ՀՀ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով

Հայտարարագրերի ռեեստր

Հայտարարատուի ստորագրությունը ____________
Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2012 թվականի փետրվարի 23-ի N 205-Ն որոշման

Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1819-Ն որոշման

Հսկիչ համար - 2623
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ա Գ Ի Ր
2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ ԱՄՈՒՍՆՈՒՆ, ՆՐԱ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ ԱՊՐՈՂ ԾՆՈՂԻՆ, ՉԱՓԱՀԱՍ ԵՎ ՉԱՄՈՒՍՆԱՑԱԾ ԶԱՎԱԿԻՆ
ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ
NN ը/կԲարձրաստիճան պաշտոնատար անձի ամուսնու տվյալները

Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԳԱԳԻԿ ԿՈԼՅԱՅԻ

Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի զբաղեցրած պաշտոնը ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր

Ամուսնու (ծնողի, զավակի) ազգանունը, անունը, հայրանունը ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ՋԱՎԱՀԻՐ ՌԱՖԻԿԻ

Ամուսնու (ծնողի, զավակի) անձնագրի սերիան, համարը, տրման ամսաթիվը, ում կողմից է տրված Պաշտպանված

Ամուսնու (ծնողի, զավակի) հեռախոսահամարները, էլեկտրոնային փոստի հասցեն Պաշտպանված Պաշտպանված

Ամուսնու (ծնողի, զավակի) հայտարարագիրը ներկայացնելու օրը, ամիսը, տարեթիվը 03-03-2014

Հայտարարագիրը բաղկացած է
ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ ԱՄՈՒՍՆՈՒ ԳՈՒՅՔԸ
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի ամուսնու հարկային տարում ձեռք բերած և օտարած անշարժ գույքը
NN ը/կ Տեսակը Գտնվելու վայրի հասցեն Առկա է հարկային տարվա սկզբին Ձեռք է բերվել հարկային տարում Օտարվել է հարկային տարում Առկա է հարկային տարվա վերջում
գինը (արժեքը) արժույթը գինը (արժեքը) արժույթը
Տվյալներ չկան
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի ամուսնու հարկային տարում ձեռք բերած և օտարած շարժական գույքը
NN ը/կ Տեսակը Սերիան, մակնիշը Առկա է հարկային տարվա սկզբին Ձեռք է բերվել հարկային տարում Օտարվել է հարկային տարում Առկա է հարկային տարվա վերջում
գինը (արժեքը) արժույթը գինը (արժեքը) արժույթը
Տվյալներ չկան
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի ամուսնու հարկային տարում ձեռքբերած և օտարած արժեթղթերը և այլ ներդրումները
NN ը/կ Տեսակը Արժույթը Գինը հարկային տարվա սկզբին Ձեռք է բերվել հարկային տարում Օտարվել է հարկային տարում Գինը հարկային տարվա վերջում
գինը (արժեքը) գինը (արժեքը)

3.1

Բաժնեմաս ՀՀ դրամ 19,516,684,030.00 10,201,884,470.00 0.00 29,718,568,500.00
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի ամուսնու հարկային տարում հանձնված կամ վերադարձված փոխառությունները
NN ը/կ Պարտապանի անվանումը կամ ազգանունը, անունը և հայրանունը Պարտապանի հասցեն Արժույթը Փոխառության գումարը (չափը) հարկային տարվա սկզբում Հանձնվել է հարկային տարում Վերադարձվել է հարկային տարում Փոխառության գումարը (չափը) հարկային տարվա վերջում

4.1

Պաշտպանված Պաշտպանված Եվրո 0.00 310,000.00 150,000.00 160,000.00
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի ամուսնու հարկային տարում ձեռքբերած և օտարած թանկարժեք գույքը
NN ը/կ Գույքի անվանումը Առկա է հարկային տարվա սկզբին Ձեռք է բերվել հարկային տարում Օտարվել է հարկային տարում Առկա է հարկային տարվա վերջում
գինը (արժեքը) արժույթը գինը (արժեքը) արժույթը

5.1

Սպասք ՈՉ8,534,425.00 ՀՀ դրամ ԱՅՈ
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի ամուսնու դրամական միջոցները
NN ը/կ Արժույթը Չափը (գումարը) հարկային տարվա սկզբում Չափը (գումարը) հարկային տարվա վերջում

6.1

ՀՀ դրամ 30,150,000.00 25,357,000.00

6.2

ԱՄՆ դոլար 0.00 31,000.00
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի ամուսնու եկամուտները հարկային տարում
NN ը/կ Եկամտի տեսակը Վճարողի անվանումը կամ ազգանունը, անունը և հայրանունը Վճարողի հասցեն Արժույթը Եկամտի չափը (գումարը)
ՀՀ դրամով արտարժույթով բնամթերքով

7.1

Այլ եկամուտներ Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՄՆ դոլար 700,000.00 0.00

7.2

Այլ եկամուտներ Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ դրամ 10,201,925,000.00 0.00
Ընդամենը 10,201,925,000.00-
Նշումներ
Պաշտպանված

Սույն հայտարարագիրը լրացվում է «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 32-35-րդ հոդվածներով, ինչպես նաև բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի գույքի և եկամուտների հայտարարագրի լրացման ուղեցույցի պահանջներին համապատասխան:

Եթե սույն հայտարարագրի լրացման ընթացքում՝ հայտարարագրման ենթակա տվյալների լրացման համար նախատեսված համապատասխան սյունակները բավարար չեն հայտարարագրման ենթակա բոլոր տվյալների լրացման համար, ապա հայտարարագրին կցվում են սույն հայտարարագրի համապատասխան կետերը պարունակող լրացուցիչ էջեր:

Եկամուտները աղյուսակի «Ընդամենը» տողը լրացվում է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի գույքի և եկամուտների հայտարարագրի լրացման ուղեցույցի պահանջներին համապատասխան: