ՀՀ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով

Հայտարարագրերի ռեեստր

Հայտարարատուի ստորագրությունը ____________
Հավելված N
ՀՀ կառավարության 2020 թվականի հունվարի 30-ի N 102-Ն որոշման

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ա Գ Ի Ր
ՀԱՅՏԱՐԱՐԱՏՈՒ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆԴԱՄԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ
Ա. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
NN ը/կԱ1. Հայտարարատու պաշտոնատար անձի ընտանիքի անդամի տվյալները

Անունը, Ազգանունը, Հայրանունը ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ՋԱՎԱՀԻՐ ՌԱՖԻԿԻ

Ծննդյան օր, ամիս, տարի 1967-07-22

Հանրային ծառայությունների համարանիշ Պաշտպանված

Հաշվառման հասցեն Պաշտպանված

Փաստացի բնակության հասցե (եթե տարբերվում է հաշվառման հասցեից) Պաշտպանված

Մարմնի անվանումը, որտեղ պաշտոն է զբաղեցնում հայտարարատու պաշտոնատար անձը ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր

Հայտարարատու պաշտոնատար անձի զբաղեցրած պաշտոնը ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր

Պաշտոնը ստանձնելու օրը, ամիսը, տարին 2019-01-14

էլեկտրոնային փոստի հասցե, հեռախոսահամարներ Պաշտպանված

Հայտարարագրի ներկայացման օրը, ամիսը, տարին 25-05-2021
Բ. ՀԱՅՏԱՐԱՐԱՏՈՒ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ, ՆՐԱ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԵՎ ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿ ԳՏՆՎՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Բ.1. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԸ
Բ.1.1. Տվյալ տարվա սկզբում առկա անշարժ գույքը
NN ը/կ Տվյալ տարվա սկզբում առկա անշարժ գույքի տեսակը Սեփականության իրավունքի տեսակը (համատեղ, բաժնային) Հայտարարատու սեփականատիրոջ բաժինը (%) Գտնվելու վայրի հասցեն Անշարժ գույքի հաշվառման համարը Անշարժ գույքի մակերեսը Անշարժ գույքը ձեռք բերելու օրը, ամիսը, տարին Անշարժ գույքը ձեռք բերելու եղանակը Նկարագրություն Առկա է տարվա վերջում (այո, ոչ, մասնակի)

Բազմաբնակարան շենքի ոչ բնակելի տարածքը (բազմաբնակարան շենքում բնակարան, հասարակական, արտադրական նշանակության շինություն չհամարվող, իրավունքների պետական գրանցումն իրականացնող լիազորված մարմնում առանձին ծածկագրով գրանցված և համարակալված տարածքը համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԵՐԵՎԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 1998-11-19 Գնում Պաշտպանված Այո

Բազմաբնակարան շենքի ոչ բնակելի տարածքը (բազմաբնակարան շենքում բնակարան, հասարակական, արտադրական նշանակության շինություն չհամարվող, իրավունքների պետական գրանցումն իրականացնող լիազորված մարմնում առանձին ծածկագրով գրանցված և համարակալված տարածքը համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԵՐԵՎԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 1998-11-19 Գնում Պաշտպանված Այո

Բնակարանը` բազմաբնակարան բնակելի շենքում ֆիզիկական անձանց բնակության համար նախատեսված, իրավունքների պետական գրանցումն իրականացնող լիազոր մարմնում առանձին ծածկագրով գրանցված և համարակալված տարածքը, համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԵՐԵՎԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2015-02-09 Գնում Պաշտպանված Այո

Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2015-12-11 Գնում Պաշտպանված Այո

Հողամաս համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2015-12-11 Գնում Պաշտպանված Այո

Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) բաժնային սեփականություն 1/2 Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ՎԵՐԻՆ ՊՏՂՆԻ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2016-01-21 Գնում Պաշտպանված Այո

Հողամաս բաժնային սեփականություն 1/2 Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ՎԵՐԻՆ ՊՏՂՆԻ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2016-01-21 Գնում Պաշտպանված Այո
Բ.1.2. Տվյալ տարվա ընթացքում ձեռք բերված և օտարված անշարժ գույքը
NN ը/կ Անշարժ գույքի տեսակը Սեփականության իրավունքի տեսակը (համատեղ, բաժնային) Հայտարարատու սեփականատիրոջ բաժինը (%) Գտնվելու վայրի հասցեն Անշարժ գույքի հաշվառման համարը Անշարժ գույքը ձեռք բերելու օրը, ամիսը, տարին Անշարժ գույքը ձեռք բերելու եղանակը Նկարագրություն Առկա է տարվա վերջում (այո, ոչ, մասնակի) Ձեռք բերված անշարժ գույքի Գործարքի մյուս կողմի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը, հասցեն Գույքը օտարելու օրը, ամիսը, տարին Գույքը օտարելու եղանակը Նկարագրություն Օտարված անշարժ գույքի Գործարքի մյուս կողմի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը, հասցեն
գինը (արժեքը) արժույթը մակերեսը գինը (արժեքը) արժույթը մակերեսը
Տվյալներ չկան
Բ.1.3. Տվյալ տարվա վերջում առկա անշարժ գույքը
NN ը/կ Տվյալ տարվա վերջում առկա անշարժ գույքի տեսակը Սեփականության իրավունքի տեսակը (համատեղ, բաժնային) Հայտարարատու սեփականատիրոջ բաժինը (%) Գտնվելու վայրի հասցեն Անշարժ գույքի հաշվառման համարը Անշարժ գույքի մակերեսը Անշարժ գույքը ձեռք բերելու օրը, ամիսը, տարին Անշարժ գույքը ձեռք բերելու եղանակը

Բազմաբնակարան շենքի ոչ բնակելի տարածքը (բազմաբնակարան շենքում բնակարան, հասարակական, արտադրական նշանակության շինություն չհամարվող, իրավունքների պետական գրանցումն իրականացնող լիազորված մարմնում առանձին ծածկագրով գրանցված և համարակալված տարածքը համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԵՐԵՎԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 1998-11-19 Գնում

Բազմաբնակարան շենքի ոչ բնակելի տարածքը (բազմաբնակարան շենքում բնակարան, հասարակական, արտադրական նշանակության շինություն չհամարվող, իրավունքների պետական գրանցումն իրականացնող լիազորված մարմնում առանձին ծածկագրով գրանցված և համարակալված տարածքը համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԵՐԵՎԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 1998-11-19 Գնում

Բնակարանը` բազմաբնակարան բնակելի շենքում ֆիզիկական անձանց բնակության համար նախատեսված, իրավունքների պետական գրանցումն իրականացնող լիազոր մարմնում առանձին ծածկագրով գրանցված և համարակալված տարածքը, համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԵՐԵՎԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2015-02-09 Գնում

Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2015-12-11 Գնում

Հողամաս համատեղ սեփականություն - Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ԱՌԻՆՋ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2015-12-11 Գնում

Հասարակական նշանակության շինությունը (բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը) բաժնային սեփականություն 1/2 Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ՎԵՐԻՆ ՊՏՂՆԻ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2016-01-21 Գնում

Հողամաս բաժնային սեփականություն 1/2 Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ՎԵՐԻՆ ՊՏՂՆԻ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 2016-01-21 Գնում
Բ.2. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ
Բ.2.1. Տվյալ տարվա սկզբում առկա տրանսպորտի միջոցը
NN ը/կ Տվյալ տարվա սկզբում առկա տրանսպորտի տեսակը Մակնիշը, սերիան Թողարկման տարին Նույնականացման համարը Տրանսպորտի միջոցի ձեռք բերելու օրը, ամիսը, տարին Տրանսպորտի միջոցի ձեռք բերելու եղանակը Նկարագրություն Առկա է տվյալ տարվա վերջում
Տվյալներ չկան
Բ.2.2. Տվյալ տարվա ընթացքում ձեռք բերված և օտարված տրանսպորտի միջոցը
NN ը/կ Տրանսպորտի միջոցի տեսակը Մակնիշը, սերիան Թողարկման տարին Նույնականացման համարը Տրանսպորտի միջոցը ձեռք բերելու օրը, ամիսը, տարին Տրանսպորտի միջոցը ձեռք բերելու եղանակը Նկարագրություն Առկա է տվյալ տարվա վերջում Տրանսպորտի միջոցի ձեռք բերման Գործարքի մյուս կողմի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը, հասցեն Տրանսպորտի միջոցը օտարելու օրը, ամիսը, տարին Տրանսպորտի միջոցը օտարելու եղանակը Նկարագրություն Տրանսպորտի միջոցի օտարման Գործարքի մյուս կողմի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը, հասցեն
գինը (արժեքը) արժույթը գինը (արժեքը) արժույթը
Տվյալներ չկան
Բ.2.3. Տվյալ տարվա վերջում առկա տրանսպորտի միջոցը
NN ը/կ Տվյալ տարվա վերջում առկա տրանսպորտի տեսակը Մակնիշը, սերիան Թողարկման տարին Նույնականացման համարը Տրանսպորտի միջոցի ձեռք բերելու օրը, ամիսը, տարին Տրանսպորտի միջոցի ձեռք բերելու եղանակը Նկարագրություն
Տվյալներ չկան
Բ.3. ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ
Բ.3.1. Բաժնային արժեթղթեր և այլ ներդրումներ
NN ը/կ Ընկերության լրիվ անվանումը Արժեթղթի կամ այլ ներդրման տեսակը  Ձեռքբերման ամսաթիվ Ձեռք բերելու եղանակը Նկարագրություն Գործարքի մյուս կողմի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը, հասցեն  Արժույթը  Տվյալ տարվա սկզբում առկա բաժնային արժեթղթի կամ այլ ներդրման Տվյալ տարվա վերջում առկա բաժնային արժեթղթի կամ այլ ներդրման
գինը (արժեքը) բաժնեմասնակցության % գինը (արժեքը) բաժնեմասնակցության %

Պաշտպանված 2016-02-11 Գնում Պաշտպանված Գագիկ Կոլյայի Ծառուկյան,ՀՀ Կոտայքի մարզ,գ Առինջ,Բաղրամյան փ.8 տուն ՀՀ դրամ 5,000.00 1 5,000.00 1

Պաշտպանված 2010-12-29 Այլ Պաշտպանված - ՀՀ դրամ 29,718,568,500.00 49 29,718,568,500.00 49

Պաշտպանված 2009-10-00 Գնում Պաշտպանված Եվգենի Գորանով,Բուլղարիայի քաղաքացի Եվրո 825,900.00 10 825,900.00 10
Բ.3.2.Պարտքային և այլ արժեթղթեր
NN ը/կ Արժեթղթի կամ այլ ներդրման տեսակը  Ձեռքբերման ամսաթիվ Ձեռք բերելու եղանակը Նկարագրություն Գործարքի մյուս կողմի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը, հասցեն Արժույթը  Տվյալ տարվա սկզբում առկա բաժնային արժեթղթի կամ այլ ներդրման գինը (արժեքը) Տվյալ տարվա վերջում առկա բաժնային արժեթղթի կամ այլ ներդրման գինը (արժեքը)
Տվյալներ չկան
Բ.4. ՀԱՆՁՆՎԱԾ ԵՎ ՎԵՐԱԴԱՐՁՎԱԾ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԱՎԱՆԴՆԵՐ
Բ.4.1. Հանձնած և վերադարձված փոխառություններ
NN ը/կ Պարտապանի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Պարտապանի հասցեն Արժույթը  Տվյալ տարվա սկզբում առկա փոխառության գումարը Տվյալ տարվա վերջում առկա փոխառության գումարը
Տվյալներ չկան
Բ.4.2. Հանձնած և վերադարձված ավանդներ
NN ը/կ Բանկի անվանումը Բանկի հասցեն (օտարերկրյա բանկի դեպքում) Արժույթը Տվյալ տարվա սկզբում տվյալ բանկում առկա ավանդի գումարը Տվյալ տարվա վերջում տվյալ բանկում առկա ավանդի գումարը
Տվյալներ չկան
Բ.5. ՈՒԹ ՄԻԼԻՈՆ ԴՐԱՄԻՑ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻՑ ԱՎԵԼԻ ԱՐԺԵՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԳՈՒՅՔԸ (ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ)
Բ.5.1. Տվյալ տարվա սկզբում առկա՝ ութ միլիոն դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի արժեք ունեցող գույքը (թանկարժեք գույք)
NN ը/կ Տվյալ տարվա սկզբում առկա թանկարժեք գույքի տեսակը Թանկարժեք գույքի նկարագրությունը Թանկարժեք գույքի ձեռք բերելու տարին Թանկարժեք գույքը ձեռք բերելու եղանակը Նկարագրություն Արժեքը (գինը) Արժույթը Առկա է տվյալ տարվա վերջում

Ոսկե մատանի ադամանդե քարերով կնոջ Պաշտպանված 1998 Գնում Պաշտպանված 250,000.00 ԱՄՆ դոլար ԱՅՈ

Ոսկե մատանի ադամանդե քարերով կնոջ Պաշտպանված 1998 Գնում Պաշտպանված 300,000.00 ԱՄՆ դոլար ԱՅՈ

Ոսկե մատանի ադամանդե քարերով կնոջ Պաշտպանված 1999 Գնում Պաշտպանված 197,000.00 ԱՄՆ դոլար ԱՅՈ

Ոսկե մատանի ադամանդե քարերով կնոջ Պաշտպանված 2000 Գնում Պաշտպանված 380,000.00 ԱՄՆ դոլար ԱՅՈ

Ոսկե մատանի ադամանդե քարերով կնոջ Պաշտպանված 2000 Գնում Պաշտպանված 500,000.00 ԱՄՆ դոլար ԱՅՈ

Ոսկե մատանի ադամանդե քարերով կնոջ Պաշտպանված 2001 Գնում Պաշտպանված 285,000.00 ԱՄՆ դոլար ԱՅՈ

Ոսկե մատանի ադամանդե քարերով կնոջ Պաշտպանված 2002 Գնում Պաշտպանված 350,000.00 ԱՄՆ դոլար ԱՅՈ

Ոսկե մատանի ադամանդե քարերով կնոջ Պաշտպանված 2002 Գնում Պաշտպանված 410,000.00 ԱՄՆ դոլար ԱՅՈ

Ոսկե մատանի ադամանդե քարերով կնոջ Պաշտպանված 2005 Գնում Պաշտպանված 290,000.00 ԱՄՆ դոլար ԱՅՈ

Ոսկե մատանի ադամանդե քարերով կնոջ Պաշտպանված 2005 Գնում Պաշտպանված 700,000.00 ԱՄՆ դոլար ԱՅՈ

Ոսկե ականջօղ ադամանդե քարերով Պաշտպանված 2008 Գնում Պաշտպանված 59,000.00 ԱՄՆ դոլար ԱՅՈ

Ոսկե ականջօղ ադամանդե քարերով Պաշտպանված 2008 Գնում Պաշտպանված 100,000.00 ԱՄՆ դոլար ԱՅՈ

Ոսկե ականջօղ ադամանդե քարերով Պաշտպանված 2008 Գնում Պաշտպանված 70,000.00 ԱՄՆ դոլար ԱՅՈ

Ոսկե վզնոց ադամանդե քարերով Պաշտպանված 2009 Գնում Պաշտպանված 168,000.00 ԱՄՆ դոլար ԱՅՈ

Ոսկե վզնոց ադամանդե քարերով Պաշտպանված 2009 Գնում Պաշտպանված 190,000.00 ԱՄՆ դոլար ԱՅՈ

Ոսկե ապարանջան ադամանդե քարերով Պաշտպանված 2010 Գնում Պաշտպանված 265,000.00 ԱՄՆ դոլար ԱՅՈ

Ոսկե ապարանջան ադամանդե քարերով Պաշտպանված 2010 Գնում Պաշտպանված 400,000.00 ԱՄՆ դոլար ԱՅՈ

Ոսկե ժամացույց ադամանդե քարերով Պաշտպանված 2010 Գնում Պաշտպանված 370,000.00 ԱՄՆ դոլար ԱՅՈ

Ոսկե ժամացույց ադամանդե քարերով Պաշտպանված 2011 Գնում Պաշտպանված 450,000.00 ԱՄՆ դոլար ԱՅՈ

Ոսկե ժամացույց ադամանդե քարերով Պաշտպանված 2011 Գնում Պաշտպանված 500,000.00 ԱՄՆ դոլար ԱՅՈ

Ոսկե վնզոց ադամանդե քարերով(կոլյե) Պաշտպանված 2011 Գնում Պաշտպանված 1,610,000.00 ԱՄՆ դոլար ԱՅՈ

Սպասք Պաշտպանված 2013 Գնում Պաշտպանված 8,534,425.00 ՀՀ դրամ ԱՅՈ

Պլատինե կախազարդ Պաշտպանված 2014 Գնում Պաշտպանված 490,000.00 ԱՄՆ դոլար ԱՅՈ

Ապարանջան Պաշտպանված 2014 Գնում Պաշտպանված 35,000.00 ԱՄՆ դոլար ԱՅՈ

Ականջօղ Պաշտպանված 2014 Գնում Պաշտպանված 25,000.00 ԱՄՆ դոլար ԱՅՈ

Պլատինե մանյակ Պաշտպանված 2014 Գնում Պաշտպանված 470,000.00 ԱՄՆ դոլար ԱՅՈ

Ականջօղ Պաշտպանված 2015 Գնում Պաշտպանված 12,493,000.00 ՀՀ դրամ ԱՅՈ

Ականջօղ Պաշտպանված 2016 Գնում Պաշտպանված 30,000.00 ԱՄՆ դոլար ԱՅՈ

Մարգարիտե վզնոց Պաշտպանված 2018 Գնում Պաշտպանված 25,000.00 ԱՄՆ դոլար ԱՅՈ

Ադամանդե վզնոց և ականջօղ Պաշտպանված 2018 Գնում Պաշտպանված 380,000.00 Եվրո ԱՅՈ

Մատանի զմրուխտե քարով և ականջօղ Պաշտպանված 2018 Գնում Պաշտպանված 300,000.00 ԱՄՆ դոլար ԱՅՈ

Ոսկե ժամացույց Պաշտպանված 2019 Գնում Պաշտպանված 56,478.00 ԱՄՆ դոլար ԱՅՈ
Բ.5.2. Տվյալ տարվա ընթացքում ձեռք բերված և օտարված՝ ութ միլիոն դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի արժեք ունեցող գույքը (թանկարժեք գույք)
NN ը/կ Թանկարժեք գույքի տեսակը Թանկարժեք գույքի նկարագրությունը Թանկարժեք գույքի ձեռք բերելու օրը, ամիսը, տարին Թանկարժեք գույքը ձեռք բերելու եղանակը Նկարագրություն Առկա է տվյալ տարվա վերջում Թանկարժեք գույքի ձեռք բերման Գործարքի մյուս կողմի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը, հասցեն Թանկարժեք գույքը օտարելու օրը, ամիսը, տարին Թանկարժեք գույքն օտարելու եղանակը Նկարագրություն Թանկարժեք գույքի օտարման Գործարքի մյուս կողմի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը, հասցեն
գինը (արժեքը) արժույթը գինը (արժեքը) արժույթը
Տվյալներ չկան
Բ.5.3. Տվյալ տարվա վերջում առկա՝ ութ միլիոն դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի արժեք ունեցող գույքը (թանկարժեք գույք)
NN ը/կ Տվյալ տարվա սկզբում առկա թանկարժեք գույքի տեսակը Թանկարժեք գույքի նկարագրությունը Թանկարժեք գույքի ձեռք բերելու տարին Թանկարժեք գույքը ձեռք բերելու եղանակը Նկարագրություն Արժեքը (գինը) Արժույթը

Ոսկե մատանի ադամանդե քարերով կնոջ Պաշտպանված 1998 Գնում Պաշտպանված 250,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ոսկե մատանի ադամանդե քարերով կնոջ Պաշտպանված 1998 Գնում Պաշտպանված 300,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ոսկե մատանի ադամանդե քարերով կնոջ Պաշտպանված 1999 Գնում Պաշտպանված 197,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ոսկե մատանի ադամանդե քարերով կնոջ Պաշտպանված 2000 Գնում Պաշտպանված 380,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ոսկե մատանի ադամանդե քարերով կնոջ Պաշտպանված 2000 Գնում Պաշտպանված 500,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ոսկե մատանի ադամանդե քարերով կնոջ Պաշտպանված 2001 Գնում Պաշտպանված 285,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ոսկե մատանի ադամանդե քարերով կնոջ Պաշտպանված 2002 Գնում Պաշտպանված 350,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ոսկե մատանի ադամանդե քարերով կնոջ Պաշտպանված 2002 Գնում Պաշտպանված 410,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ոսկե մատանի ադամանդե քարերով կնոջ Պաշտպանված 2005 Գնում Պաշտպանված 290,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ոսկե մատանի ադամանդե քարերով կնոջ Պաշտպանված 2005 Գնում Պաշտպանված 700,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ոսկե ականջօղ ադամանդե քարերով Պաշտպանված 2008 Գնում Պաշտպանված 59,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ոսկե ականջօղ ադամանդե քարերով Պաշտպանված 2008 Գնում Պաշտպանված 100,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ոսկե ականջօղ ադամանդե քարերով Պաշտպանված 2008 Գնում Պաշտպանված 70,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ոսկե վզնոց ադամանդե քարերով Պաշտպանված 2009 Գնում Պաշտպանված 168,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ոսկե վզնոց ադամանդե քարերով Պաշտպանված 2009 Գնում Պաշտպանված 190,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ոսկե ապարանջան ադամանդե քարերով Պաշտպանված 2010 Գնում Պաշտպանված 265,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ոսկե ապարանջան ադամանդե քարերով Պաշտպանված 2010 Գնում Պաշտպանված 400,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ոսկե ժամացույց ադամանդե քարերով Պաշտպանված 2010 Գնում Պաշտպանված 370,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ոսկե ժամացույց ադամանդե քարերով Պաշտպանված 2011 Գնում Պաշտպանված 450,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ոսկե ժամացույց ադամանդե քարերով Պաշտպանված 2011 Գնում Պաշտպանված 500,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ոսկե վնզոց ադամանդե քարերով(կոլյե) Պաշտպանված 2011 Գնում Պաշտպանված 1,610,000.00 ԱՄՆ դոլար

Սպասք Պաշտպանված 2013 Գնում Պաշտպանված 8,534,425.00 ՀՀ դրամ

Պլատինե կախազարդ Պաշտպանված 2014 Գնում Պաշտպանված 490,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ապարանջան Պաշտպանված 2014 Գնում Պաշտպանված 35,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ականջօղ Պաշտպանված 2014 Գնում Պաշտպանված 25,000.00 ԱՄՆ դոլար

Պլատինե մանյակ Պաշտպանված 2014 Գնում Պաշտպանված 470,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ականջօղ Պաշտպանված 2015 Գնում Պաշտպանված 12,493,000.00 ՀՀ դրամ

Ականջօղ Պաշտպանված 2016 Գնում Պաշտպանված 30,000.00 ԱՄՆ դոլար

Մարգարիտե վզնոց Պաշտպանված 2018 Գնում Պաշտպանված 25,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ադամանդե վզնոց և ականջօղ Պաշտպանված 2018 Գնում Պաշտպանված 380,000.00 Եվրո

Մատանի զմրուխտե քարով և ականջօղ Պաշտպանված 2018 Գնում Պաշտպանված 300,000.00 ԱՄՆ դոլար

Ոսկե ժամացույց Պաշտպանված 2019 Գնում Պաշտպանված 56,478.00 ԱՄՆ դոլար
Բ.6. ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ
Բ.6.1. Բանկային հաշիվների մնացորդներ (բացառությամբ ավանդների)
NN ը/կ Արժույթը Տվյալ տարվա սկզբում առկա դրամական միջոց գումարը (չափը) Տվյալ տարվա վերջում առկա դրամական միջոց գումարը (չափը) Ծագման աղբյուրը Նկարագրություն

Եվրո 114.00 114.00 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԱՄՆ դոլար 693.00 489.00 Պաշտպանված Պաշտպանված
Բ.6.2. Էլեկտրոնային հաշիվներ և կրիպտոարժույթ
NN ը/կ Դրամական միջոցի տեսակը Տեսակը Արժույթը Տվյալ տարվա սկզբում առկա դրամական միջոց գումարը (չափը) Տվյալ տարվա վերջում առկա դրամական միջոց գումարը (չափը) Ծագման աղբյուրը Նկարագրություն
Տվյալներ չկան
Բ.6.3. Կանխիկ դրամ
NN ը/կ Արժույթը Տվյալ տարվա սկզբում առկա դրամական միջոց գումարը (չափը) Տվյալ տարվա վերջում առկա դրամական միջոց գումարը (չափը) Ծագման աղբյուրը Նկարագրություն

ՀՀ դրամ 23,170,000.00 20,541,000.00 Պաշտպանված Պաշտպանված

ԱՄՆ դոլար 73,500.00 71,900.00 Պաշտպանված Պաշտպանված

Եվրո 17,400.00 11,330.00 Պաշտպանված Պաշտպանված
Բ.7. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Տվյալներ չկան
Գ.1. ՀԱՅՏԱՐԱՐԱՏՈՒ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ, ՆՐԱ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԵՎ ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿ ԳՏՆՎՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ
NN ը/կ Եկամտի տեսակը Եկամուտ վճարող կազմակերպության անվանումը կամ ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը և հայրանունը Եկամուտ վճարողի հասցեն Ստացված եկամտի Բնամթերային ձևով ստացված եկամուտը
Գումարը Արժույթը
Տվյալներ չկան
Գ.2. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Տվյալներ չկան
Նշումներ
Պաշտպանված

Սույն հայտարարագիրը լրացվում է «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 32-35-րդ հոդվածներով, ինչպես նաև հայտարարատու պաշտոնատար անձի գույքի և եկամուտների հայտարարագրի լրացման ուղեցույցի պահանջներին համապատասխան:

Եթե սույն հայտարարագրի լրացման ընթացքում՝ հայտարարագրման ենթակա տվյալների լրացման համար նախատեսված համապատասխան սյունակները բավարար չեն հայտարարագրման ենթակա բոլոր տվյալների լրացման համար, ապա հայտարարագրին կցվում են սույն հայտարարագրի համապատասխան կետերը պարունակող լրացուցիչ էջեր:

Եկամուտները աղյուսակի «Ընդամենը» տողը լրացվում է հայտարարատու պաշտոնատար անձի գույքի և եկամուտների հայտարարագրի լրացման ուղեցույցի պահանջներին համապատասխան: