նկարագրություն Էլեկտրոնային հաշիվների և կրիպտոարժույթի սեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և սեփականատիրոջ միջև կապի բնույթը
Տվյալներ չկան
Բ.6.5. Կանխիկ դրամ
NN ը/կ Հայտարարտուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Գումարը (չափը) Արժույթը Ծագման աղբյուրը Նկարագրություն

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ 803,500,000.00 ՀՀ դրամ Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ 53,110,000.00 ԱՄՆ դոլար Պաշտպանված Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ 6,015,800.00 Եվրո Պաշտպանված Պաշտպանված
Բ.6.6. Հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռքբերված, երրորդ անձի պատկանող կանխիկ դրամ, կամ կանխիկ դրամ, որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ այն տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Հայտարարտուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Գումարը (չափը) Արժույթը Ծագման աղբյուրը Նկարագրություն Կանխիկ դրամի սեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և սեփականատիրոջ միջև կապի բնույթը
Տվյալներ չկան
Բ.7. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Տվյալներ չկան
Գ.1. ՀԱՅՏԱՐԱՐԱՏՈՒ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ, ՆՐԱ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԵՎ ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿ ԳՏՆՎՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ
Գ.1.1. Հաշվետու ժամանակաշրջանի եկամուտները
NN ը/կ Եկամուտ ստացող հայտարարատուի անուն, ազգանուն հայրանունը Եկամտի տեսակը Նկարագրություն Եկամուտ վճարող կազմակերպության անվանումը կամ ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը և հայրանունը Եկամուտ վճարողի հասցեն Ստացված եկամտի Բնամթերային ձևով ստացված եկամուտը Հայտարարատուի և եկամուտ վճարողի միջև կապի բնույթը
Գումարը Արժույթը

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Այլ եկամուտներ "ԱՐԲԵՆ" ՍՊԸնկերության 50% բաժնեմասի օտարումից եկամուտ Պաշտպանված Պաշտպանված 21,634.17 ԱՄՆ դոլար 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Այլ եկամուտներ "ԱՐԲԵՆ" ՍՊ Ընկերության 49% բաժնեմասի օտարումից եկամուտ Պաշտպանված Պաշտպանված 21,634.17 ԱՄՆ դոլար 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Այլ եկամուտներ "ՌԱՆԵԲ" ՍՊ Ընկերության 49% բաժնեմասի օտարումից եկամուտ Պաշտպանված Պաշտպանված 72,113.91 ԱՄՆ դոլար 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Այլ եկամուտներ "ՌԱՆԵԲ" ՍՊԸնկերության 50% բաժնեմասի օտարումից եկամուտ Պաշտպանված Պաշտպանված 72,113.91 ԱՄՆ դոլար 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Այլ եկամուտներ "Բիզնես Տեխնոպլազա" ՍՊ Ընկերության 49% բաժնեմասի օտարումից եկամուտ Պաշտպանված Պաշտպանված 18,028.48 ԱՄՆ դոլար 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Այլ եկամուտներ "Բիզնես Տեխնոպլազա" ՍՊ Ընկերության 50% բաժնեմասի օտարումից եկամուտ Պաշտպանված Պաշտպանված 18,028.48 ԱՄՆ դոլար 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ստացված փոխառություններ (վարկեր) - Պաշտպանված Պաշտպանված 589,775,000.00 ՀՀ դրամ 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Շահաբաժին - Պաշտպանված Պաշտպանված 645,824,600.00 ՀՀ դրամ 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Աշխատանքի վարձատրություն և/կամ դրան հավասարեցված այլ վճարումներ - Պաշտպանված Պաշտպանված 4,371,990.00 ՀՀ դրամ 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսը և այլ հատուցումը. - Պաշտպանված Պաշտպանված 99,000,000.00 ՀՀ դրամ 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Վարձակալության դիմաց ստացված վճարը կամ այլ հատուցումը - Պաշտպանված Պաշտպանված 10,700,000.00 ՀՀ դրամ 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Վարձակալության դիմաց ստացված վճարը կամ այլ հատուցումը - Պաշտպանված Պաշտպանված 2,500,000.00 ՀՀ դրամ 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Այլ եկամուտներ Բանկի տոկոս Պաշտպանված Պաշտպանված 4,441,100.00 ՀՀ դրամ 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Այլ եկամուտներ Բանկի տոկոս Պաշտպանված Պաշտպանված 617.00 Ռուսական ռուբլի 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Այլ եկամուտներ - Պաշտպանված Պաշտպանված 104,761.00 ՀՀ դրամ 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Այլ եկամուտներ Բանկի տոկոս Պաշտպանված Պաշտպանված 96,970.00 ԱՄՆ դոլար 0.00 Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Շահաբաժին - Պաշտպանված Պաշտպանված 250,000.00 Եվրո 0.00 Պաշտպանված
Ընդամենը 320,523.12 ԱՄՆ դոլար
Ընդամենը 1,356,717,451.00 ՀՀ դրամ
Ընդամենը 617.00 Ռուսական ռուբլի
Ընդամենը 250,000.00 Եվրո
Գ.1.2. Ստացված վարկերի և փոխառությունների մայր գումարի մնացորդը պաշտոնի դադարեցման օրվա դրությամբ
NN ը/կ Վարկատուի կամ փոխատուի անվանումը կամ անունը, ազգանունը և հայրանունը Փոխառության տվյալները Վարկի տվյալները
Մնացորդի չափը Արժույթը Տոկոսադրույքը Նպատակային նշանակությունը Մայր գումարի մնացորդի չափը Արժույթը Վարկի նպատակային նշանակությունը Հիփոթեքի դեպքում՝ հիփոթեքի առարկան Հիփոթեքի դեպքում՝ հիփոթեքի առարկայի գտնվելու վայրը Վարկատուի կամ փոխատուի հասցեն
Տվյալներ չկան
Գ.2. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Տվյալներ չկան
Դ. Ծախսերի հայտարարագիր
Դ.1. ՀԱՅՏԱՐԱՐԱՏՈՒ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ, ՆՐԱ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԵՎ ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿ ԳՏՆՎՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԾԱԽՍԵՐԸ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ ՊԱՇՏՈՆԵԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ
NN ը/կ Հայտարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Ծախսի տեսակը Ծախսի չափը Արժույթը Ծախսի բովանդակությունը

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հանգստի համար կատարած ճանապարհածախս ( ավիատոմս, գնացքի, ավտոբուսի, նավի տոմսեր), կեցության ծախս 52,713,000.00 ՀՀ դրամ Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Նվիրատվության կամ օգնության կարգով տրված գույք, որի միանվագ արժեքը հաշվետու ժամանակահատվածում գերազանցում է 2 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը 7,752,000.00 ՀՀ դրամ Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Նվիրատվության կամ օգնության կարգով տրված գույք, որի միանվագ արժեքը հաշվետու ժամանակահատվածում գերազանցում է 2 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը 30,000.00 Եվրո Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ 2 մլն Հայաստանի Հանրապետության դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը գերազանցող այլ միանվագ ծախսեր 25,500,000.00 ՀՀ դրամ Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ 2 մլն Հայաստանի Հանրապետության դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը գերազանցող այլ միանվագ ծախսեր 85,830,500.00 ՀՀ դրամ Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ 2 մլն Հայաստանի Հանրապետության դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը գերազանցող այլ միանվագ ծախսեր 250,000,000.00 ՀՀ դրամ Պաշտպանված
Դ.2. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Տվյալներ չկան
Ե. ՀԱՅՏԱՐԱՐԱՏՈՒ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ ՇԱՀԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ
Ե.1. Մասնակցությունն առևտրային կազմակերպություններում
NN ը/կ Հայտարարատու պաշտոնատար անձի և (կամ) նրա ընտանիքի անդամի անուն, ազգանուն հայրանուն Կազմակերպության անվանումը Կազմակերպության հարկ վճարողի հաշվառման համարը Հասցեն Հայտարարատու պաշտոնատար անձի և (կամ) նրա ընտանիքի անդամի կազմակերպությունում ունեցած մասնակցության (փայեր, բաժնետոմսեր, բաժնեմասեր) տոկոսը Հայտարարատու պաշտոնատար անձի և (կամ) նրա ընտանիքի անդամի կազմակերպությունում ունեցած մասնակցության (փայեր, բաժնետոմսեր, բաժնեմասեր) քանակը Հայտարարատու պաշտոնատար անձի և (կամ) նրա ընտանիքի անդամների՝ կազմակերպությունում ունեցած մասնակցության ձեռք բերելու օրը, ամիսը, տարին

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Երևանի Արարատ Կոնյակի Գինու-Օղու Կոմբինատ ԲԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 99 144 2002-10-02

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ «Մուլտի Գրուպ Սթոուն» ՓԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 100 94985 2002-08-08

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մագաս Ինվեստ" ՓԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 50 100 2007-02-26

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Գլոբալ Մոթորս" ՓԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 100 61005 2007-02-23

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Զվարթնոց Հենդլինգ" ՓԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 40 20004 2007-08-17

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Երևանի Քիմիա Դեղագործական Ֆիրմա" ԲԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 41 50365 1995-10-15

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Շուստով" Առևտրի Տուն ՓԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 50 100 2008-06-26

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Ա.Ա.Դ. Հոթել" ՓԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 100 51100 2012-11-09

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ «Եուրոմոթորս» ՓԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 50 15 2015-05-04

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "ԱՐՄՕՅԼ" ՓԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 50 50 2017-11-11

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Գրուպ" կոնցեռն ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 66 1 2002-11-05

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Ուելնես" կենտրոն ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 100 1 2017-11-03

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Սիս" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 50 1 2010-03-09

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Ռեստ Հաուս" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 100 1 2007-02-12

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Ակվամարին" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 50 1 2009-03-04

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Մոթորս" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 100 1 2008-04-23

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Կոտայք" Գարեջրի Գործարան ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 100 1 2011-05-31

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Կլեոպատրա" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 50 1 2005-07-07

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Օնիրա Քլաբ" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 49 1 2010-12-29

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Բելլեզզա" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 100 1 2008-09-08

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Էկոֆիշ-Թրեյդ" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 67 1 2010-03-22

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մխչյան Ֆիշֆուդ" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 67 1 2012-12-13

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Օլիմպավան" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 99 1 2013-07-26

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Ֆիրմա Նյու" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 64 1 2015-05-13

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Տեխնալյումին" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 50 1 2015-05-13

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Ավտոտրանս" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 90 1 2016-02-11

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "ՄԳ Եվրոպա" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 50 1 2016-07-13

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Արմս" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 20 1 2015-12-18

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Դայմոնդ" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 100 1 2017-08-11

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Ինտերտրանս" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 100 1 2017-08-08

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Քարս" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 50 1 2017-10-27

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Սոլար" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 50 1 2017-09-13

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ ԱԼԼԵՐ ԱՔՎԱ ԷՅ ԷՄ ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 20 1 2018-02-22

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Ֆարմ" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 50 1 2018-03-26

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Արսիլիցիում" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 85 1 2018-09-18

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Տաբակ" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 100 1 2019-03-21

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Պրոպան Գազ" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 50 1 2019-06-04

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Թրաք" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 100 1 2019-06-04

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Թրեյդ Հաուս" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 70 1 2019-06-17

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Գոլդ Սիլվեր Չեյն Քամփնի" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 50 1 2019-07-15

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Չերամիզիա Ինթերնեշնլ" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 50 1 2019-10-04

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Գորնա Բանյա" ՍՊԸ Շշալցման ընկերություն Պաշտպանված Պաշտպանված 90 1 2009-10-00

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պրեվելոն Քոնսալթինգ Լիմիթեդ Պաշտպանված Պաշտպանված 33 1 2011-00-00

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Միրա-Ջի" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 100 1 2011-11-07

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Գրուպ Ինվեստբել" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 95 1 2014-06-04

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Գրուպ Եվրոպա" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 50 1 2016-05-03

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Բալկան Պետ Քոմպանի" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 50 1 2016-10-07

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Ֆիրմա Տիխվիզ" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 50 1 2018-01-24

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Ժ ինվեստ" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 60 1 2018-12-04

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Ավտոտրանս" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 10 1 2016-02-11

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Օնիրա Քլաբ" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 49 1 2010-12-29

ՋԱՎԱՀԻՐ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ՌԱՖԻԿԻ "Գորնա Բանյա" ՍՊԸ Շշալցման ընկերություն Պաշտպանված Պաշտպանված 10 1 2009-10-00

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ ՄՈՒԼՏԻԳՐՈՒՊ ԹՐԵՅԴ ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 60 1 2020-01-06

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Ավիա-Սերվիս" ՀՁՓԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 100 4160 2020-09-01
Ե.2. Ներկայացվածությունն առևտրային կազմակերպությունների կառավարման, վարչական կամ վերահսկողական մարմիններում
NN ը/կ Հայտարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Կարգավիճակը կազմակերպությունում Կազմակերպության անվանումը Կազմակերպության հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) Կազմակերպության հասցեն
Տվյալներ չկան
Ե.3. Պաշտոն զբաղեցնող անձի մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունում բաժնեմասը հավատարմագրային կառավարման հանձնելը
NN ը/կ Կազմակերպության անվանումը, որի նկատմամբ պաշտոնատար անձի գույքային իրավունքը հանձնվել է հավատարմագրային կառավարման Հավատարմագրային կառավարչի անվանումը կամ անուն, ազգանունը Հավատարմագրային կառավարչի հարկ վճարողի հաշվառման համարը կամ հանրային ծառայությունների համարանիշը Գտնվելու վայրը կամ բնակության հասցեն Հավատարմագրային կառավարման պայմանագրի կնքման օրը, ամիսը, տարին Պայմանագրի գործողության ժամկետը

Երևանի Արարատ Կոնյակի Գինու-Օղու Կոմբինատ ԲԲԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Մուլտի Գրուպ" Սթոուն ՓԲԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Գլոբալ Մոթորս" ՓԲԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Մագաս Ինվեստ" ՓԲԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Զվարթնոց Հենդլինգ" ՓԲԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Երևանի Քիմիա Դեղագործական Ֆիրմա" ԲԲԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Շուստով" Առևտրի Տուն ՓԲԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Ա.Ա.Դ. Հոթել" ՓԲԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Եուրոմոթորս" ՓԲԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Արմօյլ" ՓԲԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Մուլտի Գրուպ" կոնցեռն ՍՊԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Մուլտի Ուելնես" կենտրոն ՍՊԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Մուլտի Սիս" ՍՊԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Մուլտի Ռեստ Հաուս" ՍՊԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Մուլտի Ակվամարին" ՍՊԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Մուլտի Մոթորս" ՍՊԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Կոտայք" Գարեջրի Գործարան ՍՊԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Կլեոպատրա" ՍՊԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Օնիրա Քլաբ" ՍՊԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Բելլեզզա" ՍՊԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Էկոֆիշ-Թրեյդ" ՍՊԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Մխչյան Ֆիշֆուդ" ՍՊԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Օլիմպավան" ՍՊԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Ֆիրմա Նյու" ՍՊԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Տեխնալյումին" ՍՊԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Մուլտի Ավտոտրանս" ՍՊԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"ՄԳ Եվրոպա" ՍՊԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Մուլտի Արմս" ՍՊԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Մուլտի Դայմոնդ" ՍՊԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Մուլտի Ինտերտրանս" ՍՊԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Մուլտի Քարս" ՍՊԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Մուլտի Սոլար" ՍՊԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Ալլեր Աքվա Էյ Էմ" ՍՊԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Մուլտի Ֆարմ" ՍՊԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Արսիլիցիում" ՍՊԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Մուլտի Տաբակ" ՍՊԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Մուլտի Պրոպան Գազ" ՍՊԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Մուլտի Թրաք" ՍՊԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Մուլտի Թրեյդ Հաուս" ՍՊԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Գոլդ Սիլվեր Չեյն Քամփնի" ՍՊԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Չերամիզիա Ինթերնեշնլ" ՍՊԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Այրսիրկապ" ՓԲԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Գորնա Բանյա" ՍՊԸ շշալցման ընկերություն Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

Պրեվելոն Քոնսալթինգ Լիմիթեդ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Միրա-Ջի" ՍՊԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Մուլտի Գրուպ Ինվեստբել" ՍՊԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Մուլտի Գրուպ Եվրոպա" ՍՊԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Բալկան Պետ Քոմպանի" ՍՊԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

Ֆիրմա "Տիխվիզ" ՍՊԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Ժ Ինվեստ" ՍՊԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

ՄՈՒԼՏԻԳՐՈՒՊ ԹՐԵՅԴ ՍՊԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Ավիա-Սերվիս" ՀՁՓԲԸ Տվյալներ չկան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20
Ե.4. Հայտարարատուի անդամակցությունը ոչ առևտրային կազմակերպություններին և ներկայացվածությունը դրանց կառավարման, վարչական կամ վերահսկողական մարմիններում
NN ը/կ Կազմակերպության անվանումը Հարկ վճարողի հաշվառման համարը Հասցեն Կազմակերպությունում հայտարարատուի կարգավիճակը

Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցություն Պաշտպանված Պաշտպանված Քաղաքական խորհրդի նախագահ

"Գագիկ Ծառուկյան" բարեգործական հիմնադրամ Պաշտպանված Պաշտպանված Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ

"Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտե" ՀԿ Պաշտպանված Պաշտպանված Նախագահ
Ե.5. Հայտարարատուի անդամակցությունը կուսակցություններին և ներկայացվածությունը դրանց կառավարման, վարչական կամ վերահսկողական մարմիններում
NN ը/կ Կուսակցության անվանումը Կուսակցությունում անձի կարգավիճակը

Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցություն Քաղաքական խորհրդի նախագահ
Ե.6. Պաշտոն զբաղեցնող անձի և նրա ընտանիքի անդամների կողմից, ինչպես նաև նրանց մասնակցությամբ կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետության կամ համայնքների հետ կնքված՝ հինգ միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը գերազանցող պայմանագրերը
NN ը/կ Պաշտոն զբաղեցնող անձը կամ նրա մասնակցությամբ կազմակերպությունը Պայմանագրի տեսակը Պայմանագրի առարկան Պայմանագրի կողմը (ՀՀ պետական մարմին, համայնք) Պայմանագրի կողմի (ՀՀ պետական մարմին, համայնք) հասցե Տվյալներ պայմանագրի կնքման գործընթացի մասին Պայմանագրի կնքման օրը, ամիսը, տարին Գործողության ժամկետը Գինը (արժեքը) Փաստացի վճարված գումարն ըստ պայմանագրի

Պաշտպանված Հողամասի կառուցապատման իրավունքի տրամադրման Սույն պայմանագրով սեփականատերը պարտավորվում է վճարի դիմաց կառուցապատման իրավունք ունեցող անձին տրամադրել հողամաս, որը գտնվում է Կենտրոն վարչական շրջանում Ալեք Մանուկյան փ.11 հասցեում: Երան համայնք Պաշտպանված Պայմանագիրը եղել է կնքված "Մուլտի Գրուպ" կոնցեռն ՍՊԸ -ի հետ,եհտագայում առանձնացման ճանապարհով իրավահաջորդ է հանդիսանում "Մուլտի Ուելնես" կենտրոն ՍՊԸ-ն:Պայմանագիրը կնքված է 99 տարով: Պաշտպանված 2115-12-31 56,525,978.00 56,525,978.00
Ե.7. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Պաշտպանված
Նշումներ
Պաշտպանված

Սույն հայտարարագիրը լրացվում է «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 32-35-րդ հոդվածներով, ինչպես նաև հայտարարատու պաշտոնատար անձի գույքի և եկամուտների հայտարարագրի լրացման ուղեցույցի պահանջներին համապատասխան:

Եթե սույն հայտարարագրի լրացման ընթացքում՝ հայտարարագրման ենթակա տվյալների լրացման համար նախատեսված համապատասխան սյունակները բավարար չեն հայտարարագրման ենթակա բոլոր տվյալների լրացման համար, ապա հայտարարագրին կցվում են սույն հայտարարագրի համապատասխան կետերը պարունակող լրացուցիչ էջեր:

Եկամուտները աղյուսակի «Ընդամենը» տողը լրացվում է հայտարարատու պաշտոնատար անձի գույքի և եկամուտների հայտարարագրի լրացման ուղեցույցի պահանջներին համապատասխան: