ՀՀ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով

Հայտարարագրերի ռեեստր

Հայտարարատուի ստորագրությունը ____________
Հավելված N
ՀՀ կառավարության 2020 թվականի հունվարի 30-ի N 102-Ն որոշման

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ա Գ Ի Ր
ՀԱՅՏԱՐԱՐԱՏՈՒ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՒՅՔԻ, ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ՇԱՀԵՐԻ
Ա. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
NN ը/կԱ1. Հայտարարատու պաշտոնատար անձի տվյալները

Անունը, Ազգանունը, Հայրանունը ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԳԱԳԻԿ ԿՈԼՅԱՅԻ

Ծննդյան օր, ամիս, տարի 1956-11-25

Հանրային ծառայությունների համարանիշ Պաշտպանված

Հաշվառման հասցեն Պաշտպանված

Փաստացի բնակության հասցե (եթե տարբերվում է հաշվառման հասցեից) Պաշտպանված

Մարմնի անվանումը, որտեղ պաշտոն է զբաղեցնում ՀՀ Ազգային ժողով

Զբաղեցրած պաշտոնը ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր

Պաշտոնը ստանձնելու օրը, ամիսը, տարին 2019-01-14

էլեկտրոնային փոստի հասցե, հեռախոսահամարներ Պաշտպանված

Հայտարարագրի ներկայացման օրը, ամիսը, տարին 25-05-2021
Ա.2. Հայտարարատու պաշտոնատար անձի ընտանիքի անդամների մասին տվյալները
NN
ը/կ
Անունը, ազգանունը, հայրանունը Կապը հայտարարատու պաշտոնատար անձի հետ Ծննդյան օրը, ամիսը, տարին Անձնագրի տվյալները Հանրային ծառայությունների համարանիշը (առկայության դեպքում) Քաղաքացիությունը Հաշվառման հասցեն Բնակության հասցեն Պաշտոնը (աշխատանքային գործունեությունը) Գործատուի անվանումը

ՋԱՎԱՀԻՐ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ՌԱՖԻԿԻ Ամուսին (կին) Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր ՀՀ Ազգային ժողով

ՆՎԵՐ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԳԱԳԻԿԻ Համատեղ բնակվող չափահաս անձ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր ՀՀ Ազգային ժողով

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԳԱԳԻԿԻ Անչափահաս զավակ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր ՀՀ Ազգային ժողով
Ա.3. Հայտարարատու պաշտոնատար անձի հետ մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված համատեղ չբնակվող անձանց մասին տվյալները
NN ը/կ Կապը հայտարարատու պաշտոնատար անձի հետ Անունը, ազգանունը, հայրանունը Ծննդյան օրը, ամիսը, տարին

Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված

Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված

Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված

Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված

Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված

Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված

Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված

Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված

Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված
Բ. ՀԱՅՏԱՐԱՐԱՏՈՒ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ, ՆՐԱ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԵՎ ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿ ԳՏՆՎՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Բ.1. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԸ
Բ.1.1. Տվյալ տարվա սկզբում առկա անշարժ գույքը
NN ը/կ Հայտարարատու սեփականատիրոջ անուն, ազգանուն, հայրանունը Տվյալ տարվա սկզբում առկա անշարժ գույքի տեսակը Սեփականության իրավունքի տեսակը (համատեղ, բաժնային) Հայտարարատու սեփականատիրոջ բաժինը (%) Գտնվելու վայրի հասցեն Անշարժ գույքի հաշվառման համարը Անշարժ գույքի մակերեսը Անշարժ գույքը ձեռք բերելու օրը, ամիսը, տարին Անշարժ գույքը ձեռք բերելու եղանակը Առկա է տարվա վերջում (այո, ոչ, մասնակի)

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ ՍԵՎԱՆ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2008-06-15 Գնում Այո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Անհատական բնակելի տունը` հողամասի վրա կառուցված, իր տնտեսական շինություններով համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2004-05-13 Գնում Այո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հողամաս համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2010-07-22 Գնում Այո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2008-03-20 Գնում Այո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2008-03-20 Գնում Այո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Անհատական բնակելի տունը` հողամասի վրա կառուցված, իր տնտեսական շինություններով համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԾԱՂԿԱՁՈՐ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2004-08-30 Գնում Այո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հողամաս համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2006-09-08 Գնում Ոչ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Անհատական բնակելի տունը` հողամասի վրա կառուցված, իր տնտեսական շինություններով համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2004-05-13 Գնում Այո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն նոր կառուցված, ձեռք բերված և անշարժ գույքի կադաստր վարող լիազոր մարմնի կողմից հաշվառված ու գնահատված այն շինությունները, որոնք դեռևս չեն ստացել իրավունքների պետական գրանցում, ինչպես նաև սեփականության կամ հողօգտագործման իրավունք ունեցող անձանց կողմից այդ հողամաuի վրա ինքնակամ կառուցված շենքերը և շինությունները, այդ թվում՝ բազմաբնակարան շենքերում կամ շենքերին կից ինքնակամ կառույցները: համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2013-03-19 Գնում Այո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հողամաս համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2014-03-03 Գնում Այո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հողամաս համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2015-10-30 Գնում Այո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-03-06 Գնում Այո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Անհատական բնակելի տունը` հողամասի վրա կառուցված, իր տնտեսական շինություններով համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2018-02-06 Գնում Այո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Անհատական բնակելի տունը` հողամասի վրա կառուցված, իր տնտեսական շինություններով համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2004-02-06 Գնում Այո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հողամաս համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ՊՌՈՇՅԱՆ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2004-01-27 Գնում Այո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հողամաս համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2004-05-13 Գնում Այո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հողամաս համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2008-03-20 Գնում Այո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հողամաս համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2008-03-20 Գնում Այո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հողամաս համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԾԱՂԿԱՁՈՐ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2004-08-30 Գնում Այո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հողամաս համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2004-05-13 Գնում Այո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հողամաս համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2013-03-13 Գնում Այո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հողամաս համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-03-06 Գնում Այո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հողամաս համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2018-02-06 Գնում Այո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հողամաս համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2004-02-06 Գնում Այո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Բնակարանը` բազմաբնակարան բնակելի շենքում ֆիզիկական անձանց բնակության համար նախատեսված, իրավունքների պետական գրանցումն իրականացնող լիազոր մարմնում առանձին ծածկագրով գրանցված և համարակալված տարածքը, համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԵՐԵՎԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2000-12-15 Գնում Այո
Բ.1.2. Տվյալ տարվա ընթացքում ձեռք բերված և օտարված անշարժ գույքը
NN ը/կ Հայտարարատու սեփականատիրոջ անուն, ազգանուն, հայրանունը Անշարժ գույքի տեսակը Սեփականության իրավունքի տեսակը (համատեղ, բաժնային) Հայտարարատու սեփականատիրոջ բաժինը (%) Գտնվելու վայրի հասցեն Անշարժ գույքի հաշվառման համարը Անշարժ գույքը ձեռք բերելու օրը, ամիսը, տարին Անշարժ գույքը ձեռք բերելու եղանակը Առկա է տարվա վերջում (այո, ոչ, մասնակի) Ձեռք բերված անշարժ գույքի Գործարքի մյուս կողմի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը, հասցեն Գույքը օտարելու օրը, ամիսը, տարին Գույքը օտարելու եղանակը Օտարված անշարժ գույքի Գործարքի մյուս կողմի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը, հասցեն
գինը (արժեքը) արժույթը մակերեսը գինը (արժեքը) արժույթը մակերեսը
Տվյալներ չկան
Բ.1.3. Տվյալ տարվա վերջում առկա անշարժ գույքը
NN ը/կ Հայտարարատու սեփականատիրոջ անուն, ազգանուն, հայրանունը Տվյալ տարվա վերջում առկա անշարժ գույքի տեսակը Սեփականության իրավունքի տեսակը (համատեղ, բաժնային) Հայտարարատու սեփականատիրոջ բաժինը (%) Գտնվելու վայրի հասցեն Անշարժ գույքի հաշվառման համարը Անշարժ գույքի մակերեսը Անշարժ գույքը ձեռք բերելու օրը, ամիսը, տարին Անշարժ գույքը ձեռք բերելու եղանակը

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ ՍԵՎԱՆ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2008-06-15 Գնում

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Անհատական բնակելի տունը` հողամասի վրա կառուցված, իր տնտեսական շինություններով համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2004-05-13 Գնում

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հողամաս համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2010-07-22 Գնում

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2008-03-20 Գնում

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2008-03-20 Գնում

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Անհատական բնակելի տունը` հողամասի վրա կառուցված, իր տնտեսական շինություններով համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԾԱՂԿԱՁՈՐ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2004-08-30 Գնում

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Անհատական բնակելի տունը` հողամասի վրա կառուցված, իր տնտեսական շինություններով համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2004-05-13 Գնում

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն նոր կառուցված, ձեռք բերված և անշարժ գույքի կադաստր վարող լիազոր մարմնի կողմից հաշվառված ու գնահատված այն շինությունները, որոնք դեռևս չեն ստացել իրավունքների պետական գրանցում, ինչպես նաև սեփականության կամ հողօգտագործման իրավունք ունեցող անձանց կողմից այդ հողամաuի վրա ինքնակամ կառուցված շենքերը և շինությունները, այդ թվում՝ բազմաբնակարան շենքերում կամ շենքերին կից ինքնակամ կառույցները: համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2013-03-19 Գնում

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հողամաս համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2014-03-03 Գնում

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հողամաս համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2015-10-30 Գնում

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հողին ամրակայված այլ անշարժ գույք համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-03-06 Գնում

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Անհատական բնակելի տունը` հողամասի վրա կառուցված, իր տնտեսական շինություններով համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2018-02-06 Գնում

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Անհատական բնակելի տունը` հողամասի վրա կառուցված, իր տնտեսական շինություններով համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2004-02-06 Գնում

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հողամաս համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ՊՌՈՇՅԱՆ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2004-01-27 Գնում

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հողամաս համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2004-05-13 Գնում

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հողամաս համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2008-03-20 Գնում

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հողամաս համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2008-03-20 Գնում

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հողամաս համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԾԱՂԿԱՁՈՐ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2004-08-30 Գնում

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հողամաս համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2004-05-13 Գնում

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հողամաս համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2013-03-13 Գնում

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հողամաս համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-03-06 Գնում

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հողամաս համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2018-02-06 Գնում

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հողամաս համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2004-02-06 Գնում

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Բնակարանը` բազմաբնակարան բնակելի շենքում ֆիզիկական անձանց բնակության համար նախատեսված, իրավունքների պետական գրանցումն իրականացնող լիազոր մարմնում առանձին ծածկագրով գրանցված և համարակալված տարածքը, համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԵՐԵՎԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2000-12-15 Գնում
Բ.2. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ
Բ.2.1. Տվյալ տարվա սկզբում առկա տրանսպորտի միջոցը
NN ը/կ Հայտարարատու սեփականատիրոջ անուն, ազգանուն, հայրանունը Տվյալ տարվա սկզբում առկա տրանսպորտի տեսակը Մակնիշը, սերիան Թողարկման տարին Նույնականացման համարը Տրանսպորտի միջոցի ձեռք բերելու օրը, ամիսը, տարին Տրանսպորտի միջոցի ձեռք բերելու եղանակը Առկա է տվյալ տարվա վերջում

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց BMW Պաշտպանված 2002 Պաշտպանված 2005-02-14 Գնում ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց TOYOTA Պաշտպանված 2004 Պաշտպանված 2004-09-29 Գնում ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց JEEP Պաշտպանված 2006 Պաշտպանված 2007-03-11 Գնում ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց ROLLS-ROYCE Պաշտպանված 2008 Պաշտպանված 2009-09-25 Գնում ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց NISSAN Պաշտպանված 2006 Պաշտպանված 2018-01-16 Գնում ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց RANGE ROVER Պաշտպանված 2007 Պաշտպանված 2016-09-08 Գնում ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Բեռնատար (բեռնաուղևորատար) ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց TOYOTA Պաշտպանված 2014 Պաշտպանված 2014-12-17 Գնում ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց MERCEDES-BENZ Պաշտպանված 2016 Պաշտպանված 2018-01-16 Գնում ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց BMW Պաշտպանված 2017 Պաշտպանված 2017-12-27 Գնում ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց TOYOTA Պաշտպանված 2015 Պաշտպանված 2018-12-07 Գնում ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց ROLLS-ROYCE Պաշտպանված 2007 Պաշտպանված 2008-09-28 Գնում ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց TOYOTA Պաշտպանված 2012 Պաշտպանված 2019-06-14 Գնում ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց TOYOTA Պաշտպանված 2012 Պաշտպանված 2019-11-29 Գնում ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց BENTLEY Պաշտպանված 2016 Պաշտպանված 2019-06-14 Գնում ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց ROLLS-ROYCE Պաշտպանված 2019 Պաշտպանված 2019-06-14 Գնում ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց BMW Պաշտպանված 2017 Պաշտպանված 2019-11-29 Գնում ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց NISSAN Պաշտպանված 2018 Պաշտպանված 2019-09-10 Նվիրատվություն ԱՅՈ
Բ.2.2. Տվյալ տարվա ընթացքում ձեռք բերված և օտարված տրանսպորտի միջոցը
NN ը/կ Հայտարարատու սեփականատիրոջ անուն, ազգանուն, հայրանունը Տրանսպորտի միջոցի տեսակը Մակնիշը, սերիան Թողարկման տարին Նույնականացման համարը Տրանսպորտի միջոցը ձեռք բերելու օրը, ամիսը, տարին Տրանսպորտի միջոցը ձեռք բերելու եղանակը Առկա է տվյալ տարվա վերջում Տրանսպորտի միջոցի ձեռք բերման Գործարքի մյուս կողմի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը, հասցեն Տրանսպորտի միջոցը օտարելու օրը, ամիսը, տարին Տրանսպորտի միջոցը օտարելու եղանակը Տրանսպորտի միջոցի օտարման Գործարքի մյուս կողմի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը, հասցեն
գինը (արժեքը) արժույթը գինը (արժեքը) արժույթը
Տվյալներ չկան
Բ.2.3. Տվյալ տարվա վերջում առկա տրանսպորտի միջոցը
NN ը/կ Հայտարարատու սեփականատիրոջ անուն, ազգանուն, հայրանունը Տվյալ տարվա վերջում առկա տրանսպորտի տեսակը Մակնիշը, սերիան Թողարկման տարին Նույնականացման համարը Տրանսպորտի միջոցի ձեռք բերելու օրը, ամիսը, տարին Տրանսպորտի միջոցի ձեռք բերելու եղանակը

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց BMW Պաշտպանված 2002 Պաշտպանված 2005-02-14 Գնում

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց TOYOTA Պաշտպանված 2004 Պաշտպանված 2004-09-29 Գնում

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց JEEP Պաշտպանված 2006 Պաշտպանված 2007-03-11 Գնում

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց ROLLS-ROYCE Պաշտպանված 2008 Պաշտպանված 2009-09-25 Գնում

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց NISSAN Պաշտպանված 2006 Պաշտպանված 2018-01-16 Գնում

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց RANGE ROVER Պաշտպանված 2007 Պաշտպանված 2016-09-08 Գնում

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Բեռնատար (բեռնաուղևորատար) ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց TOYOTA Պաշտպանված 2014 Պաշտպանված 2014-12-17 Գնում

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց MERCEDES-BENZ Պաշտպանված 2016 Պաշտպանված 2018-01-16 Գնում

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց BMW Պաշտպանված 2017 Պաշտպանված 2017-12-27 Գնում

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց TOYOTA Պաշտպանված 2015 Պաշտպանված 2018-12-07 Գնում

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց ROLLS-ROYCE Պաշտպանված 2007 Պաշտպանված 2008-09-28 Գնում

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց TOYOTA Պաշտպանված 2012 Պաշտպանված 2019-06-14 Գնում

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց TOYOTA Պաշտպանված 2012 Պաշտպանված 2019-11-29 Գնում

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց BENTLEY Պաշտպանված 2016 Պաշտպանված 2019-06-14 Գնում

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց ROLLS-ROYCE Պաշտպանված 2019 Պաշտպանված 2019-06-14 Գնում

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց BMW Պաշտպանված 2017 Պաշտպանված 2019-11-29 Գնում

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց NISSAN Պաշտպանված 2018 Պաշտպանված 2019-09-10 Նվիրատվություն
Բ.3. ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ
Բ.3.1. Բաժնային արժեթղթեր և այլ ներդրումներ
NN ը/կ Հայտարարատու սեփականատիրոջ անուն, ազգանուն, հայրանունը Ընկերության լրիվ անվանումը Արժեթղթի կամ այլ ներդրման տեսակը  Ձեռքբերման ամսաթիվ Ձեռք բերելու եղանակը Գործարքի մյուս կողմի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը, հասցեն  Տվյալ տարվա սկզբում առկա բաժնային արժեթղթի կամ այլ ներդրման Տվյալ տարվա վերջում առկա բաժնային արժեթղթի կամ այլ ներդրման
գինը (արժեքը) արժույթը բաժնեմասնակցության % գինը (արժեքը) արժույթը բաժնեմասնակցության %

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2018-02-22 Այլ - 11,400.00 ՀՀ դրամ 20 11,400.00 ՀՀ դրամ 20

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2010-12-16 Այլ - 5,891,916.00 ՀՀ դրամ 99 5,891,916.00 ՀՀ դրամ 99

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2010-12-16 Այլ - 2,129,740.00 Գրիվնա 99 2,129,740.00 Գրիվնա 99

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2007-02-23 Այլ - 305,025,000.00 ՀՀ դրամ 100 305,025,000.00 ՀՀ դրամ 100

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2005-07-07 Այլ - 25,000.00 ՀՀ դրամ 50 25,000.00 ՀՀ դրամ 50

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2018-03-26 Այլ - 25,000.00 ՀՀ դրամ 50 25,000.00 ՀՀ դրամ 50

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2009-03-04 Այլ - 25,000.00 ՀՀ դրամ 50 25,000.00 ՀՀ դրամ 50

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2008-06-26 Այլ - 50,000.00 ՀՀ դրամ 50 50,000.00 ՀՀ դրամ 50

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2018-09-18 Այլ - 42,500.00 ՀՀ դրամ 85 42,500.00 ՀՀ դրամ 85

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2008-04-23 Այլ - 50,000.00 ՀՀ դրամ 100 50,000.00 ՀՀ դրամ 100

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2008-09-08 Այլ - 50,000.00 ՀՀ դրամ 100 50,000.00 ՀՀ դրամ 100

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2010-12-29 Այլ - 29,718,568,500.00 ՀՀ դրամ 49 29,718,568,500.00 ՀՀ դրամ 49

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2011-00-00 Այլ - 333.40 Եվրո 33 333.40 Եվրո 33

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2013-07-26 Այլ - 30,651,500,000.00 ՀՀ դրամ 99 30,651,500,000.00 ՀՀ դրամ 99

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2014-06-04 Այլ - 13,229.08 Բելառուսական ռուբլի 95 13,229.08 Բելառուսական ռուբլի 95

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2015-05-13 Այլ Արմեն Սիմոնի Մխիթարյան 6,042,829,000.00 ՀՀ դրամ 64 6,042,829,000.00 ՀՀ դրամ 64

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2015-05-13 Այլ Թաթուլ Սիմոնի Մխիթարյան,Թաթուլ Սիմոնի Մխիթարյան 25,000.00 ՀՀ դրամ 50 25,000.00 ՀՀ դրամ 50

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2016-02-11 Այլ - 45,000.00 ՀՀ դրամ 90 45,000.00 ՀՀ դրամ 90

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2016-07-13 Այլ - 25,000.00 ՀՀ դրամ 50 25,000.00 ՀՀ դրամ 50

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2016-05-03 Այլ - 1,000.00 Բուլղարական լեվ 50 1,000.00 Բուլղարական լեվ 50

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2016-10-07 Այլ - 1,000.00 Բուլղարական լեվ 50 1,000.00 Բուլղարական լեվ 50

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2017-08-08 Այլ - 50,000.00 ՀՀ դրամ 100 50,000.00 ՀՀ դրամ 100

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2017-08-11 Այլ - 50,000.00 ՀՀ դրամ 100 50,000.00 ՀՀ դրամ 100

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2017-09-13 Այլ - 25,000.00 ՀՀ դրամ 50 25,000.00 ՀՀ դրամ 50

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2017-10-27 Այլ - 25,000.00 ՀՀ դրամ 50 25,000.00 ՀՀ դրամ 50

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2003-11-00 Գնում Հրաչ Կապրիելյան 13,000.00 ՀՀ դրամ 13 0.00 ՀՀ դրամ 0.001

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2017-11-03 Այլ - 6,620,429,730.00 ՀՀ դրամ 100 6,620,429,730.00 ՀՀ դրամ 100

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2019-03-21 Այլ - 50,000.00 ՀՀ դրամ 100 50,000.00 ՀՀ դրամ 100

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2019-04-11 Այլ - 40,000.00 ՀՀ դրամ 80 0.00 ՀՀ դրամ 0.001

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2019-06-04 Այլ - 25,000.00 ՀՀ դրամ 50 25,000.00 ՀՀ դրամ 50

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2019-06-04 Այլ - 50,000.00 ՀՀ դրամ 100 50,000.00 ՀՀ դրամ 100

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2019-06-17 Այլ - 35,000.00 ՀՀ դրամ 70 35,000.00 ՀՀ դրամ 70

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2019-07-15 Այլ - 25,000.00 ՀՀ դրամ 50 25,000.00 ՀՀ դրամ 50

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2002-11-05 Գնում "Մեկ ինտերսերվիս" ՍՊԸ,"Տեխնալյումին" ՍՊԸ,"Ֆիրմա Նյու" ՍՊԸ,"Մեկ" ՍՊԸ,"Էրեբունի-2"ՍՊԸ,"Անի"ՍՊԸ,"Սիս-96" ՍՊԸ 6,088,788,000.00 ՀՀ դրամ 66 6,088,788,000.00 ՀՀ դրամ 66

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2010-03-09 Գնում Թաթուլ Սիմոնի Մխիթարյան 117,543,390.00 ՀՀ դրամ 50 117,543,390.00 ՀՀ դրամ 50

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2007-02-26 Գնում Արմեն Աբրահամյա 50,000.00 ՀՀ դրամ 50 50,000.00 ՀՀ դրամ 50

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2002-08-08 Գնում Կոմտեխ-Վիգ,Լևոն Իսայան 94,985,000.00 ՀՀ դրամ 100 94,985,000.00 ՀՀ դրամ 100

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2007-02-12 Գնում Ֆորտէքս Ինվեսթմենթս Գրուփ ՍՊԸ 536,990,000.00 ՀՀ դրամ 100 536,990,000.00 ՀՀ դրամ 100

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 1995-10-15 Գնում Բաժնետերերից 251,825,000.00 ՀՀ դրամ 41 251,825,000.00 ՀՀ դրամ 41

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2008-00-00 Գնում - 1,924,650.00 ՀՀ դրամ 100 1,924,650.00 ՀՀ դրամ 100

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2018-01-24 Գնում Մոնիկա Հովսեփի Քլոյան 27,000.00 ՀՀ դրամ 50 27,000.00 ՀՀ դրամ 50

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2007-08-17 Գնում Ֆորտէքս Ինվեսթմենթս Գրուփ ՍՊԸ 200,040,000.00 ՀՀ դրամ 40 200,040,000.00 ՀՀ դրամ 40

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2009-10-00 Գնում Եվգենի Գորանով,Բուլղարիայի քաղաքացի 24,802,000.00 ՀՀ դրամ 90 24,802,000.00 ՀՀ դրամ 90

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2011-05-31 Գնում Բղասեղի Ինտերնեշնլս Հոլդինգ (Իստերն) Լիմիտեդ 227,000,000.00 ՀՀ դրամ 100 227,000,000.00 ՀՀ դրամ 100

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2011-11-07 Գնում Վենյամին Գուրեվիչ 13,000,000.00 Եվրո 100 13,000,000.00 Եվրո 100

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2010-03-22 Գնում Շահբազյան Կարեն 33,500.00 ՀՀ դրամ 67 33,500.00 ՀՀ դրամ 67

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2012-11-09 Գնում Արսեն Ավագյան 2,656,990,000.00 ՀՀ դրամ 100 2,656,990,000.00 ՀՀ դրամ 100

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2015-05-04 Գնում Հայրապետ Փայլակի Հայրապետյան 591,325,000.00 ՀՀ դրամ 50 591,325,000.00 ՀՀ դրամ 50

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2015-12-18 Գնում Ժոսանզ ՍՊԸ 10,000.00 ՀՀ դրամ 20 10,000.00 ՀՀ դրամ 20

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2012-12-13 Գնում Հովհաննես Հենրիկի Աբրահամյան 33,500.00 ՀՀ դրամ 67 33,500.00 ՀՀ դրամ 67

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2017-11-11 Գնում Հենրիկ Սերոջի Դերղոկասյան 50,000.00 ՀՀ դրամ 50 50,000.00 ՀՀ դրամ 50

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2019-10-04 Գնում Աթրեյու Էյժիան Հոլդինգ Լիմիթեդ 2,000,000.00 Եվրո 50 2,000,000.00 Եվրո 50

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2018-12-04 Գնում Մոնիկա Հովսեփի Քլոյան 60,000.00 Ռուսական ռուբլի 60 60,000.00 Ռուսական ռուբլի 60

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2001-10-02 Գնում Կայծակ Զեթլյան 2,722,759,000.00 ՀՀ դրամ 99 2,722,759,000.00 ՀՀ դրամ 99

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2020-01-06 Այլ - 0.00 Բուլղարական լեվ 0.01 1,200.00 Բուլղարական լեվ 60

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված 2020-09-01 Գնում ՞Մուլտի Գրուպ՞ կոնցեռն ՍՊԸ,Իրինա Կովրիժկինա 0.00 ՀՀ դրամ 0.01 194,248,000.00 ՀՀ դրամ 100
Բ.3.2.Պարտքային և այլ արժեթղթեր
NN ը/կ Հայտարարատու սեփականատիրոջ անուն, ազգանուն, հայրանունը Արժեթղթի կամ այլ ներդրման տեսակը  Ձեռքբերման ամսաթիվ Ձեռք բերելու եղանակը Գործարքի մյուս կողմի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը, հասցեն  Տվյալ տարվա սկզբում առկա բաժնային արժեթղթի կամ այլ ներդրման Տվյալ տարվա վերջում առկա բաժնային արժեթղթի կամ այլ ներդրման
գինը (արժեքը) արժույթը գինը (արժեքը) արժույթը
Տվյալներ չկան
Բ.4. ՀԱՆՁՆՎԱԾ ԵՎ ՎԵՐԱԴԱՐՁՎԱԾ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԱՎԱՆԴՆԵՐ
Բ.4.1. Հանձնած և վերադարձված փոխառություններ
NN ը/կ Հայտարարատու պարտատիրոջ անուն, ազգանուն, հայրանունը Պարտապանի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Պարտապանի հասցեն Տվյալ տարվա սկզբում առկա փոխառության գումարը և արժույթը Տվյալ տարվա վերջում առկա փոխառության գումարը և արժույթը
գումարը արժույթը գումարը արժույթը

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ «Երևանի Արարատ կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ» ԲԲԸ Պաշտպանված 9,418,046,597.00 ՀՀ դրամ 5,111,471,770.00 ՀՀ դրամ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ «Երևանի Արարատ կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ» ԲԲԸ Պաշտպանված 5,597,325.00 ԱՄՆ դոլար 5,597,325.00 ԱՄՆ դոլար

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ «Երևանի Արարատ կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ» ԲԲԸ Պաշտպանված 318,990.00 Եվրո 318,990.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ «Շուստով» առևտրի տուն ՓԲԸ Պաշտպանված 3,651,357.00 ՀՀ դրամ 3,651,357.00 ՀՀ դրամ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Գլոբալ Մոթորս" ՓԲԸ Պաշտպանված 1,333,264,473.00 ՀՀ դրամ 1,311,764,473.00 ՀՀ դրամ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Բելլեզզա ՍՊԸ Պաշտպանված 230,474,953.00 ՀՀ դրամ 263,730,053.00 ՀՀ դրամ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Բելլեզզա ՍՊԸ Պաշտպանված 65,000.00 ԱՄՆ դոլար 65,000.00 ԱՄՆ դոլար

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Գրուպ" կոնցեռն ՍՊԸ Պաշտպանված 2,512,702,984.00 ՀՀ դրամ 1,787,338,068.00 ՀՀ դրամ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Գրուպ" կոնցեռն ՍՊԸ Պաշտպանված 1,551,328.00 Եվրո 1,570,328.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Գրուպ" կոնցեռն ՍՊԸ Պաշտպանված 4,520,111.00 ԱՄՆ դոլար 5,953,117.00 ԱՄՆ դոլար

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Ակվամարին" ՍՊԸ Պաշտպանված 320,532,163.00 ՀՀ դրամ 320,532,163.00 ՀՀ դրամ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Ակվամարին" ՍՊԸ Պաշտպանված 18,580.00 Եվրո 18,580.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Ակվամարին" ՍՊԸ Պաշտպանված 173,870.00 ԱՄՆ դոլար 173,870.00 ԱՄՆ դոլար

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Ավիա-Սերվիս" ՀՁՓԲԸ Պաշտպանված 602,965,906.00 ՀՀ դրամ 594,862,756.00 ՀՀ դրամ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Օնիրա Քլաբ" ՍՊԸ Պաշտպանված 17,840,000.00 ՀՀ դրամ 106,185,277.00 ՀՀ դրամ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Օնիրա Քլաբ" ՍՊԸ Պաշտպանված 610,228.00 Եվրո 610,228.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Օնիրա Քլաբ" ՍՊԸ Պաշտպանված 296,953.00 ԱՄՆ դոլար 436,953.00 ԱՄՆ դոլար

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Օնիրա Քլաբ" ՍՊԸ Պաշտպանված 595.00 Ֆունտ ստեռլինգ 595.00 Ֆունտ ստեռլինգ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Կոտայքի Գարեջրի Գործարան" ՍՊԸ Պաշտպանված 1,169,686,621.00 ՀՀ դրամ 1,169,686,621.00 ՀՀ դրամ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Կոտայքի Գարեջրի Գործարան" ՍՊԸ Պաշտպանված 6,990,033.00 ԱՄՆ դոլար 6,990,033.00 ԱՄՆ դոլար

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Կոտայքի Գարեջրի Գործարան" ՍՊԸ Պաշտպանված 24,750.00 Եվրո 24,750.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մեգա Մոթորս" ՍՊԸ Պաշտպանված 151,377,000.00 ՀՀ դրամ 209,832,477.00 ՀՀ դրամ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Միրա-Ջի" ՍՊԸ Պաշտպանված 32,493,862.00 Եվրո 34,873,222.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Միրա-Ջի" ՍՊԸ Պաշտպանված 14,396,890.00 ԱՄՆ դոլար 14,396,890.00 ԱՄՆ դոլար

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Ռեստ Հաուս" ՍՊԸ Պաշտպանված 403,061,619.00 ՀՀ դրամ 426,061,619.00 ՀՀ դրամ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Ռեստ Հաուս" ՍՊԸ Պաշտպանված 176,460.00 ԱՄՆ դոլար 176,460.00 ԱՄՆ դոլար

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Ռեստ Հաուս" ՍՊԸ Պաշտպանված 264,399.00 Եվրո 264,399.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Գագիկ Ծառուկյան" Բարեգործական Հիմնադրամ Պաշտպանված 4,290,000.00 ՀՀ դրամ 4,290,000.00 ՀՀ դրամ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "ԱրարատՑեմենտ" ՓԲԸ Պաշտպանված 20,000,000.00 ՀՀ դրամ 0.00 ՀՀ դրամ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Մոթորս" ՍՊԸ Պաշտպանված 638,786.00 ԱՄՆ դոլար 523,491.00 ԱՄՆ դոլար

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Տեխնալյումին" ՍՊԸ Պաշտպանված 126,100.00 ԱՄՆ դոլար 126,100.00 ԱՄՆ դոլար

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Ա.Ա.Դ. Հոթել" ՓԲԸ Պաշտպանված 514,769,942.00 ՀՀ դրամ 514,953,797.00 ՀՀ դրամ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Օլիմպավան" ՍՊԸ Պաշտպանված 350,933.00 ԱՄՆ դոլար 350,933.00 ԱՄՆ դոլար

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Օլիմպավան" ՍՊԸ Պաշտպանված 65,577,560.00 ՀՀ դրամ 65,577,560.00 ՀՀ դրամ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Սոլառ" ՍՊԸ Պաշտպանված 1,236,715.00 ԱՄՆ դոլար 1,236,715.00 ԱՄՆ դոլար

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Կլեոպատրա" ՍՊԸ Պաշտպանված 850,000,000.00 ՀՀ դրամ 850,000,000.00 ՀՀ դրամ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "ԱՐՍԻԼԻՑԻՈՒՄ" ՍՊԸ Պաշտպանված 276,500.00 ԱՄՆ դոլար 276,500.00 ԱՄՆ դոլար

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "ԱՐՍԻԼԻՑԻՈՒՄ" ՍՊԸ Պաշտպանված 306,794,900.00 ՀՀ դրամ 299,044,150.00 ՀՀ դրամ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մագաս Ինվեստ" ՓԲԸ Պաշտպանված 220,350,991.00 ՀՀ դրամ 220,350,991.00 ՀՀ դրամ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ «Եուրոմոթորս» ՓԲԸ Պաշտպանված 221,057,811.00 ՀՀ դրամ 782,633,938.00 ՀՀ դրամ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ «Եուրոմոթորս» ՓԲԸ Պաշտպանված 2,033,041.00 ԱՄՆ դոլար 2,033,041.00 ԱՄՆ դոլար

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ «Եուրոմոթորս» ՓԲԸ Պաշտպանված 208,545.00 Եվրո 208,545.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Մեդիա-Կենտրոն Թիվի" ՓԲԸ Պաշտպանված 50,340,000.00 ՀՀ դրամ 255,672,000.00 ՀՀ դրամ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "ԳՐՈՒՊ ԱԼԴԵԼԻԱ" Բաժնետիրական Ընկերություն Պաշտպանված 75,000.00 Եվրո 75,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Ավտոտրանս" ՍՊԸ Պաշտպանված 679,638,000.00 ՀՀ դրամ 778,922,000.00 ՀՀ դրամ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Ավտոտրանս" ՍՊԸ Պաշտպանված 754,950.00 ԱՄՆ դոլար 754,950.00 ԱՄՆ դոլար

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "ՖԻՐՄԱՆՅՈՒ" ՍՊԸ Պաշտպանված 1,695,805,155.00 ՀՀ դրամ 1,519,548,965.00 ՀՀ դրամ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "ՕԼԻՄՊԱՎԱՆ" ՍՊԸ Պաշտպանված 185,780.00 Եվրո 185,780.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Էկոֆիշ Թռեյդ" ՍՊԸ Պաշտպանված 300,000.00 Եվրո 300,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "ԱՐՄՕՅԼ" ՓԲԸ Պաշտպանված 4,591,000.00 ԱՄՆ դոլար 4,591,000.00 ԱՄՆ դոլար

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ «Երևանի քիմիա-դեղագործական ֆիրմա» ԲԲԸ Պաշտպանված 384,550,000.00 ՀՀ դրամ 384,550,000.00 ՀՀ դրամ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Գրուպ" կոնցեռն ՍՊԸ Պաշտպանված 11,500,000.00 Ռուսական ռուբլի 12,779,000.00 Ռուսական ռուբլի

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Ավտոտրանս" ՍՊԸ Պաշտպանված 30,200.00 Եվրո 30,200.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ ՏԻԽՎԻԶ ՍՊԸ Պաշտպանված 240,000,000.00 Ռուսական ռուբլի 240,000,000.00 Ռուսական ռուբլի

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "ՖԻՐՄԱՆՅՈՒ" ՍՊԸ Պաշտպանված 441,920.00 ԱՄՆ դոլար 441,920.00 ԱՄՆ դոլար

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "ՖԻՐՄԱՆՅՈՒ" ՍՊԸ Պաշտպանված 100,000.00 Եվրո 100,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Թրեյդ Հաուս" ՍՊԸ Պաշտպանված 3,850,021,700.00 ՀՀ դրամ 3,596,543,550.00 ՀՀ դրամ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Չերամիզիա Ինթեռնեշնլ" ՍՊԸ Պաշտպանված 200,000.00 Եվրո 240,050.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ «Մուլտի Գրուպ Սթոուն» ՓԲԸ Պաշտպանված 26,860,000.00 ՀՀ դրամ 59,201,850.00 ՀՀ դրամ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Թրաք" ՍՊԸ Պաշտպանված 948,180.00 Եվրո 1,039,480.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ ՙՄՈՒԼՏԻ ԹՐԱՔ՚ ՍՊԸ Պաշտպանված 162,983,188.00 ՀՀ դրամ 248,106,868.00 ՀՀ դրամ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մեգա Մոթորս" ՍՊԸ Պաշտպանված 121,988.00 ԱՄՆ դոլար 121,988.00 ԱՄՆ դոլար

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Մոթորս" ՍՊԸ Պաշտպանված 37,000,000.00 ՀՀ դրամ 791,815,652.00 ՀՀ դրամ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հայաստանի Ազգային Օլիմպիական Կոմիտե Պաշտպանված 30,000,000.00 ՀՀ դրամ 30,000,000.00 ՀՀ դրամ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Տաբակ" ՍՊԸ Պաշտպանված 358,716,000.00 ՀՀ դրամ 355,162,697.00 ՀՀ դրամ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Սպորտ Փոինթ Օլիմպ ՓԲԸ Պաշտպանված 3,940,000.00 ՀՀ դրամ 3,940,000.00 ՀՀ դրամ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Սպորտ Փոինթ Օլիմպ ՍՊԸ Պաշտպանված 100,000.00 Եվրո 100,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Սպորտ Փոինթ Օլիմպ ՍՊԸ Պաշտպանված 1,840,000.00 Ռուսական ռուբլի 1,840,000.00 Ռուսական ռուբլի

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Ծառուկյան Քոթթոն Ռոդ" ՍՊԸ Պաշտպանված 207,272,265.00 ՀՀ դրամ 0.00 ՀՀ դրամ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Ծառուկյան Քոթթոն Ռոդ" ՍՊԸ Պաշտպանված 541,000.00 ԱՄՆ դոլար 0.00 ԱՄՆ դոլար

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Գրուպ Ինվեստբել" ՍՊԸ Պաշտպանված 1,150.00 ԱՄՆ դոլար 1,150.00 ԱՄՆ դոլար

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Օլիմպ Իմպերիալ ՍՊԸ Պաշտպանված 30,000,000.00 Ռուսական ռուբլի 30,000,000.00 Ռուսական ռուբլի

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ժ ինվեստ ՍՊՏ Պաշտպանված 827,100,000.00 Ռուսական ռուբլի 827,100,000.00 Ռուսական ռուբլի

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Հայաստանի Հանրապետության Քննչական Կոմիտե Պաշտպանված 1,000,000,000.00 ՀՀ դրամ 1,000,000,000.00 ՀՀ դրամ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Մեդիա-Կենտրոն Թիվի" ՓԲԸ Պաշտպանված 0.00 ԱՄՆ դոլար 392,000.00 ԱՄՆ դոլար

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Էկոֆիշ Թռեյդ" ՍՊԸ Պաշտպանված 0.00 ՀՀ դրամ 26,000,000.00 ՀՀ դրամ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Տաբակ" ՍՊԸ Պաշտպանված 0.00 ԱՄՆ դոլար 37,300.00 ԱՄՆ դոլար

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Տաբակ" ՍՊԸ Պաշտպանված 0.00 Եվրո 5,070,235.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Գոլդ Սիլվեր Չեյն Քամփնի" ՍՊԸ Պաշտպանված 0.00 Եվրո 280,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Գորնա Բանյա" ՍՊԸ Շշալցման ընկերություն Պաշտպանված 0.00 Եվրո 250,000.00 Եվրո
Բ.4.2. Հանձնած և վերադարձված ավանդներ
NN ը/կ Հայտարարատու պարտատիրոջ անուն, ազգանուն, հայրանունը Բանկի անվանումը Բանկի հասցեն (օտարերկրյա բանկի դեպքում) Տվյալ բանկում առկա ավանդի արժույթը Տվյալ բանկում առկա ավանդի գումարը տվյալ տարվա
սկզբում վերջում

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 0.00 2,000,000.00
Բ.5. ՈՒԹ ՄԻԼԻՈՆ ԴՐԱՄԻՑ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻՑ ԱՎԵԼԻ ԱՐԺԵՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԳՈՒՅՔԸ (ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ)
Բ.5.1. Տվյալ տարվա սկզբում առկա՝ ութ միլիոն դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի արժեք ունեցող գույքը (թանկարժեք գույք)
NN ը/կ Հայտարարատու սեփականատիրոջ անուն, ազգանուն, հայրանուն Տվյալ տարվա սկզբում առկա թանկարժեք գույքի տեսակը Թանկարժեք գույքի նկարագրությունը Թանկարժեք գույքի ձեռք բերելու տարին Թանկարժեք գույքը ձեռք բերելու եղանակը Արժեքը (գինը) Արժույթը Առկա է տվյալ տարվա վերջում

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ննջարանի կահույք Պաշտպանված 2002 Գնում 116,200.00 Եվրո ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ճաշասենյակի կահույք Պաշտպանված 2003 Գնում 42,800.00 Եվրո ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ննջարանի կահույք Պաշտպանված 2002 Գնում 73,970.00 Եվրո ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ննջարանի կահույք Պաշտպանված 2001 Գնում 79,760.00 Եվրո ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ննջարանի կահույք Պաշտպանված 2001 Գնում 80,700.00 Եվրո ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ննջարանի կահույք Պաշտպանված 2002 Գնում 117,900.00 Եվրո ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ննջարանի կահույք Պաշտպանված 2002 Գնում 41,500.00 Եվրո ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ննջարանի կահույք Պաշտպանված 2003 Գնում 69,600.00 Եվրո ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ննջարանի կահույք Պաշտպանված 2003 Գնում 61,500.00 Եվրո ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ադամանդե քարերով ձեռքի ժամացույց Պաշտպանված 2005 Գնում 300,000.00 ԱՄՆ դոլար ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ոսկե շղթայով և ադամանդե քարերով ձեռքի ժամացույց Պաշտպանված 2010 Գնում 500,000.00 ԱՄՆ դոլար ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ոսկե շղթայով և ադամանդե քարերով ձեռքի ժամացույց Պաշտպանված 2010 Գնում 500,000.00 ԱՄՆ դոլար ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ոսկե մատանի ադամանդե քարով(տղամարդու) Պաշտպանված 2011 Գնում 700,000.00 ԱՄՆ դոլար ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ոսկե մատանի ադամանդե քարով(տղամարդու) Պաշտպանված 2011 Գնում 1,000,000.00 ԱՄՆ դոլար ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ոսկե մատանի ադամանդե քարով(տղամարդու) Պաշտպանված 2011 Գնում 3,000,000.00 ԱՄՆ դոլար ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Փայտյա կահույք Պաշտպանված 2016 Գնում 118,485.00 Եվրո ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Վարագույր Պաշտպանված 2016 Գնում 251,799.00 Եվրո ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ննջարանի կահույք Պաշտպանված 2018 Գնում 180,000.00 Եվրո ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ննջարանի կահույք Պաշտպանված 2018 Գնում 175,000.00 Եվրո ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ննջարանի կահույք Պաշտպանված 2018 Գնում 180,000.00 Եվրո ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ննջարանի կահույք Պաշտպանված 2018 Գնում 193,000.00 Եվրո ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ննջարանի կահույք Պաշտպանված 2018 Գնում 220,000.00 Եվրո ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ննջարանի կահույք Պաշտպանված 2018 Գնում 207,000.00 Եվրո ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ննջարանի կահույք Պաշտպանված 2018 Գնում 201,000.00 Եվրո ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Խոհանոցի կահույք Պաշտպանված 2018 Գնում 110,000.00 Եվրո ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մեծ ճաշասենյակի կահույք Պաշտպանված 2018 Գնում 290,000.00 Եվրո ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մեծ ճաշասենյակի կահույք Պաշտպանված 2018 Գնում 305,000.00 Եվրո ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Միջին ճաշասենյակի կահույք Պաշտպանված 2018 Գնում 150,000.00 Եվրո ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Նախասրահի կահույք Պաշտպանված 2018 Գնում 270,000.00 Եվրո ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Նախասրահի կահույք Պաշտպանված 2018 Գնում 283,000.00 Եվրո ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Նախասրահի կահույք Պաշտպանված 2018 Գնում 298,000.00 Եվրո ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Նախասրահի կահույք Պաշտպանված 2018 Գնում 133,000.00 Եվրո ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Նախասրահի կահույք Պաշտպանված 2018 Գնում 142,000.00 Եվրո ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Նախասրահի կահույք Պաշտպանված 2018 Գնում 129,000.00 Եվրո ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Նախասրահի կահույք Պաշտպանված 2018 Գնում 130,000.00 Եվրո ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Նախասրահի կահույք Պաշտպանված 2018 Գնում 128,000.00 Եվրո ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Նախասրահի կահույք Պաշտպանված 2018 Գնում 101,000.00 Եվրո ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Նախասրահի կահույք Պաշտպանված 2018 Գնում 97,000.00 Եվրո ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ջահեր (20 հատ) Պաշտպանված 2018 Գնում 1,587,300.00 Եվրո ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ոսկե ձեռքի ժամացույց Պաշտպանված 2017 Գնում 300,000.00 ԱՄՆ դոլար ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ոսկե ձեռքի ժամացույց Պաշտպանված 2017 Գնում 100,000.00 ԱՄՆ դոլար ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ոսկե ձեռքի ժամացույց Պաշտպանված 2017 Գնում 100,000.00 ԱՄՆ դոլար ԱՅՈ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ոսկե շղթա Պաշտպանված 2017 Գնում 100,000.00 ԱՄՆ դոլար ԱՅՈ
Բ.5.2. Տվյալ տարվա ընթացքում ձեռք բերված և օտարված՝ ութ միլիոն դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի արժեք ունեցող գույքը (թանկարժեք գույք)
NN ը/կ Հայտարարատու սեփականատիրոջ անուն, ազգանուն, հայրանուն Թանկարժեք գույքի տեսակը Թանկարժեք գույքի նկարագրությունը Թանկարժեք գույքի ձեռք բերելու օրը, ամիսը, տարին Թանկարժեք գույքը ձեռք բերելու եղանակը Առկա է տվյալ տարվա վերջում Թանկարժեք գույքի ձեռք բերման Գործարքի մյուս կողմի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը, հասցեն Թանկարժեք գույքը օտարելու օրը, ամիսը, տարին Թանկարժեք գույքն օտարելու եղանակը Թանկարժեք գույքի օտարման Գործարքի մյուս կողմի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը, հասցեն
գինը (արժեքը) արժույթը գինը (արժեքը) արժույթը
Տվյալներ չկան
Բ.5.3. Տվյալ տարվա վերջում առկա՝ ութ միլիոն դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի արժեք ունեցող գույքը (թանկարժեք գույք)
NN ը/կ Հայտարարատու սեփականատիրոջ անուն, ազգանուն, հայրանուն Տվյալ տարվա սկզբում առկա թանկարժեք գույքի տեսակը Թանկարժեք գույքի նկարագրությունը Թանկարժեք գույքի ձեռք բերելու տարին Թանկարժեք գույքը ձեռք բերելու եղանակը Արժեքը (գինը) Արժույթը

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ննջարանի կահույք Պաշտպանված 2002 Գնում 116,200.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ճաշասենյակի կահույք Պաշտպանված 2003 Գնում 42,800.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ննջարանի կահույք Պաշտպանված 2002 Գնում 73,970.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ննջարանի կահույք Պաշտպանված 2001 Գնում 79,760.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ննջարանի կահույք Պաշտպանված 2001 Գնում 80,700.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ննջարանի կահույք Պաշտպանված 2002 Գնում 117,900.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ննջարանի կահույք Պաշտպանված 2002 Գնում 41,500.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ննջարանի կահույք Պաշտպանված 2003 Գնում 69,600.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ննջարանի կահույք Պաշտպանված 2003 Գնում 61,500.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ադամանդե քարերով ձեռքի ժամացույց Պաշտպանված 2005 Գնում 300,000.00 ԱՄՆ դոլար

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ոսկե շղթայով և ադամանդե քարերով ձեռքի ժամացույց Պաշտպանված 2010 Գնում 500,000.00 ԱՄՆ դոլար

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ոսկե շղթայով և ադամանդե քարերով ձեռքի ժամացույց Պաշտպանված 2010 Գնում 500,000.00 ԱՄՆ դոլար

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ոսկե մատանի ադամանդե քարով(տղամարդու) Պաշտպանված 2011 Գնում 700,000.00 ԱՄՆ դոլար

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ոսկե մատանի ադամանդե քարով(տղամարդու) Պաշտպանված 2011 Գնում 1,000,000.00 ԱՄՆ դոլար

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ոսկե մատանի ադամանդե քարով(տղամարդու) Պաշտպանված 2011 Գնում 3,000,000.00 ԱՄՆ դոլար

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Փայտյա կահույք Պաշտպանված 2016 Գնում 118,485.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Վարագույր Պաշտպանված 2016 Գնում 251,799.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ննջարանի կահույք Պաշտպանված 2018 Գնում 180,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ննջարանի կահույք Պաշտպանված 2018 Գնում 175,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ննջարանի կահույք Պաշտպանված 2018 Գնում 180,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ննջարանի կահույք Պաշտպանված 2018 Գնում 193,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ննջարանի կահույք Պաշտպանված 2018 Գնում 220,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ննջարանի կահույք Պաշտպանված 2018 Գնում 207,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ննջարանի կահույք Պաշտպանված 2018 Գնում 201,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Խոհանոցի կահույք Պաշտպանված 2018 Գնում 110,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մեծ ճաշասենյակի կահույք Պաշտպանված 2018 Գնում 290,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Մեծ ճաշասենյակի կահույք Պաշտպանված 2018 Գնում 305,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Միջին ճաշասենյակի կահույք Պաշտպանված 2018 Գնում 150,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Նախասրահի կահույք Պաշտպանված 2018 Գնում 270,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Նախասրահի կահույք Պաշտպանված 2018 Գնում 283,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Նախասրահի կահույք Պաշտպանված 2018 Գնում 298,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Նախասրահի կահույք Պաշտպանված 2018 Գնում 133,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Նախասրահի կահույք Պաշտպանված 2018 Գնում 142,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Նախասրահի կահույք Պաշտպանված 2018 Գնում 129,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Նախասրահի կահույք Պաշտպանված 2018 Գնում 130,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Նախասրահի կահույք Պաշտպանված 2018 Գնում 128,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Նախասրահի կահույք Պաշտպանված 2018 Գնում 101,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Նախասրահի կահույք Պաշտպանված 2018 Գնում 97,000.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ջահեր (20 հատ) Պաշտպանված 2018 Գնում 1,587,300.00 Եվրո

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ոսկե ձեռքի ժամացույց Պաշտպանված 2017 Գնում 300,000.00 ԱՄՆ դոլար

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ոսկե ձեռքի ժամացույց Պաշտպանված 2017 Գնում 100,000.00 ԱՄՆ դոլար

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ոսկե ձեռքի ժամացույց Պաշտպանված 2017 Գնում 100,000.00 ԱՄՆ դոլար

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ոսկե շղթա Պաշտպանված 2017 Գնում 100,000.00 ԱՄՆ դոլար
Բ.6. ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ
Բ.6.1. Բանկային հաշիվների մնացորդներ (բացառությամբ ավանդների)
NN ը/կ Սեփականատիրոջ անուն, ազգանուն, հայրանուն Տվյալ տարվա սկզբում առկա դրամական միջոց Տվյալ տարվա վերջում առկա դրամական միջոց Ծագման աղբյուրը
գումարը (չափը) արժույթը գումարը (չափը) արժույթը

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ 116,690.00 ՀՀ դրամ 186,177,207.00 ՀՀ դրամ Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ 10,126,200.00 ԱՄՆ դոլար 2,123,211.00 ԱՄՆ դոլար Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ 10,753.00 Եվրո 8,463.00 Եվրո Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ 0.00 Ռուսական ռուբլի 589.00 Ռուսական ռուբլի Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ 0.00 Ֆունտ ստեռլինգ 709.00 Ֆունտ ստեռլինգ Պաշտպանված
Բ.6.2. Էլեկտրոնային հաշիվներ և կրիպտոարժույթ
NN ը/կ Սեփականատիրոջ անուն, ազգանուն, հայրանուն Տվյալ տարվա սկզբում առկա դրամական միջոց Տվյալ տարվա վերջում առկա դրամական միջոց Ծագման աղբյուրը
տեսակը գումարը (չափը) արժույթը տեսակը գումարը (չափը) արժույթը
Տվյալներ չկան
Բ.6.3. Կանխիկ դրամ
NN ը/կ Սեփականատիրոջ անուն, ազգանուն, հայրանուն Տվյալ տարվա սկզբում առկա դրամական միջոց Տվյալ տարվա վերջում առկա դրամական միջոց Ծագման աղբյուրը
գումարը (չափը) արժույթը գումարը (չափը) արժույթը

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ 675,500,000.00 ՀՀ դրամ 815,700,000.00 ՀՀ դրամ Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ 167,750,000.00 ԱՄՆ դոլար 50,800,000.00 ԱՄՆ դոլար Պաշտպանված

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ 29,401,000.00 Եվրո 5,211,000.00 Եվրո Պաշտպանված
Բ.7. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Տվյալներ չկան
Գ.1. ՀԱՅՏԱՐԱՐԱՏՈՒ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ, ՆՐԱ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԵՎ ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿ ԳՏՆՎՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ
NN ը/կ Եկամուտ ստացող հայտարարատուի անուն, ազգանուն հայրանունը Եկամտի տեսակը Եկամուտ վճարող կազմակերպության անվանումը կամ ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը և հայրանունը Եկամուտ վճարողի հասցեն Ստացված եկամտի Բնամթերային ձևով ստացված եկամուտը
Գումարը Արժույթը

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Շահաբաժին "Զվարթնոց Հենդլինգ" ՓԲԸ Պաշտպանված 408,232,480.00 ՀՀ դրամ 0.00

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Այլ եկամուտներ Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ Պաշտպանված 6,588,400.00 ՀՀ դրամ 0.00

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Վարձակալության դիմաց ստացված վճարը կամ այլ հատուցումը "Գլոբալ Մոթորս" ՓԲԸ Պաշտպանված 22,222,222.00 ՀՀ դրամ 0.00

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Վարձակալության դիմաց ստացված վճարը կամ այլ հատուցումը "Մուլտի Մոթորս" ՍՊԸ Պաշտպանված 17,777,777.00 ՀՀ դրամ 0.00

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ստացված փոխառություններ (վարկեր) "Մուլտի Ուելնես" կենտրոն ՍՊԸ Պաշտպանված 347,117,000.00 ՀՀ դրամ 0.00

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Աշխատանքի վարձատրություն և/կամ դրան հավասարեցված այլ վճարումներ ՀՀ ազգային ժողով Պաշտպանված 7,984,410.00 ՀՀ դրամ 0.00

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Շահաբաժին "Էկոֆիշ Թռեյդ" ՍՊԸ Պաշտպանված 30,060,000.00 ՀՀ դրամ 0.00

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Այլ եկամուտներ Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ Պաշտպանված 12,880.00 ԱՄՆ դոլար 0.00

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Այլ եկամուտներ Արդշինբանկ ՓԲԸ Պաշտպանված 35,448.00 ԱՄՆ դոլար 0.00

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Գույքը (բացառությամբ դրամական միջոցների) օտարելուց ստացված եկամուտը "Մուլտի Արմս" ՍՊԸ,Զենքի վաճառք Պաշտպանված 50,000.00 ՀՀ դրամ 0.00

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Գույքը (բացառությամբ դրամական միջոցների) օտարելուց ստացված եկամուտը Մ փրոփերտիս ՍՊԸ,ՀՎՀՀ 02639651Բաժնետոմսի վաճառք Պաշտպանված 123,302,400.00 ՀՀ դրամ 0.00

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Գույքը (բացառությամբ դրամական միջոցների) օտարելուց ստացված եկամուտը Քոթթոն ռոդ ՍՊԸ,ՀՎՀՀ 02695681,Բաժնեմասի վաճառք Պաշտպանված 40,000.00 ՀՀ դրամ 0.00

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Ստացված փոխառություններ (վարկեր) "ԱրարատՑեմենտ" ՓԲԸ Պաշտպանված 561,640.26 Եվրո 0.00
Գ.2. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Տվյալներ չկան
Դ. ՀԱՅՏԱՐԱՐԱՏՈՒ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ ՇԱՀԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ
Դ.1. Մասնակցությունը առևտրային կազմակերպություններում
NN ը/կ Հայտարարատու պաշտոնատար անձի և (կամ) նրա ընտանիքի անդամի անուն, ազգանուն հայրանուն Կազմակերպության անվանումը Կազմակերպության հարկ վճարողի հաշվառման համարը Հասցեն Հայտարարատու պաշտոնատար անձի և (կամ) նրա ընտանիքի անդամի կազմակերպությունում ունեցած մասնակցության (փայեր, բաժնետոմսեր, բաժնեմասեր) տոկոսը Հայտարարատու պաշտոնատար անձի և (կամ) նրա ընտանիքի անդամի կազմակերպությունում ունեցած մասնակցության (փայեր, բաժնետոմսեր, բաժնեմասեր) քանակը Հայտարարատու պաշտոնատար անձի և (կամ) նրա ընտանիքի անդամների՝ կազմակերպությունում ունեցած մասնակցության ձեռք բերելու օրը, ամիսը, տարին

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Երևանի Արարատ Կոնյակի Գինու-Օղու Կոմբինատ ԲԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 99 144 2002-10-02

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ «Մուլտի Գրուպ Սթոուն» ՓԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 100 94985 2002-08-08

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մագաս Ինվեստ" ՓԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 50 100 2007-02-26

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Գլոբալ Մոթորս" ՓԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 100 61005 2007-02-23

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Զվարթնոց Հենդլինգ" ՓԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 40 20004 2007-08-17

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Երևանի Քիմիա Դեղագործական Ֆիրմա" ԲԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 41 50365 1995-10-15

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Շուստով" Առևտրի Տուն ՓԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 50 100 2008-06-26

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Ա.Ա.Դ. Հոթել" ՓԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 100 51100 2012-11-09

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ «Եուրոմոթորս» ՓԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 50 15 2015-05-04

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "ԱՐՄՕՅԼ" ՓԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 50 50 2017-11-11

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Գրուպ" կոնցեռն ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 66 1 2002-11-05

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Ուելնես" կենտրոն ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 100 1 2017-11-03

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Սիս" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 50 1 2010-03-09

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Ռեստ Հաուս" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 100 1 2007-02-12

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Ակվամարին" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 50 1 2009-03-04

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Մոթորս" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 100 1 2008-04-23

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Կոտայք" Գարեջրի Գործարան ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 100 1 2011-05-31

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Կլեոպատրա" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 50 1 2005-07-07

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Օնիրա Քլաբ" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 49 1 2010-12-29

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Բելլեզզա" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 100 1 2008-09-08

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Էկոֆիշ-Թրեյդ" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 67 1 2010-03-22

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մխչյան Ֆիշֆուդ" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 67 1 2012-12-13

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Օլիմպավան" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 99 1 2013-07-26

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Ֆիրմա Նյու" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 64 1 2015-05-13

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Տեխնալյումին" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 50 1 2015-05-13

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Ավտոտրանս" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 90 1 2016-02-11

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "ՄԳ Եվրոպա" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 50 1 2016-07-13

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Արմս" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 20 1 2015-12-18

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Դայմոնդ" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 100 1 2017-08-11

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Ինտերտրանս" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 100 1 2017-08-08

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Քարս" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 50 1 2017-10-27

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Սոլար" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 50 1 2017-09-13

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ ԱԼԼԵՐ ԱՔՎԱ ԷՅ ԷՄ ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 20 1 2018-02-22

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Ֆարմ" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 50 1 2018-03-26

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Արսիլիցիում" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 85 1 2018-09-18

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Տաբակ" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 100 1 2019-03-21

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Ծառուկյան Քոթթոն Ռոդ" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 80 1 2019-04-11

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Պրոպան Գազ" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 50 1 2019-06-04

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Թրաք" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 100 1 2019-06-04

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Թրեյդ Հաուս" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 70 1 2019-06-17

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Գոլդ Սիլվեր Չեյն Քամփնի" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 50 1 2019-07-15

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Չերամիզիա Ինթերնեշնլ" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 50 1 2019-10-04

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Գորնա Բանյա" ՍՊԸ Շշալցման ընկերություն Պաշտպանված Պաշտպանված 90 1 2009-10-00

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ Պրեվելոն Քոնսալթինգ Լիմիթեդ Պաշտպանված Պաշտպանված 33 1 2011-00-00

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Միրա-Ջի" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 100 1 2011-11-07

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Գրուպ Ինվեստբել" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 95 1 2014-06-04

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Բիզնես Տեխնոպլազա" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 100 1 2008-00-00

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "ՌԱՆԵԲ" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 99 1 2010-12-16

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "ԱՐԲԵՆ" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 99 1 2010-12-16

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Գրուպ Եվրոպա" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 50 1 2016-05-03

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Բալկան Պետ Քոմպանի" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 50 1 2016-10-07

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Ֆիրմա Տիխվիզ" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 50 1 2018-01-24

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Ժ ինվեստ" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 60 1 2018-12-04

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Այրսիրկապ" ՓԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 13 13 2013-11-00

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Մուլտի Ավտոտրանս" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 10 1 2016-02-11

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Օնիրա Քլաբ" ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 49 1 2010-12-29

ՋԱՎԱՀԻՐ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ՌԱՖԻԿԻ "Գորնա Բանյա" ՍՊԸ Շշալցման ընկերություն Պաշտպանված Պաշտպանված 10 1 2009-10-00

ՆՎԵՐ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԳԱԳԻԿԻ Մուլտի Էկո ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 70 1 2019-11-26

ՆՎԵՐ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԳԱԳԻԿԻ Մուլտի Ալկո ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 70 1 2019-11-26

ՆՎԵՐ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԳԱԳԻԿԻ Լաիոն ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 50 1 2018-06-29

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ ՄՈՒԼՏԻԳՐՈՒՊ ԹՐԵՅԴ ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 60 1 2020-01-06

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ "Ավիա-Սերվիս" ՀՁՓԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 100 4160 2020-09-01
Դ.2. Ներկայացվածությունը առևտրային կազմակերպությունների կառավարման, վարչական կամ վերահսկողական մարմիններում
NN ը/կ Հայտարարատու պաշտոնատար անձի և (կամ) նրա ընտանիքի անդամի անուն, ազգանուն հայրանուն Կազմակերպության անվանումը Հարկ վճարողի հաշվառման համարը Հասցեն Հայտարարատու պաշտոնատար անձի և (կամ) նրա ընտանիքի անդամների կարգավիճակը կազմակերպությունում
Տվյալներ չկան
Դ.3. Պաշտոն զբաղեցնող անձի մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունում բաժնեմասը հավատարմագրային կառավարման հանձնելը
NN ը/կ Կազմակերպության անվանումը, որի նկատմամբ պաշտոնատար անձի գույքային իրավունքը հանձնվել է հավատարմագրային կառավարման Հավատարմագրային կառավարչի անվանումը կամ անուն, ազգանունը Հավատարմագրային կառավարչի հարկ վճարողի հաշվառման համարը կամ հանրային ծառայությունների համարանիշը Գտնվելու վայրը կամ բնակության հասցեն Հավատարմագրային կառավարման պայմանագրի կնքման օրը, ամիսը, տարին Պայմանագրի գործողության ժամկետը

Երևանի Արարատ Կոնյակի Գինու-Օղու Կոմբինատ ԲԲԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Մուլտի Գրուպ" Սթոուն ՓԲԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Գլոբալ Մոթորս" ՓԲԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Մագաս Ինվեստ" ՓԲԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Զվարթնոց Հենդլինգ" ՓԲԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Երևանի Քիմիա Դեղագործական Ֆիրմա" ԲԲԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Շուստով" Առևտրի Տուն ՓԲԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Ա.Ա.Դ. Հոթել" ՓԲԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Եուրոմոթորս" ՓԲԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Արմօյլ" ՓԲԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Մուլտի Գրուպ" կոնցեռն ՍՊԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Մուլտի Ուելնես" կենտրոն ՍՊԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Մուլտի Սիս" ՍՊԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Մուլտի Ռեստ Հաուս" ՍՊԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Մուլտի Ակվամարին" ՍՊԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Մուլտի Մոթորս" ՍՊԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Կոտայք" Գարեջրի Գործարան ՍՊԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Կլեոպատրա" ՍՊԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Օնիրա Քլաբ" ՍՊԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Բելլեզզա" ՍՊԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Էկոֆիշ-Թրեյդ" ՍՊԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Մխչյան Ֆիշֆուդ" ՍՊԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Օլիմպավան" ՍՊԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Ֆիրմա Նյու" ՍՊԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Տեխնալյումին" ՍՊԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Մուլտի Ավտոտրանս" ՍՊԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"ՄԳ Եվրոպա" ՍՊԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Մուլտի Արմս" ՍՊԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Մուլտի Դայմոնդ" ՍՊԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Մուլտի Ինտերտրանս" ՍՊԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Մուլտի Քարս" ՍՊԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Մուլտի Սոլար" ՍՊԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Ալլեր Աքվա Էյ Էմ" ՍՊԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Մուլտի Ֆարմ" ՍՊԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Արսիլիցիում" ՍՊԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Մուլտի Տաբակ" ՍՊԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Ծառուկյան Քոթթոն Ռոդ" ՍՊԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Մուլտի Պրոպան Գազ" ՍՊԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Մուլտի Թրաք" ՍՊԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Մուլտի Թրեյդ Հաուս" ՍՊԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Գոլդ Սիլվեր Չեյն Քամփնի" ՍՊԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Չերամիզիա Ինթերնեշնլ" ՍՊԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Այրսիրկապ" ՓԲԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Գորնա Բանյա" ՍՊԸ շշալցման ընկերություն Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

Պրեվելոն Քոնսալթինգ Լիմիթեդ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Միրա-Ջի" ՍՊԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Մուլտի Գրուպ Ինվեստբել" ՍՊԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Բիզնես Տեխնոպլազա" ՍՊԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Ռանեբ" ՍՊԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Արբեն" ՍՊԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Մուլտի Գրուպ Եվրոպա" ՍՊԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Բալկան Պետ Քոմպանի" ՍՊԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

Ֆիրմա "Տիխվիզ" ՍՊԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Ժ Ինվեստ" ՍՊԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

ՄՈՒԼՏԻԳՐՈՒՊ ԹՐԵՅԴ ՍՊԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20

"Ավիա-Սերվիս" ՀՁՓԲԸ Սեդրակ Առուստամյան Պաշտպանված Պաշտպանված 2017-05-20 2022-05-20
Դ.4. Հայտարարատուի անդամակցությունը ոչ առևտրային կազմակերպություններին և ներկայացվածությունը դրանց կառավարման, վարչական կամ վերահսկողական մարմիններում
NN ը/կ Կազմակերպության անվանումը Հարկ վճարողի հաշվառման համարը Հասցեն Կազմակերպությունում հայտարարատուի կարգավիճակը

Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցություն Պաշտպանված Պաշտպանված Քաղաքական խորհրդի նախագահ

"Գագիկ Ծառուկյան" բարեգործական հիմնադրամ Պաշտպանված Պաշտպանված Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ

"Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտե" ՀԿ Պաշտպանված Պաշտպանված Նախագահ
Դ.5. Հայտարարատուի անդամակցությունը կուսակցություններին և ներկայացվածությունը դրանց կառավարման, վարչական կամ վերահսկողական մարմիններում
NN ը/կ Կուսակցության անվանումը Կուսակցությունում անձի կարգավիճակը

Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցություն Քաղաքական խորհրդի նախագահ
Դ.6. Պաշտոն զբաղեցնող անձի և նրա ընտանիքի անդամների կողմից, ինչպես նաև նրանց մասնակցությամբ կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետության կամ համայնքների հետ կնքված՝ հինգ միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը գերազանցող պայմանագրերը
NN ը/կ Պաշտոն զբաղեցնող անձը կամ նրա մասնակցությամբ կազմակերպությունը Պայմանագրի տեսակը Պայմանագրի առարկան Պայմանագրի կողմը (ՀՀ պետական մարմին, համայնք) Պայմանագրի կողմի (ՀՀ պետական մարմին, համայնք) հասցե Տվյալներ պայմանագրի կնքման գործընթացի մասին Պայմանագրի կնքման օրը, ամիսը, տարին Գործողության ժամկետը Գինը (արժեքը) Փաստացի վճարված գումարն ըստ պայմանագրի

"Մուլտի Ուելնես" կենտրոն ՍՊԸ Պաշտպանված Հողամասի կառուցապատման իրավունքի տրամադրման Սույն պայմանագրով սեփականատերը պարտավորվում է վճարի դիմաց կառուցապատման իրավունք ունեցող անձին տրամադրել հողամաս, որը գտնվում է Կենտրոն վարչական շրջանում Ալեք Մանուկյան փ.11 հասցեում: Երան համայնք Պաշտպանված Պայմանագիրը եղել է կնքված "Մուլտի Գրուպ" կոնցեռն ՍՊԸ -ի հետ,եհտագայում առանձնացման ճանապարհով իրավահաջորդ է հանդիսանում "Մուլտի Ուելնես" կենտրոն ՍՊԸ-ն:Պայմանագիրը կնքված է 99 տարով: 2016-07-07 2115-12-31 56,525,978.00 56,525,978.00

Երևանի Քիմիա-դեղագործական ֆիրմա ԲԲԸ Պաշտպանված Դեղերի մատակարարման պայմանագիր Դեղերի մատակարարման պայմանագիր Առողջապահության նախարարություն Կառավարական տուն 3 ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն Պաշտպանված Դեղերի մատակարարման պայմանագիր 2020-04-03 2020-03-10 5,350,000.00 5,350,000.00
Դ.7. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Տվյալներ չկան
Նշումներ
Պաշտպանված

Սույն հայտարարագիրը լրացվում է «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 32-35-րդ հոդվածներով, ինչպես նաև հայտարարատու պաշտոնատար անձի գույքի և եկամուտների հայտարարագրի լրացման ուղեցույցի պահանջներին համապատասխան:

Եթե սույն հայտարարագրի լրացման ընթացքում՝ հայտարարագրման ենթակա տվյալների լրացման համար նախատեսված համապատասխան սյունակները բավարար չեն հայտարարագրման ենթակա բոլոր տվյալների լրացման համար, ապա հայտարարագրին կցվում են սույն հայտարարագրի համապատասխան կետերը պարունակող լրացուցիչ էջեր:

Եկամուտները աղյուսակի «Ընդամենը» տողը լրացվում է հայտարարատու պաշտոնատար անձի գույքի և եկամուտների հայտարարագրի լրացման ուղեցույցի պահանջներին համապատասխան: